چهارشنبه ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - Wednesday 24 April 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sat, 06.04.2019, 9:55

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ آخر)


رُبرت تْسیمر؛ ترجمه‌یِ رحمانِ افشاری

کتاب‌نامه

همان‌طور که در مقدمه گفته شد، نویسنده از کتاب‌هایِ مهمِ فلسفی یادکرده است که برخی از آن‌ها به فارسی ترجمه و منتشر شده‌اند. در اینجا برای اطلاعِ بیشترِ خوانندگان مشخصاتِ ترجمه‌یِ فارسیِ آن‌ها بر پایه‌یِ بانکِ اطلاعاتِ کتابخانه‌یِ ملیِ ایران آورده می‌شود. ممکن است برخی از این آثار چند بار و توسطِ افرادِ مختلف ترجمه‌شده باشند، که گاهی حتی عنوانِ آن‌ها نیز باهم فرق دارد. در این فهرست سعی شده است تا مشخصاتِ بیشترِ ترجمه‌هایِ موجود از یک اثر منعکس شود، هرچند که میانشان ازنظرِ کیفیتِ ترجمه اختلاف است. نامِ فیلسوفان به ترتیبِ حروفِ الفبایی است.

آدورنو
● دیالکتیکِ روشنگری: قطعاتِ فلسفی / تئودور و. آدورنو؛ ماکس هورکهایمر؛ ترجمه‌یِ مرادِ فرهادپور، امیدِ مهرگان.- تهران: گامِ نو‫، ۱۳۸۴. ۴۲۹ ص.

آرنت
● توتالیتاریسم /‌ هانا آرنت؛ ترجمه‌یِ محسنِ ثلاثی.- تهران: ثالث‫، ۱۳۸۸. ۳۶۶ ص. (کتابِ حاضر ترجمه‌یِ بخشِ سومِ کتاب  The Origins of Totalitarianismاست که تحتِ عنوان Totalitarianism منتشر شده است.)

آگوستین / آگوستینوس
● اعترافات / قدیس آگوستین؛ ترجمه‌یِ سایهِ میثمی؛ ویراسته‌یِ مصطفی ملکیان.- تهران: سهروردی‫، ۱۳۸۷. ‫۴۸۸ ص.
● اعترافات / قدیس آگوستین؛ ترجمه‌یِ افسانهِ نجاتی؛ با پیشگفتاری از احسانِ شریعتی.- تهران: پیام امروز‫، ۱۳۸۵. ۴۰۲ ص

اسپینوزا
● اخلاق / باروخ اسپینوزا؛ ترجمه‌یِ محسنِ جهانگیری؛ ویراستارِ اسماعیلِ سعادت.- تهران: مرکزِ نشرِ دانشگاهی، ۱۳۸۸. سی‌ودو، ۳۶۰ ص.

افلاطون
● جمهور / افلاطون؛ ترجمه‌یِ فؤادِ روحانی.- تهران: شرکتِ انتشاراتِ علمی و فرهنگی‫، ۱۳۷۹. ‫۶۴۸ ص.
● جمهوری / افلاطون؛ ترجمه‌یِ محمدحسنِ لطفی.– تهران: خوارزمی، ۱۳۸۰ (جلدِ سوم از دوره‌یِ آثارِ افلاطون)، ص ۸۰۷ تا ۱۲۰۳

برگسون
● تحولِ خلاق ‌/ هانری برگسون؛ ترجمه‌ و توضیحاتِ علیقلیِ بیانی.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‫، ۱۳۷۱. ‫۴۸۴ ص.
● زمان و اراده‌یِ آزاد: تحقیق در بابِ معطیاتِ بی‌واسطه‌یِ خودآگاهی / هانری برگسون؛ ترجمه‌یِ احمدِ سعادت‌نژاد.- تهران. پانزده، ۲۴۴ ص.

