جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰ - Friday 23 July 2021
ايران امروز
iran-emrooz.net | Tue, 20.07.2021, 18:28

نامه سرگشاده فوروم ایرانیان دمکرات آلمان/ ماینز‎ به مسولین اتحادیه‌‌‎های کارگری آلمان

آقایان‎ ‎راینر‎ ‎هوفمن‎ ‎اتحادیه‎ ‎کارگری‎ ‎د‎ ‎گ‎ ‎ب‎ ‎
یورگ‎ ‎هوفمن‎ ‎اتحادیه‎ ‎فلزکاران،‎
‎مایکل‎ ‎واسیلیادیس(IG BCE)
دیتمار‎ ‎موشاید‎ ‎اتحادیه‎ ‎کارگری‎ ‎د‎ ‎گ‎ ‎ب‎ ‎راین‎ ‎لندفالز،
‎رابرت‎ ‎فیگر‎ ‎ساخت‎ ‎بخش‎ ‎فلزکاران،‎
‎مایک‎ ‎فینرن‎GEW،
فانک‎ ‎ورنکه Ver. di(‎شاغلین‎)،‎
والمدمار‎ ‎دومبروسکی VBBA(‎اتحادیه‎ ‎کارگری‎ ‎و‎ ‎اجتماعی‎)‎،
کوسیما‎ ‎ابرویوس VBBA Hessen (‎اتحادیه‎ ‎ایالت‎ ‎هسن‎)،
‎رولند‎ ‎ویمر‎ ‎اتحادیه‎ ‎ایالت‎ ‎راین‎ ‎لند‎ ‎فالز‎ ‎و‎ ‎زارلند‎ VBBA ‎
هارالد‎ ‎ویلکوم‎ (‎رئیس‎ ‎انجمن‎ ‎حرفه‎ ‎ای‎ DBSH ‎آلمان‎ ‎برای‎ ‎کارهای‎ ‎اجتماعی‎e. V. )‎

Mainz, den 20. 07. 2021‎
‎ ‎
کارگران‎ ‎ایران‎ ‎نیاز‎ ‎به‎ ‎حمایت‎ ‎های‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎دارند‎!
خانم‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎آقایان‎ ‎محترم، ‎

ما‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎این‎ ‎نامه‎ ‎سرگشاده،‎ ‎شما‎ ‎را‎ ‎مورد‎ ‎خطاب‎ ‎قرار‎ ‎می‎دهیم،‎ ‎زیرا‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎حرکت‎ ‎می‎‌کنیم‎ ‎که‎ ‎شما‎ ‎از‎ ‎وضعیت‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎مطلعید. به‎ ‎خصوص‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎بخش‎ ‎عمده‎ای‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎فقر‎ ‎شدید‎ ‎و‎ ‎سرنوشت‎ ‎نامشخص‎ ‎زندگی‎ ‎می‎کنند‎. بسیاری‎ ‎از‎ ‎افراد‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎کارگر‎ ‎در‎ ‎شرکت‎ ‎های‎ ‎بزرگ‎ ‎کار‎ می‌‎کنند‎ ‎و‎ ‎دستمزد‎،‎ وظایف،‎ ‎از‎ ‎همه‎ ‎مهمتر‎ ‎در‎ ‎باره‎ ‎اینکه‎ ‎بخش‎ ‎اعظمی‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎ایران،‎ ‎به عنوان‎ ‎کارگر‎ ‎در‎ ‎شرکت‎ ‎های‎ ‎بزرگ‎ ‎و‎ ‎کوچک‎ ‎مشغول‎ ‎بکار‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎فقر‎ ‎مطلق‎ ‎بسر‎ ‎برده‎ ‎و‎ ‎مراقبت‎ ‎های‎ ‎بهداشتی‎ ‎مناسب‎ ‎یا‎ ‎آینده‎ ‎مناسبی‎ ‎را‎ ‎دریافت‎ ‎نمی‎ ‎کنند. ‎کارگران‎ ‎ایران‎ ‎غالبا‎ ‎از‎ ‎طریق‎ ‎نهاد‎ ‎های‎ ‎کارگری‎ ‎وابسته‎ ‎به‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎نمایندگی‎ ‎از‎ ‎رژیم‎ ‎کار‎ می‌‎کنند،‎ ‎به‎ ‎نفع‎ ‎اهداف‎ ‎رژیم‎ ‎پوشش‎ ‎داده‎ می‌‎شوند‎. این‎ ‎نهاد‎ ‎ها‎ ‎غالباً‎ ‎کارگران‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎پای‎ ‎انداخته‎ ‎و‎ ‎حتی‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مسیر‎ ‎اشتباه‎ ‎هدایت‎ می‌‎کنند‎. کارگران‎ ‎ایران‎ ‎مدتهاست‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎شگردهای‎ ‎رژیم‎ ‎را‎ ‎درک‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎را‎ ‎رد‎ می‌‎کنند‎. آنها‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎بخش‎ ‎های‎ ‎دیگر‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎موضع‎ ‎روشنی‎ ‎علیه‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎توتالیتر‎ ‎گرفته‎‌اند. ‎مردم‎ ‎نشان‎ ‎دادند‎ ‎که‎ ‎دیگر‎ ‎نمی‎ ‎خواهند‎ ‎کاری‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎داشته‎ ‎باشند. ‎زیرا‎ ‎به‎ ‎ستوه‎ ‎آمده‎‌اند‎ ‎و‎ ‎دیگر‎ ‎نمی‎توانند‎ ‎خانواده‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎تأمین‎ ‎معاش‎ ‎کنند. ‎در‎ ‎نتیجه‎ ‎این‎ ‎بی‎کفایتی‎ ‎و‎ ‎ظلم‎ ‎و‎ ‎استبداد‎ ‎رژیم‎ ‎ایران،‎ ‎وضعیت‎ ‎های‎ ‎فاجعه‎ ‎باری‎ ‎مانند‎ ‎قطع‎ ‎برق‎ ‎و‎ ‎آب‎ ‎به‎ ‎وجود‎ می‌‎آیند‎ ‎که‎ ‎بسیار‎ ‎ناامید‎ ‎کننده‎ ‎هستند. ‎

