يكشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - Sunday 25 February 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 05.01.2010, 20:00

آقای خامنه‌اى كليد حل بحران در دست شماست


م رها

حدود هفت ماه از انتخابات دوره دهم رياست جمهورى مى گذرد. در اين مدت جنبش اعتراضى و واكنش به آن تحولات زيادى را پشت سر گذارده است. در آغاز رأى دهندگان در تظاهرات ميليونى از دستگاه هاى مسئول مى خواستند كه پاسخ قانع كننده اى در مورد نحوه برگذارى انتخابات و نتايج آن در اختيارشان قرار دهند. اين اعتراضات، كه به صورت آرام و در مواردى با سكوت برگذار مى شد، با خشونت نيروهاى دولتى روبروگرديد، رهبران احزاب و فعالين سياسى بازداشت شدند و معترضين از كليه حقوق قانونى شان از جمله برگذارى اجتماعات، دسترسى به رسانه هاى ملى و غيره همچنان محروم ماندند. سركوب، بازداشت، شكنجه و كشتار معترضين و دادگاه هاى نمايشى سطح خواسته هاى معترضين را افزايش داد و به تغيير جهت شعارها انجاميد. اگر ابتدا مشروعيت دولت آقاى احمدى نژاد و ٢٤ ميليون رأى مورد ادعايش زير پرسش بود در دو ماه گذشته شعارهاى معترضين عمدتا ً آيت اله خامنه اى و ولايت ايشان را نشانه گرفته است.

جناب آيت اله خامنه‌اى
هر ناظر منصفى نمى تواند نقش محورى جنابعالى را به عنوان رهبر جمهورى اسلامى و شخصى كه قدرت حقوقى و قانونى اش حتى از اختيارات قانونى پادشاهان پهلوى به مراتب فراتر رفت است، در رويدادهاى پس از انتخابات نفى كند. جنابعالى پيش از آنكه انتخابات روند قانونى اش را طى كند و نهادهاى منتصب شما مهر تأئيد برآن گذارند آنرا تأئيد و انتخاب آقاى احمدى نژاد را به ايشان تبريك گفتيد و مجددا ً در تاريخ ٢٩ خرداد مردم كشور با حيرت شاهد بودند كه بجاى حفظ جايگاه فراجناحى تان پشتيبانى تان را از تندروترين و راست ترين جناح درون حكومت اعلان كرده دستور سركوب تظاهرات آرام و قانونى معترضين را صادر كرديد. هفت ماه از آن تاريخ مى گذرد و شما در هر فرصتى بجاى آنكه خواسته هاى بيش از ده ميليون ايرانى را مورد توجه قرار دهيد و با تشكيل كمسيونى مستقل ايرادات رهبران جنبش سبز به انتخابات دوره دهم را مورد واكاوى قرار دهيد هيزم بر آتشى ريخته ايد كه خود در برافروختنش نقش محورى ايفا نموده ايد.

جناب آيت اله خامنه‌اى
آتشى كه برافروخته شد تاكنون جان ده ها و شايد بيش از صد نفر را در كام خود بلعيده و خانواده هاى بسيارى را داغدار كرده و كشور را با بحران بى سابقه اى روبرو ساخته است. حمايت هاى بى دريغ شما از دولتى صورت مى گيرد كه در چهار سال اول مديريتش اقتصاد كشور را با ركود و تورم ويران كننده اى روبرو ساخته، شكاف ميان دارا و ندار را افزايش داده و با ميدان دادن به فعاليت اقتصادى سپاه و بسيج شكوفايى اقتصاد كشور را با تهديد جدى روبرو ساخته است. اين دولت با پيگيرى سياست هاى تنش افزا كشور را به انزوا كشانده است. دولت ايران در سال جارى از لحاظ فساد در ميان ١٨٠ كشور جهان رتبه ى ١٦٨ را بخود اختصاص داده است كه از سال پيش ٢٧ رتبه تنزل داشته است. با وجودى كه اين فساد بيشتر بخاطر فقر و اقتصاد دولتى كشور و بهره بردارى صاحبان قدرت از رانت هاى نفتى و دولتى است اما به درون دولت و اعضاى كابينه نيز سرايت كرده است. كافى است به مدارك قلابى برخى از وزراى اين دولت اشاره كرد كه كوس رسوايى اش در مؤسسات آموزشى جهان به صدا درآمده است. براى نمونه مى توان از دكتراى آغشته به تقلب وزيرعلوم فعلى نام برد كه هدايت مراكز تربيتى و آموزشى عالى كشور را در دست دارد.