پوپر
● منطقِ اکتشافِ علمی / کارل ریموند پوپر؛ ترجمه‌یِ حسینِ کمالی؛ ویراستار عبدالکریمِ سروش.- تهران: شرکتِ انتشاراتِ علمی و فرهنگی‫، ۱۳۸۸. نه، ۳۴۷ ص.
● منطقِ اکتشافِ علمی / کارل ریموند پوپر؛ ترجمه‌یِ احمدِ آرام.- تهران: سروش (انتشاراتِ صداوسیما) ‫، ۱۳۷۰. ‫۵۰۸ ص.‌
● جامعه‌یِ باز و دشمنانِ آن ‌/ کارل پوپر؛ ترجمه‌یِ امیرجلال‌الدینِ اعلم.- تهران: نیلوفر‫، ۱۳۸۵. ۲ ج.
● جامعه‌یِ باز و دشمنانِ آن / کارل پوپر؛‫ ترجمه‌یِ عزت‌الله فولادوند.- تهران: خوارزمی، ‫۱۳۹۱. ۱۴۰۰ ص.
● جامعه‌یِ باز و دشمنانِ آن ‌/ کارل ر. پوپر؛ ترجمه‌یِ علی‌اصغرِ مهاجر.- تهران: انتشار ، ۱۳۶۴. بیست‌وسه، ۶۱۶ ص.

جیمز
● پراگماتیسم / ویلیام جیمز؛ ترجمه‌یِ عبدالکریمِ رشیدیان؛ ویراستار: فریدونِ بدره‌ای.- تهران: شرکتِ انتشاراتِ علمی و فرهنگی، ۱۳۹۲. ۲۱۴ ص.

داروین
● بنیادِ انواع: ‌وسیله‌یِ انتخابِ طبیعی یا کشمکش و نبرد برایِ زیستن / تألیفِ دارویِن؛ ترجمه‌یِ عباسِ شوقی.- تهران: ابنِ‌سینا‫، ۱۳۵۱. ۵۳۶ ص.
● منشأِ انواع / چارلز داروین؛ ترجمه‌یِ نورالدینِ فرهیخته.- تهران: نگارستانِ کتاب‫، ۱۳۸۹. ۶۱۸، [۹۸] ص.‌

دکارت
● گفتار در روشِ راه بردنِ عقل / رنه دکارت؛ ترجمه‌یِ محمدعلیِ فروغی؛ به تصحیح و تحشیه‌یِ امیرجلال‌الدینِ اعلم.- تهران: نیلوفر‫، ۱۳۸۷. (در کتاب سیر حکمت در اروپا)
● تأملات در فلسفه‌یِ اولی / رنه دکارت؛ ترجمه‌یِ احمدِ احمدی.- تهران: سازمانِ مطالعه و تدوینِ کتبِ علومِ انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکزِ تحقیق و توسعه‌یِ علومِ انسانی‫، ۱۳۸۷. پنج، ۱۱۲ ص.

دو بووار
● جنسِ دوم ‌/ سیمون دو بووار؛ ترجمه‌یِ قاسمِ صنعوی.- تهران: توس‫، ۱۳۸۰. دو جلد

راسل
● زناشویی و اخلاق / برتراند راسل؛ ترجمه‌یِ مهدیِ افشار.- تهران: کاویان، ۱۳۶۳. ۳۸۴ ص.

رورتی
● پیشامد، بازی، و همبستگی / ریچارد رورتی؛ ترجمه‌یِ پیامِ یزدانجو.- تهران: نشرِ مرکز، ۱۳۸۵. ۴۱۵ ص.
● فلسفه و آینه‌یِ طبیعت / ریچارد رورتی؛ ترجمه‌یِ مرتضی نوری.- تهران: نشرِ مرکز‫، ‫۱۳۹۰. ‫هفت، ۶۰۶ ص.

روسو
● اعترافات / ژان ژاک روسو؛ ترجمه‌یِ مهستیِ بحرینی.- تهران: نیلوفر‫، ۱۳۸۸. ۸۴۵ ص.
●  امیل: رساله‌ای در بابِ آموزش‌وپرورش / ژان ژاک روسو؛ ترجمه‌یِ غلامحسینِ زیرک‌زاده.- تهران: ناهید، ۱۳۸۰. ۴۰۸ ص.
●  قراردادِ اجتماعی: (متن و در زمینه‌یِ متن) / ژان ژاک روسو؛ ترجمه‌یِ مرتضی کلانتریان.- تهران: آگه‫، ۱۳۹۲. ۵۷۹ ص.

