دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ - Monday 26 February 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Wed, 28.02.2007, 13:52


اعتماد ملی:‌ در حالی كه روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ضوابط ثبت‌نام ناشران داخلی در نمايشگاه را اعلا‌م كرده است، ناشران نسبت به برگزاری بخش داخلی نمايشگاه در مصلی معترضند و نسبت به اين خبر و بی‌توجهی وزارت ارشاد به خواسته كارشناسی شده ناشران و انتخاب غيركارشناسی تغيير مكان نمايشگاه واكنش نشان می‌دهند.

محمدعلی جعفريه عضو هيات‌مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان در اين باره به خبرنگار اعتماد ملی گفت: موضع اغلب ناشران در اين باره موضع اتحاديه است كه قبلا‌ در نامه‌ای به مشاور فرهنگی رئيس‌جمهور اعلا‌م شده و دلا‌يل كارشناسی نيز ارائه كرده‌ايم و به نظر ما در حال حاضر مكان مناسب ديگری به جز محل دائمی نمايشگاه‌های بين‌المللی تهران وجود ندارد.
مرتضی آخوندی رئيس انجمن اسلا‌می ناشران نيز مخالف تصميم وزارت ارشاد است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در اين باره گفته است: ناشران خارجی در نمايشگاه كتاب (با محاسبه همه يارانه‌ها) كتاب‌هايشان را با تخفيف هفتاد درصد عرضه می‌كنند. در مقابل، دولت يارانه كاغذ را هم از ناشران ايرانی گرفته و آنها را از نمايشگاه كتاب تهران اخراج كرده است.
وی افزود: برگزاری نمايشگاه كتاب در مصلا‌ی تهران به هيچ وجه مقدور نيست. چون فضای شبستان‌های مصلی جوابگوی حضور همه ناشران نبوده و تعداد ناشران شركت‌كننده در نمايشگاه كتاب تهران بسيار بيش از آنی است كه بتوان در شبستان‌های مصلی به همه آنها غرفه داد؛ اصلا‌ نفس برگزاری نمايشگاه (چه كتاب و چه غير كتاب) در مصلای تهران صحيح نيست و ممكن است در مواقعی باعث شكسته شدن حرمت مسجد شود. ‌

وی افزود: اگر قرار باشد نمايشگاه كتاب را در محل پاركينگ، محوطه آزاد و زير چادرها برگزار كنند اشتباه ديگری مرتكب شده‌اند چون در ارديبهشت‌ماه كه احتمال بارندگی وجود دارد به هيچوجه نمی‌توان نمايشگاه كتاب را در فضای آزاد برگزار كرد و تاكنون هر نمايشگاهی كه در چادر برگزار شده به ناشران خسارت وارد كرده است.اين ناشر تصريح كرد: اگر نمايشگاه كتاب را به صورت دوپاره برگزار كنند بازديدكنندگان به دليل ترجيحی كه بازديد از بخش خارجی دارد ديگر از بخش داخلی نمايشگاه ديدن نخواهند كرد؛ ارشاد با اين تصميم بازديدكننده بخش داخلی را از بين می‌برد.مرتضی آخوندی خاطرنشان كرد: وقتی به ارشاد برای اين تبعيض‌ها اعتراض می‌كنيم می‌گويند كه به ناشران ايرانی هم كاغذ می‌دهند در حالی كه امسال همين كاغذ هم حذف شده و از آن طرف حمايت از ناشران خارجی افزايش يافته است. مثلا‌ در مورد ناشران لبنانی دولت قرار است امسال به آنها تسهيلا‌ت ويژه‌ای هم بدهد در حالی كه تنها ٣ يا ٤ ناشر در جريان جنگ خسارت ديدند ولی اغلب ناشران لبنانی كتاب‌های ما را بدون اجازه افست می‌كنند و در نمايشگاه كتاب تهران هم می‌فروشند.اين ناشر كتاب‌های مذهبی تصريح كرد: سياست‌های وزارت ارشاد با هدف حذف ناشر ايرانی از نمايشگاه كتاب تهران صورت می‌گيرد و در مقابل آن ناشران خارجی را تقويت می‌كند. ارشاد همه‌گونه تسهيلا‌تی به ناشران خارجی می‌دهد و در مقابل با ناشران ايرانی اينگونه رفتار می‌كند. وی خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه هيات‌مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران پيش از اين نظر خود را در مورد بهترين مكان برگزاری نمايشگاه كتاب تهران عنوان كرده است، ناشران هم بايد تصميم جمعی بگيرند كه چه برخوردی در مقابل اين عمل داشته باشند؛ هر تصميمی كه اتحاديه بگيرد ناشران عضو هم بايد تبعيت كنند و انجمن اسلا‌می هم جدا از اين تصميم عمل نمی‌كند. ‌ جعفر همايی سخنگوی اتحاديه ناشران نيز در گفت‌وگو با همين خبرگزاری گفته است: نوزده تشكل نشر كشور بعد از بررسی‌های كارشناسی و بازديد از مكان‌های مختلف به اين نتيجه رسيده است كه تنها مكان مناسب برای نمايشگاه كتاب محل دائمی نمايشگاه‌های بين‌المللی است.