بسیاری‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎وضعیت‎ ‎اعتراض‎ می‌‎کنند‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎معلمان،‎ ‎بازنشسته‎ ‎گان‎ ‎و‎ ‎کارگران‎ ‎که‎ ‎مجبورند‎ ‎برای‎ ‎دستمزدی‎ ‎به‎ ‎اندازه‎ ‎گرسنگی‎ ‎کار‎ ‎کنند،‎ ‎حتی‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎این‎ ‎را‎ ‎هم‎ ‎دریافت‎ ‎نمی‎کنند. ‎

کارگران‎ ‎صنعت‎ ‎نفت‎ ‎و‎ ‎صنایع‎ ‎شیمیایی‎ ‎اعتصاب‎ ‎کرده‎اند‎ ‎و‎ ‎این‎ ‎اعتصاب‎ ‎در‎ ‎سراسر‎ ‎کشور‎ ‎گسترش‎ ‎یافته‎ ‎است. ‎رژیم‎ ‎با‎ ‎تمامی‎ ‎ابزار‎ ‎و‎ ‎آزار‎ ‎و‎ ‎اذیت‎ ‎سعی‎ ‎در‎ ‎سرکوب‎ ‎چنین‎ ‎اعتصابات‎ ‎قانونی‎ ‎نموده‎ ‎و‎ می‌‎نماید‎. اعتراضات‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎کشاورزی‎ ‎و‎ ‎مبارزه‎ ‎برای‎ ‎بقا‎ ‎به‎ ‎اعتراضات‎ ‎سراسری‎ ‎پیوسته‎ ‎است‎. ‎بازنشستگان‎ ‎هر‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎خیابان‎ ‎ها‎ می‌‎آیند‎ ‎زیرا‎ ‎حقوق‎ ‎بازنشستگی‎ ‎آنها‎ ‎پرداخت‎ ‎نمی‎ ‎شود‎. ‎این‎ ‎تصویر‎ ‎امروز‎ ‎کشور‎ ‎ما‎ ‎ایران‎ ‎است‎. ‎

مردم‎ ‎ما‎ ‎مجازات‎ می‌‎شوند،‎ ‎همه‎ ‎اعتراضات‎ ‎با‎ ‎دستگیری‎ ‎های‎ ‎گسترده‎ ‎و‎ ‎تهدیدها‎ ‎در‎ ‎گلو‎ ‎خفه‎ می‌‎شوند‎. ‎از‎ ‎این‎ ‎روی‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎زحمتکشان‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎مجموع‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎اکنون‎ ‎به‎ ‎همبستگی،‎ ‎حمایت‎ ‎و‎ ‎محکومیت‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎شما‎ ‎نیاز‎ ‎دارند‎. ‎