سارتر
●  هستی و نیستی: پدیده‌شناسیِ عالمِ هستی ‌/ ژان‌پل سارتر؛ ترجمه‌یِ عنایت‌الله شکیباپور.- تهران: دنیای کتاب، ۱۳۸۹. ‫۴۳۱ ص.
●  هستی و نیستی / ژان‌پل سارتر؛ ترجمه‌یِ ابراهیمِ صدقیانی.- تهران: جامی‫، ۱۳۸۹- دو جلد

شلر
●  قرارِ بشر در عالمِ کیهانی / ماکس شلر؛ ترجمه‌یِ منوچهرِ اسدی.- آبادان: پرسش، ۱۳۸۸. ۱۳۶ ص.

شوپنهاوئر
●  جهان همچون اراده و تصور / آرتور شوپنهاور؛ ترجمه‌یِ رضا ولی‌یاری.- تهران: نشرِ مرکز، ۱۳۹۲. ۱۱۰۴ ص.
●  در بابِ حکمتِ زندگی / آرتور شوپنهاور؛ ترجمه‌یِ محمدِ مبشری.- تهران: نیلوفر، ۱۳۸۹. ۲۸۰ ص.
●  جهان و تأملاتِ فیلسوف: گزیده‌هایی از نوشته‌هایِ آرتور شوپنهاور / آرتور شوپنهاور؛ ترجمه‌یِ رضا ولی‌یاری.- تهران: نشرِ مرکز، ۱۳۹۱. ۲۷۲ ص.

فایرابند
●  بر ضدِ روش.‌ طرحِ نظریه‌یِ آنارشیستیِ معرفت / پاول فایرابند؛ مهدیِ قوام‌صفری.- تهران: فکرِ روز‫، ۱۳۷۵. ‫۴۴۸ ص

فروید
●  تعبیرِ خواب و بیماری‌هایِ روانی / زیگموند فروید؛ ترجمه‌یِ ایرجِ پورباقر.- تهران: آسیا‫، ۱۳۴۲. ۴۶۲ ص.‌
●  تفسیرِ خواب ‌/ زیگموند فروید؛ ترجمه‌یِ شیوا رویگریان.- تهران: نشرِ مرکز، ۱۳۸۲. ۸۸۵ ص.

فوکو
●  نظمِ اشیاء:‌ دیرینه‌شناسیِ علومِ انسانی / میشل فوکو؛ ترجمه‌یِ احسانِ خرم‌دره.- تهران:‌ سوین، ۱۳۹۰. ‫۶۶۶ ص.
●  نظمِ اشیاء: دیرینه‌شناسیِ علومِ انسانی / میشل فوکو؛ ترجمه‌یِ یحیی امامی.- تهران: پژوهشکده‌یِ مطالعاتِ فرهنگی و اجتماعی‫، ۱۳۸۹. سیزده، ۶۴۶ ص..
●  نظمِ گفتار: درسِ افتتاحی در کلژ دو فرانس، دومِ دسامبر ۱۹۷۰ / میشل فوکو؛ ترجمه‌یِ باقر پرهام.- تهران: موسسه‌یِ انتشاراتِ آگاه. ۷۲ ص.

کامو
●  اسطوره‌یِ سیزیف / آلبر کامو؛ ترجمه‌یِ مهستیِ بحرینی.- تهران: نیلوفر‫، ۱۳۸۹
●  افسانه‌یِ سیزیف (مقاله درباره‌یِ پوچی) / آلبر کامو؛ ترجمه‌یِ علیِ صدوقی، م. ع. سپانلو؛ مقدمه درباره‌یِ مؤلف از جان کریشانک؛ ترجمه‌یِ اکبرِ افسری.- تهران: دنیایِ نو‫، ۱۳۸۲. ۱۹۹ ص.
●  افسانه‌یِ سیزیف / آلبر کامو؛ ترجمه‌یِ محمودِ سلطانیه؛ با پیشگفتاریِ از حامدِ فولادوند.- تهران‫: جامی‫، ۱۳۸۴. ‫۱۶۰ ص.
●  اسطوره‌یِ سیزیف، همراه با امید و محال در آثارِ کافکا / آلبر کامو؛ ترجمه‌یِ شهلا شریعتمداری.- تهران. ۱۷۴ ص.