جناب آيت اله خامنه‌اى
طرفداران سينه چاك آقاى احمدى نژاد و روحانيون تندروى طرفدار شما بر طلب جنگ مى گوبند. گويا اشتهاى سركوب و جنايت اين طايفه سيرى ناپذير است و هنوز از حوادث بازداشتگاه كهريزك و امثال آن عبرت نگرفته اند. برخى از آنان در آرزوى آنند كه همچون كودتاى نظامى سال ١٩٧٣ در شيلى معترضين را در ميادين ورزشى سلاخى كنند و يا دوباره جنايات سالهاى ٦٠ ايران را كه در نتيجه آن هزاران زندانى سياسى اعدام شدند تكرار نمايند. اين كوردلان غافلند كه دوران جنگ سرد و حكومت هاى خودكامه به پايان رسيده است. جامعه ايران نيز با سال هاى ٥٠ و ٦٠ كاملاً متفاوت است. اگر شاه با ساواك نيرومندش توانست خفقان سياسى را بر كشور حاكم كند و جوانان آزادى خواه را به خانه هاى تيمى و جدا از مردم براند، امروزه نه دستگاه هاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى قادرند چنان اختناقى را بركشور حاكم سازند و نه جوانان پرشور ايران خواستار برگزيدن راه هاى خشونت آميز براى بيان اعتراضاتند. افزون براين ساختار جمعيتى كشور نيز دگرگونى بسيار يافته است. در سال ١٣٥٥ جمعيت ١٥ تا ٣٠ ساله ى تنها حدود ٢٥ در صد جمعيت كشور بود، اين نسبت در سال ١٣٨٥ به حدود ٣٥ درصد (حدود ٣٥ ميليون نفر) رسيده است ( سالنامه آمارى كشور سال ١٣٨٦). بسيارى از اين جوانان امروزه بار اصلى اعتراضات را بدوش مى كشند. تعداد مؤسسات عالى آموزشى كشور، دانش جويان و دانش آموختگان نيز بسيار افزايش يافته است. اگر در سال ٥٨ در حدود ١٧٥ هزار دانشجو در كشور وجود داشت در سال ٨٦ اين شمار به حدود ٣ ميليون ٤٠٠ هزار نفر رسيده است (تارنماى نظام جامع اطلاع رسانى اشتغال ٢٠ بهمن ٨٧). اينان جوانانى اند كه در جنبش سبز فعالند و يا بالقوه طرفدار تغييرند و در تمام سطح كشور حتى در شهرهاى كم جمعيت پراكنده اند و با تماس با مردم محل، انديشه هاى آزادى خواهى و دمكراتيك را ترويج مى دهند. امروزه شمار كاربران اينترنت به بيش از ٢٣ ميليون نفر مى رسد كه در خاورميانه مقام اول را بخود اختصاص داده است (تارنماى خبرنامه ى آريايى ٢٦ بهمن ٨٧) و رسانه هاى ماهواره اى مردم را در جريان بسيارى از واقعيات قرار مى دهند. سخن كوتاه، جامعه ايران نه به اختناق سال هاى ٥٠ تن خواهد داد و نه به دولت ايران اجازه مى دهد كه جنايات سال هاى ٦٠ را تكرار كند.

جناب آيت اله خامنه‌اى
بهتر است به كار كرد و هدف هاى اين دولت مجددا ً بيانديشيد. آقاى احمدى نژاد با زيركى تمام توانسته است از اشتباهات شما بهره گيرد و مدت زيادى است كه از شعارهاى معترضين در امان مانده است. شعارها امروزه شما و ولايت تان را نشانه گرفته اند كه در نتيجه‌ى آن جايگاه حقوقى و قانونى شما در افكار عمومى كشور به شدت تضعيف شده است. اين دولت كه از روادارى بى بهره است و در آرزوى خفه كردن كليه منتقدين و مخالفانش روز شمارى مى كند چه بسا كه در آينده ى نه چندان دور خواب نما شود و با هاله نورش به عنوان سردار امام زمان به ولايت شما نيز پايان دهد.

شما برخلاف اين دولت پذيرفته‌ايد كه اوضاع كشور عادى نيست و با ريزش نيرو مواجهيد. بيانيه ى تازه‌ى آقاى موسوى فرصت خوبى است كه در راهبردهايتان تجديد نظر كنيد و اجراى كليه مواد قانون اساسى را امكان پذير سازيد. كليد حل بحران در دست شماست. هم اكنون بر سر دوراهى قرار گرفته‌ايد. شما مى توانيد با همراهى و پشتيبانى بيشتر از جناح راست افراطى، جنگ داخلى و چند پارگى احتمالى را به كشور تحميل كنيد و يا با اتخاذ راهبردى خردمندانه جمهورى اسلامى را با شرايط زمانه تطبيق داده نام نيكى در تاريخ از خود بجاى گذاريد.

١٥ دى ١٣٨٨نظر شما درباره این مقاله:

 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024