این‎ ‎سرنوشت‎ ‎کارگران‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اکنون‎ ‎از‎ ‎هیچ‎ ‎آینده‎ای‎ ‎برخوردار‎ ‎نیستند‎. همبستگی‎ ‎با‎ ‎خواسته‎ ‎های‎ ‎عادلانه‎ ‎کارگران‎ ‎و‎ ‎آسیب‎ ‎دیدگان‎ ‎بسیار‎ ‎مهم‎ ‎است،‎ ‎متأسفانه‎ ‎کشورهای‎ ‎صنعتی‎ (‎اروپا‎) ‎هنوز‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎منافع‎ ‎سیاسی‎ ‎و‎ ‎اقتصادی‎ ‎خود،‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎توتالیتر‎ ‎را‎ ‎تحمل‎ ‎ می‌‎کنند‎. ‎رژیم‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎مسئول‎ ‎مستقیم‎ ‎ناآرامی‎ ‎ها‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎خاورمیانه‎ ‎است‎ ‎بدین‎ ‎صورت‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎مناسبات‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اوضاع‎ ‎منطقه‎ ‎ناآرام‎ ‎است‎. ‎لذا‎ ‎باید‎ ‎از‎ ‎هرگونه‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎توجه‎ ‎ندارد‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎خواسته‎ ‎های‎ ‎مردمی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎خیابان‎ ‎ها‎ ‎برای‎ ‎اعتراض‎ ‎گسیل‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎بر‎ ‎علیه‎ ‎رژیم‎ ‎طغیان‎ ‎کرده‎ ‎اند،‎ ‎خود‎ ‎داری‎ ‎نمود‎. ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎رژیم‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎معنای‎ ‎مقاومت‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎اراده‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎اخیراً‎ ‎در‎ ‎انتخابات‎ ‎ریاست‎ ‎جمهوری‎ ‎به‎ ‎وضوح‎ ‎نشان‎ ‎دادند‎ ‎که‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎یک‎ ‎رژیم‎ ‎قانونی‎ ‎نیست‎ ‎و‎ ‎آنها‎ ‎دیگر‎ ‎نمی‎ ‎خواهند‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎را‎ ‎بپذیرند‎. ‎

در‎ ‎حال‎ ‎حاضر‎ ‎در‎ ‎بیشتر‎ ‎مناطق‎ ‎ایران‎ ‎کمبود‎ ‎آب‎ ‎و‎ ‎برق‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎و‎ ‎مردم‎ ‎برای‎ ‎آزادی،‎ ‎دموکراسی‎ ‎و‎ ‎بقای‎ ‎زندگی‎ ‎خود‎ ‎به‎ ‎خیابانها‎ ‎ریخته‎ ‎اند‎. ‎رژیم‎ ‎ایران‎ ‎این‎ ‎فریاد‎ ‎کمک‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎گلوله‎ ‎پاسخ‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎میدهد‎. ‎در‎ ‎جنوب‎ ‎غربی‎ ‎ایران،‎ ‎برخی‎ ‎از‎ ‎جوانان‎ ‎در‎ ‎جریان‎ ‎این‎ ‎اعتراضات‎ ‎مورد‎ ‎اصابت‎ ‎گلوله‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎چنین‎ ‎نفر‎ ‎جان‎ خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎داده‎ ‎اند‎. ‎بله‎ ‎این‎ ‎نتیجه‎ ‎رژیمی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎دفاع‎ ‎از‎ ‎حقوق‎ ‎خود‎ ‎ایستاده‎ ‎اند‎ ‎تیراندازی‎ می‌‎کند‎. ‎معترضین‎ ‎عمدتا‎ ‎از‎ ‎طبقه‎ ‎کارگر‎ ‎و‎ ‎افراد‎ ‎فقیری‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎هیچ‎ ‎چیز‎ ‎ندارند‎ ‎و‎ ‎قادر‎ ‎به‎ ‎خرید‎ ‎آب‎ ‎آشامیدنی‎ ‎نیستد. ‎از‎ ‎این‎ ‎روی‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎آب‎ ‎لوله‎ ‎کشی‎ ‎دولتی‎ ‎وابسته‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎آنهم‎ ‎دیگر‎ ‎موجود‎ ‎نیست‎ ‎و‎ ‎هرگونه‎ ‎اعتراضی‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مسیر‎ ‎به‎ ‎طرز‎ ‎فجیعی‎ ‎سرکوب‎ ‎شده‎ ‎وخواهد‎ ‎شد. ‎