کانت
●  بنیادِ مابعدالطبیعه‌یِ اخلاق: [گفتاری در حکمتِ کردار] / ایمانوئل کانت؛ ترجمه‌یِ حمیدِ عنایت، علیِ قیصری.- تهران: خوارزمی‫، ۱۳۶۹. ۱۶۶ ص.
●  روشن‌نگری چیست؟ نظریه‌ها و تعریف‌ها: مقالاتی از کانت و دیگران / گردآورنده و پی‌گفتار از ارهارد بار؛ ترجمه‌یِ سیروسِ آرین‌پور.- تهران: آگه‫، ۱۳۸۶. ‫۱۳۲ ص.
●  سنجشِ خردِ ناب ‌/ ایمانوئل کانت؛ ترجمه‌یِ میرشمس‌الدینِ ادیب‌سلطانی.- تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۳ (ویراست ۲). ، ص ۱۱۲۸
●  نقدِ عقلِ محض / ایمانوئل کانت؛ ترجمه‌یِ بهروزِ نظری.-کرمانشاه: باغِ نی، ۱۳۹۰. ۸۳۲ ص.
●  صلحِ پایدار / ایمانوئل کانت؛ ترجمه‌یِ محمدِ صبوری.- تهران: به‌باوران، ۱۳۸۰. ۱۴۱ ص.
●  نقدِ عقلِ عملی / ایمانوئل کانت؛ ترجمه‌یِ انشاءالله رحمتی.- تهران: نورالثقلین، ۱۳۸۴. ۲۷۲ ص.
●  نقدِ قوه‌یِ حکم / ایمانوئل کانت؛ ترجمه‌یِ عبدالکریمِ رشیدیان.‌- تهران: نشر نی‫، ۱۳۷۷. ۵۱۰ ص.

کوهْن
●  ساختارِ انقلاب‌هایِ علمی / تامس کوهن؛ ترجمه‌یِ سعیدِ زیباکلام.- تهران: سازمانِ مطالعه و تدوینِ کتبِ علومِ انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکزِ تحقیق و توسعه‌یِ علومِ انسانی‫، ۱۳۸۹. ۲۸۳ ص.
●  ساختارِ انقلاب‌هایِ علمی / توماس س. کوهن؛ پیشگفتار و برگردان از عباسِ طاهری.- تهران: قصه‫، ۱۳۸۳. ۳۵۸ ص.
●  ساختارِ انقلاب‌هایِ علمی / تامس س. کوهن؛ ترجمه‌یِ احمدِ آرام.- تهران: صداوسیمایِ جمهوریِ اسلامیِ ایران، انتشارات سروش‫، ۱۳۶۹. ‫۲۱۱ ص.

لاک
●  جستاری در فهمِ بشر / جان لاک؛ تلخیصِ پرینگل پتیسون؛ ترجمه‌یِ رضازاده شفق.- تهران: شفیعی، ۱۳۸۰. ۴۶۵ ص (این کتاب قبلاً تحتِ عنوانِ «تحقیق در فهمِ بشر» ترجمه و توسطِ دهخدا در سال ۱۳۴۹ به چاپ رسیده است)
●  دو رساله‌یِ حکومت / جان لاک؛ ترجمه‌یِ فرشادِ شریعت.- تهران: نگاهِ معاصر، ‫۱۳۹۱. ۴۰۰ ص.
●  رساله‌ای درباره‌یِ حکومت / جان لاک؛ با مقدمه‌هایی از کارپنتر و مکفرسون؛ ترجمه‌یِ حمیدِ عضدانلو.- تهران: نشرِ نی‫، ۱۳۸۸. ۲۸۲ ص.
●  نامه‌ای در بابِ تساهل ‌/ جان لاک؛ ترجمه‌یِ شیرزادِ گلشاهی کریم.- تهران: نشرِ نی، ۱۳۷۷. ۱۳۴ ص.

لوکاچ
●  تاریخ و آگاهیِ طبقاتی: پژوهشی در دیالکتیکِ مارکسیستی / جورج لوکاچ؛ ترجمه‌یِ محمدجعفرِ پوینده.- تهران: ماهی، ‫۱۳۸۷. ۶۳۹ ‫ص.