وی افزوده است: تشكل‌های نشر كشور اعتقاد دارند برگزاری نمايشگاه به صورت دوپاره، شدنی نيست و اين مساله برای كسانی كه می‌خواهند از نمايشگاه كتاب ديدن كنند دشواری‌هايی را به همراه دارد.وی يادآور شد: تشكل‌های نشر كشور بعد از برگزاری جلسه با علی‌اكبر اشعری مكان‌های مختلفی را كه امكان برگزاری نمايشگاه كتاب در آنجا وجود داشت مورد بررسی قرار دادند و از همه مكان‌هايی كه احتمال برگزاری نمايشگاه در آنجا مطرح شده بود بازديد كردند و در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه فعلا‌ً جايگزينی برای محل دائمی نمايشگاه‌های بين‌المللی وجود ندارد تا زمانی كه محل مناسبی برای برگزاری نمايشگاه كتاب با پيش‌بينی همه امكانات در مكان ديگری ساخته شود.در همين حال روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اعلا‌م كرده است: ناشران سراسر كشور اعم از خصوصی يا دولتی كه دارای پروانه نشر معتبر در زمان ثبت‌نام ( اسفند ماه ) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می هستند و بيش از ٤٠ عنوان كتاب از ابتدای سال ١٣٨٣ تا پايان سال ١٣٨٥ و در مورد ناشران متقاضی غرفه در بخش كودكان و نوجوانان ٥٠ عنوان كتاب منتشر كرده‌اند می‌توانند بطور مستقل در بيستمين نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران از تاريخ ١٢ اسفند ماه سال جاری به موسسه نمايشگاه های فرهنگی تهران مراجعه كنند.


اعتراض نشر ماكان به محل برگزاری بيستمين نمايشگاه كتاب تهران

مسوولان برگزاری بيستمين جشنواره كتاب تهران در تصميمی غير اصولی، اعلام كرده اند كه امسال بر نمايشگاه در محل مصلی تهران برگزار خواهد شد.
مصلی تهران دارای ۶۰۰۰ متر فضای غير مفيد مسقف است و به اين ترتيب حتی اگر ۲۰۰۰ ناشر از ۹۰۰۰ ناشر در نمايشگاه شركت كنند، تنها ۳ متر به طور متوسط به هريك خواهد رسيد. يعنی من ناشر با ۶۰ عنوان كتاب برای هر ۲۰ عنوان كتابم تنها ۱ متر فضا خواهم داشت. يعنی بايد كتاب ها را مثل قفسه كتابفروشی از عطف چيد و غرفه دار هم حتما بايد پای قفسه بايستد و كتابش را بفروشد.
می گويند احتمال دارد كه چادر بزنند. يعنی بعد از ۲۰ سال حالا به جای تكريم خريداران فرهنگی هرساله (خودمان كه در نمايشگاه های شهرستان عادت داريم) بايد مشتری را زير چادر تحويل بگيريم. پسرفت تا كجا؟! اعلام می كنند كه سال گذشته تجربه نمايشگاه زير چادر جواب داده است. نگفته اند كه زير آن چادرها فقط مسابقه نقاشی برگزار می شده، كتاب های دولتی «نمايش» داده می شده و آلبوم و قاب عكس می فروخته اند.
جلسات اهل قلم و غيره كجا برگزار خواهد شد؟ سالن های رنگارنگ هميشگی چطور؟ نمايشگاه بين المللی و در ميان غرفه های كتاب های خارجی؟ (كتاب های لاتين غلط است) يعنی من ناشر كه تعهد دارم در غرفه ام باشم بايد غرفه را رها كنم و بيايم در بحث های تخصصی شركت كنم؟ يا بعد از ۲ سال جلسه فرهنگی برگزار كردن در طول نمايشگاه امسال خودم را مشغول كتابفروشی كنم؟ آيا رسالت يك نمايشگاه بين المللی بيست ساله كتاب اين است؟
ضمن اينكه مطمئن باشيد با برگزاری نمايشگاه در محل مصلی، اتوبان مدرس، اتوبان همت، اتوبان حقانی، اتوبان حكيم، خيابان های وليعصر، سهروردی، سيدخندان، خرمشهر و ساير خيابان های اين محدوده دچار ترافيكی باور نكردنی خواهد شد.
بر گرديم به مصلی. يك سوال ساده. آيا مصلی سرويس بهداشتی كافی برای مراجعان دارد؟ و آيا مترو تنها گزينه جدی جابجايی بازديد كنندگان است؟ آيا اين باعث شلوغی و سردرگمی ساير مسافرانی كه بايد به اجبار از اين خطوط بگذرند نخواهد شد؟
به هرحال با توجه به اين تصميم غيرمنطقی و در اعتراض به عدم دخيل بودن اتحاديه ناشران و كتابفروشان در اين برنامه ريزی، نشر ماكان برای اولين بار در طول دوران فعاليت فرهنگی، غرفه مستقلی در نمايشگاه نخواهد داشت و به طور مستقل در نمايشگاه شركت نخواهد كرد.
تا جايی كه خبر دارم اين تصميم بسياری از اهالی نشر است.


ماكان مهرپويا / مدير نشر ماكان 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024