خانم‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎آقایان‎ ‎محترم‎ ‎وعزیز‎!‎

آیا‎ می‌‎خواهید‎ ‎فریاد‎ ‎کمک‎ ‎خواهی‎ ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎بشنوید‎ ‎یا‎ ‎اینکه‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎رژیمی‎ ‎را‎ ‎ادامه‎ ‎دهید‎ ‎که‎ ‎اکنون‎ ‎آیت‎ ‎الله‎ ‎خامنه‎ ‎ای‎ ‎رهبر‎ ‎معنوی‎ ‎آن‎ ‎است؟‎ ‎خامنه‎ ‎ای‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اصلی‎ ‎ترین‎ ‎طراحان‎ ‎قتل‎ ‎ها،‎ ‎دستگیری‎ ‎ها،‎ ‎سرکوب‎ ‎اعتراضات‎ ‎و‎ ‎اوضاع‎ ‎نابسامان‎ ‎اقتصادی‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎است‎. ‎همچنین‎ ‎اکنون‎ ‎ابراهیم‎ ‎رئیسی‎ ‎رئیس‎ ‎جمهور‎ ‎جدید‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎مراسمی‎ ‎توسط‎ ‎رهبر‎ ‎روحانی‎ ‎خامنه‎ ‎ای‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎رئیس‎ ‎جمهور‎ ‎کشور‎ ‎منصوب‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎وی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎رئیس‎ ‎جمهور‎ ‎نمی‎ ‎بینند‎ ‎بلکه‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎تنها‎ ‎بعنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اصلی‎ کسانی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎قتل‎ ‎هزاران‎ ‎هزار‎ ‎انسان‎ ‎بی‎ ‎گناه‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎آزادی،‎ ‎دموکراسی‎ ‎و‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎مبارزه‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎اعدام‎ ‎شدند‎ ‎یا‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎بسر‎ می‌‎برند،‎ ‎نقش‎ ‎داشته‎ می‌‎بینند رژیم‎ ‎ایران‎ ‎سعی‎ می‌‎کند‎ ‎هر‎ ‎فریادی‎ ‎برای‎ ‎دموکراسی،‎ ‎آزادی‎ ‎و‎ ‎عدالت‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎گلو‎ ‎ها‎ ‎خفه‎ ‎کند‎. ‎در‎ ‎ایران‎ ‎مقوله‎ ‎ای‎ ‎بنام‎ ‎عدالت‎ ‎اجتماعی‎ ‎موجود‎ ‎نیست،‎ ‎دست‎ ‎آوردی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎اروپا‎ ‎برای‎ ‎بدست‎ ‎آمدنش‎ ‎سال‎ ‎ها‎ ‎مبارزه‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آن‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎دستاوردی‎ ‎كه‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎جهانی‎ ‎گسترش‎ ‎یابد‎ ‎نیز‎ ‎یاد‎ می‌‎شود‎. ‎همچنین‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎نباید‎ ‎نادیده‎ ‎گرفته‎ ‎شود،‎ ‎این‎ ‎هم‎ ‎یک‎ ‎دستاورد‎ ‎جهانی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بشریت‎ ‎به‎ ‎آن‎ ‎دست‎ ‎یافته‎ ‎است‎. ‎از‎ ‎این‎ ‎دستاورد‎ ‎ها‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎تمامی‎ ‎قوا‎ ‎دفاع‎ ‎کرد‎. ‎اظهارات‎ ‎و‎ ‎اعترافات‎ ‎لفظی‎ ‎دیگر‎ ‎کافی‎ ‎نیست،‎ ‎شما‎ ‎باید‎ ‎کاری‎ ‎انجام‎ ‎دهید‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎واقع‎ ‎برای‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎فعال‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎جهت‎ ‎آن‎ ‎کوشا‎ ‎باشید‎. ‎