لیوتار
●  وضعیتِ پست‌مدرن: گزارشی درباره‌یِ دانش / ژان- فرانسوا لیوتار؛ پیشگفتار فردریک جیمسون؛ ترجمه‌یِ حسینعلی نوذری.- تهران: گامِ نو، ۱۳۸۱. ۳۷۲ ص.

مارکس و انگلس
●  مانیفستِ حزبِ کمونیست / کارل مارکس، فریدریش انگلس.- مسکو: اداره‌یِ نشرِ مطبوعات به زبان‌هایِ خارجی، ۱۹۵۱ م. [۱۳۳۰].
●  مانیفستِ حزبِ کمونیست‫ / کارل مارکس، فریدریش انگلس.- پکن‫: اداره‌یِ نشریات، زبان‌هایِ خارجی‫، ۱۹۷۲ م. = [۱۳۵۱]
●  بیانیه‌یِ کمونیست ‌/ کارل مارکس، فردریک انگلس؛ ترجمه‌یِ برهانِ رضایی.- نیویورک.
●  مانیفستِ کمونیست / کارل مارکس، فردریک انگلس؛ ترجمه‌یِ مسعود صابری.- تهران: طلایه پرسو‫، ‫۱۳۸۸

مارکوزه
●  انسانِ تک ساحتی / هربرت مارکوزه؛ ترجمه‌یِ محسنِ مؤیدی.- تهران: امیرکبیر،‫ ۱۳۷۸. ۲۵۹ ص.‫

منتسکیو
●  روح‌القوانین / شارل منتسکیو؛ ترجمه‌یِ علی‌اکبرِ مهتدی.- تهران: کتابِ امه‫، ۱۳۸۹. ۸۴۰ ص.

میل
●  در آزادی / جان استوارت میل؛ ترجمه‌یِ محمودِ صناعی.- تهران: شرکتِ انتشاراتِ علمی و فرهنگی‫، ۱۳۹۰
●  حکومتِ انتخابی / جان‌استوارت میل؛ ترجمه‌یِ علی رامین.- تهران: نشرِ نی‫، ۱۳۸۹
●  رساله درباره‌یِ آزادی / جان استوارت میل؛ ترجمه‌یِ جوادِ شیخ‌الاسلامی.- تهران: شرکتِ انتشاراتِ علمی و فرهنگی ۱۳۳۸
●  انقیادِ زنان / جان استوارت میل؛ ترجمه‌یِ علاءالدینِ طباطبایی.-  تهران: انتشاراتِ هرمس، ۱۳۸۵

نیچه
● چنین گفت زرتشت: کتابی برایِ همه‌کس و هیچ‌کس ‌/ فریدریش ویلهلم نیچه‫؛ ترجمه‌یِ داریوشِ آشوری.- تهران: آگاه‫، چاپِ سی و سوم، ۱۳۹۲. ۳۸۴ ص.
●  زایشِ تراژدی از روحِ موسیقی یا یونان‌انگاری و بدبینی / فریدریش ویلهلم نیچه؛ ترجمه‌یِ رؤیا منجم.- آبادان: پرسش، ۱۳۸۴. ۱۶۸ ص.

والزر
●  حوزه‌هایِ عدالت: در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری / مایکل والزر؛ ترجمه‌یِ صالحِ نجفی.- تهران: ثالث، ۱۳۸۹. ‫۵۷۰ ص.

ولتر
●  کاندید یا خوشبختی / ولتر؛ ترجمه‌یِ جهانگیرِ افکاری. تهران، ۱۹۶ ص.
● کاندید / ولتر؛ ترجمه‌یِ هانیه فهیمی.- تهران: جوانه توس‫، ۱۳۸۵. ۱۰۲ ص.

ویتگنشتاین
●  رساله‌یِ منطقی- فلسفی / ویتگنشتاین؛ ترجمه‌یِ محمودِ عبادیان.- تهران: جهادِ دانشگاهی (دانشگاهِ تهران)، واحدِ انتشارات‫، ۱۳۶۹. ۹۴ ص.
●  رساله‌یِ منطقی- فلسفی / لودویگ ویتگنشتاین؛ ترجمه‌یِ میرشمس‌الدینِ ادیب‌سلطانی.- تهران: امیرکبیر‫، ۱۳۸۶.
●  پژوهش‌هایِ فلسفی / لودویگ ویتگنشتاین؛ ترجمه‌یِ فریدونِ فاطمی؛ با درآمدی از بابکِ احمدی.- تهران: نشرِ مرکز‫، ۱۳۸۰. ‫۴۳۸ ص.

هابرماس
●  نظریه‌یِ کنشِ ارتباطی‫: عقل و عقلانیتِ جامعه، زیست‌جهان و نظامِ نقادیِ مفهومِ کارکردگرایانه‌یِ عقل / یورگن هابرماس‫؛ ترجمه‌یِ کمالِ پولادی.- تهران: نشرِ مرکز‫، ۱۳۹۱. شش، ۸۹۰ ص.

هابز
● لویاتان ‌/ توماس هابز؛ ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون؛ ترجمه‌یِ حسینِ بشیریه.- تهران: نی‫، ۱۳۸۰. ۵۷۲ ص.

هایدگر
● وجود و زمان / مارتین هیدگر؛ ترجمه‌یِ محمودِ نوالی.- تبریز: دانشگاهِ تبریز، انتشارات، ‫۱۳۹۱. ۹۲۹ ص.
● وجود و زمان / مارتین هیدگر؛ ترجمه‌یِ منوچهرِ اسدی.- آبادان: پرسش، ۱۳۸۵. ۹۵۵ ص.
● هستی و زمان / مارتین هایدگر؛ ترجمه‌یِ سیاوشِ جمادی.- تهران: ققنوس‫، ۱۳۸۹. ‫۹۴۲ ص.
● هستی و زمان / مارتین هایدگر؛ ترجمه‌یِ عبدالکریمِ رشیدیان.- تهران: نشرِ نی‫، ۱۳۸۹. ‫سیزده، ۶۶۱ ص.

هگل
● عناصرِ فلسفه‌یِ حق، یا، خلاصه‌ای از حقوقِ طبیعی و علمِ سیاست ‌/ گئورگ ویلهلم فریدریش هگل؛ ترجمه‌یِ مهبدِ ایرانی‌طلب.- تهران: نشر قطره، ۱۳۷۸. ۵۳۶ ص
● فنومنولوژیِ روح: پدیدارشناسیِ ذهن ‌/ گئورگ ویلهلم فریدریش هگل؛ ترجمه‌یِ زیبا جبلی.- تهران: شفیعی‫، ۱۳۸۲. ۷۱۹ ص.
● پدیدارشناسیِ جان / گئورگ ویلهلم فریدریش هگل؛ ترجمه‌یِ باقر پرهام.- تهران: کندوکاو‫، ۱۳۸۹. ۸۴۰ ص.

هیوم
● جستاری در بابِ اصولِ اخلاق / دیوید هیوم؛ ترجمه‌یِ مجید داودی.- تهران: نشرِ مرکز، ‫۱۳۸۸. شش٬ ۲۴۰ ص.
● کاوش در مبانیِ اخلاق / دیوید هیوم؛ ترجمه‌یِ مرتضی مردیها.- تهران: مینویِ خرد‫، ۱۳۹۲. ۲۶۴ ص.


فصلِ اول: زمینه
فصلِ دوم: فلسفه‌یِ سده‌هایِ نخستینِ عصرِ جدید و دوره‌یِ روشنگری
فصلِ سوم: استادانِ اندیشه و امرِ مطلق
فصلِ چهارم: آزادی و عدالتِ اجتماعی در سده‌یِ ۱۹ میلادی
فصلِ پنجم: نگاهی نو به جهان و انسان در اواخرِ سده‌یِ ۱۹ میلادی
فصلِ ششم: نسیمی تازه در متافیزیکِ آغازِ سده‌یِ ۱۹ میلادی
فصلِ هفتم: فلسفه در مرزهایِ منطق و علم
فصلِ هشتم: کنشِ خردمندانه در نبردِ ایدئولوژی‌ها
فصلِ نهم: راه‌هایِ نوین فلسفه
نسخه‌یِ کاملِ الکترونیکیِ این کتاب در فیدیبو موجود است.


نظر شما درباره این مقاله:
 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024