انسان‎ ‎باید‎ ‎احساس‎ ‎شرم‎ ‎کند‎ ‎که‎ ‎ببیند‎ ‎کشورهای‎ ‎صنعتی‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎مذاکره‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎هستند‎ ‎و‎ ‎رژیم‎ ‎ایران‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎مذاکرات‎ ‎بهره‎ می‌‎برد‎. ‎نتیجه‎ ‎اقدامات‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎ایجاد‎ ‎ترس‎ ‎و‎ ‎وحشت،‎ ‎ناآرامی‎ ‎در‎ ‎در‎ ‎میان‎ ‎مخالفان‎ ‎رژیم‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎داخل‎ ‎ایران‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎شوربختانه‎ ‎این‎ ‎داد‎ ‎خواهی‎ ‎متأسفانه‎ ‎هنوز‎ ‎توسط‎ ‎اتحادیه‎ ‎اروپا‎ ‎و‎ ‎همچنین‎ ‎توسط‎ ‎جمهوری‎ ‎فدرال‎ ‎آلمان‎ ‎پذیرفته‎ ‎نشده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎همچنان‎ ‎در‎ ‎تلاش‎ ‎برای‎ ‎مذاکره‎ ‎هستند‎. ‎اما‎ ‎این‎ ‎مذاکرات‎ ‎به‎ ‎شکست‎ ‎انجامیده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎سالهای‎ ‎سال‎ ‎ثابت‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نمی‎ ‎توان‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎مذاکره‎ ‎کرد‎ ‎بلکه‎ ‎باید‎ ‎مطالبه‎ ‎کرد‎. ‎شما‎ ‎باید‎ ‎با‎ ‎مواضع‎ ‎مشخص‎ ‎و‎ ‎روشن‎ ‎مطالبه‎ ‎کنید‎ ‎نه‎ ‎مذاکره‎. ‎

لذا‎ ‎ما‎ ‎از‎ ‎شما‎ می‌‎خواهیم‎ ‎که‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎منافع‎ ‎مردم‎ ‎ایران،‎ ‎از‎ ‎طبقه‎ ‎کارگر،‎ ‎نهادهای‎ ‎آموزشی،‎ ‎در‎ ‎زمینه‎ ‎پزشکی‎ ‎و‎ ‎نهاد‎ ‎های‎ ‎درمانی‎ ‎و‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎نهاد‎ ‎های‎ ‎کارگری‎ ‎مستقل‎ ‎که‎ ‎دیگر‎ ‎تحمل‎ ‎این‎ ‎وضعیت‎ ‎را‎ ‎ندارند،‎ ‎اعلام‎ ‎همبستگی‎ ‎کنید‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎آنها‎ ‎و‎ ‎خواسته‎ ‎هایشان‎ ‎حمایت‎ ‎نمایید‎. ‎مردم‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎همبستگی‎ ‎شما‎ ‎و‎ ‎نه‎ ‎تحمل‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎نیاز‎ ‎دارند‎. ‎تحمل‎ ‎این‎ ‎رژیم‎ ‎باید‎ ‎به‎ ‎صفر‎ ‎برسد،‎ ‎در‎ ‎غیر‎ ‎این‎ ‎صورت‎ ‎آن‎ ‎ها‎ ‎همچنان‎ ‎به‎ ‎بهره‎ ‎برداری‎ ‎

از‎ ‎این‎ ‎تحمل،‎ ‎علیه‎ ‎مردم‎ ‎خود‎ ‎ادامه‎ ‎خواهند‎ ‎داد‎. ‎برای‎ ‎آزادی‎ ‎زندانیان‎ ‎سیاسی‎ ‎حرکت‎ ‎نمایید‎. ‎از‎ ‎رفقا‎ ‎و‎ ‎همکاران‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎راه‎ ‎احقاق‎ ‎حقوقشان‎ ‎و‎ ‎برقراری‎ ‎عدالتشان‎ ‎حمایت‎ ‎نمایید‎. ‎

مردم‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎ویژه‎ ‎کارگران‎ ‎اکنون‎ ‎به‎ ‎همبستگی‎ ‎بین‎ ‎المللی‎ ‎نیاز‎ ‎دارند‎. ‎

با‎ ‎احترام‎ ‎فراوان
از‎ ‎سوی‎ ‎فوروم‎ ‎ایرانیان‎ ‎دمکرات‎ ‎آلمان‎/‎ماینز
بهروز‎ ‎اسدی

کپی‎ ‎به‎ ‎رسانه‎ها‎ ‎
کمیته‎ ‎ابتکار‎ C / O ‎انجمن‎ ‎دموکراتیک‎ ‎ایرانیان‎ ‎در‎ ‎سیاست‎ ‎مهاجرت‎ ‎در‎ RLP
آلبرت‎-‎شویتزر‎-‎خیابان‎ 113-115‎
‎55128 Mainz

برگردان‎ ‎به فارسی‎ ‎ناهید‎ ‎جعفرپور
 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2021