چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - Wednesday 27 September 2023
ايران امروز
iran-emrooz.net | Fri, 15.02.2013, 8:11


انتشار دو سند راهبردی
اتحاد برای دموکراسی در ایران

شورای سیاستگزاری “اتحاد برای دموکراسی در ایران” در نشست ادواری خود از جمله به بررسی دو سند مربوط به ” اهداف و برنامه ها”  و “استرتژی انتخابات آزاد و منصفانه- برای گذار به دموکراسی در ایران” پرداخت. کمیسیون‌های  منتخب  شورای سیاستگزاری، پیشنهادهای ارائه شده را بررسی کرده و با تکمیل و نهایی کردن سندهای تهیه شده مجددا آن ها را به نشست ارائه کردند. سند “استرتژی انتخابات آزاد و منصفانه- برای گذار به دموکراسی در ایران” قبلا برای اظهار نظر به  کنفرانس پراگ ارائه شده بود. شورای سیاستگزاری سرانجام، این دو سند راهبردی را مورد تصویب قرار داد که اینک راهنما و مبنای حرکت و تلاش های “اتحاد برای دموکراسی در ایران” را تشکیل می دهند.

اهداف و برنامه های “اتحاد برای دموکراسی در ایران”

هدف “اتحاد برای دموکراسی در ایران” بسترسازی برای همگرایی و هم‌آوایی بزرگ همه نیروهایی است که راه کار انتخابات آزاد بر اساس معیارها و موازین بین المللی را برای گذار به دمکراسی در ایران برمی‌گزینند. بر این پایه “اتحاد برای دمکراسی در ایران” نه یک حزب و سازمان سیاسی، بلکه نهادی است فرا حزبی، فرا سازمانی و مدنی. این نهاد می‌کوشد بسترساز و انسجام بخش برای تولید گفتمان های سیاسی دمکراتیک و تسهیل روند همگرایی  و توافق نیروها برای گذار به دمکراسی در ایران باشد. برای این منظور”اتحاد برای دموکراسی در ایران”  راهبرد و برنامه های زیر را در دستور دائمی کار خود قرار می دهد:

- کمک به پیشبرد استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه  براساس معیارها و موازین بین المللی.
- پیشبرد گفتگوی ملی در باره راه گذار به دموکراسی و نیز پیرامون گسل ها و تنش های اجتماعی در ایران برای ایجاد تفاهم و توافق.
- ایجاد همگرایی و همآوایی نیروهای خواهان دموکراسی.
- کمک به گسترش جنبشهای مطالباتی و اعتراضی در شکل مبارزات بی خشونت.
نفی استبداد و نقض حقوق بشر، نفی هرگونه تبعیض(جنسیتی، دینی و عقیدتی، قومی)، تلاش برای دموکراسی بر مبنای  منشورجهانی حقوق بشر، جدایی نهاد دین از دولت و انتخابات آزاد برای گذر از نظام جمهوری اسلامی از مبانی مورد تاکید “اتحاد برای دموکراسی در ایران” است.
   
اتحاد برای دمکراسی در ایران
بهمن ماه 1391 ،  ژانویه 2013

***

استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه – برای گذار به دموکراسی در ایران

هدف ما برقراری یک دموکراسی نمایندگی مبتنی برجدائی نهادهای دین وحکومت ازهمدیگر وبراساس معیارهای جهانی ومبتنی برمنشورحقوق بشر و پیمان نامه های وابسته به آن است.

برای گذار از استبداد دینی جمهوری اسلامی وپرهیز ازخشونت وکاستن ازهزینه های دوران گذار، ما با استفاده از تجربیات جهانی وتطبیق آن با ویژگی های ایران، استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه رابرمی‌گزینیم.

استفاده ازاین راه کار از سال ۱۹۴۷ تا کنون به بسیاری ازکشورها در نیل به دموکراسی یاری رسانده وازاین رو یکی از معتبرترین وشناخته ترین راه کارهای گذار به دموکراسی درجامعه جهانی است.

درک ما از انتخابات آزاد ومنصفانه:
امروزه مفهوم انتخابات آزاد درفضای سیاسی ایران مقوله آشنائی است و از جناحهای حاکم تا اصلاح طلبان ومخالفان  بنیادین جمهوری اسلامی آن را بکار میگیرند، اما مقصود یگانه ای از کاربرد آن ندارند. با وجود اشتراکات فراوان درکنشگران سیاسی به دلیل ماهیت متمدنانه ومسالمت جویانه انتخابات که مبتنی بر خواست ورای مردم است، این اشتراکات دال بر برداشت دقیق وصحیح همگان ازمفهوم انتخابات آزاد ومنصفانه نیست.

بنا براین لازم می بینیم که ویژگی پروژه خویش را که برمبنای تعریف دقیق وصحیح از انتخابات آزاد ومنصفانه است تعریف کنیم:

1- استراتژی انتخابات آزاد و منصفانه، پروژه گذار ازنظامی است که ساختاروقوانین آن، برپائی یک دموکراسی سکولار و بدون تبعیض را درحوزه حاکمیتش ناممکن ساخته است. بنا براین با وجود نکات اشتراک با آنانی که انتخابات آزاد را یک جنبش مطالباتی از نظام موجود و کوششی برای اصلاح نظام می دانند، این استراتژی راه کاری متفاوت است. ما از جنبش های مطالباتی قویا حمایت می کنیم، ولی سرشت استراتژی ما نه مطالبه دمکراسی در چهارچوب این نظام، که برتحمیل مسیرگذار به دمکراسی به آن، استوار است.
ما درچهارچوب ساختارها وقوانین موجود که آشکارا مغایر با تعهدات و میثاق های بین المللی پذیرفته شده بوسیله خود نظام است، آزادانه ومنصفانه بودن انتخابات را ممکن نمیدانیم و وادار ساختن حاکمیت به تمکین به این استانداردهای جهانی بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه شورای بین المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاریس) را، اصل اساسی برای انجام پذیری انتخابات آزاد و منصفانه وازشرایط لازم برای تحقق این پروژه میدانیم. درک و هدف ما از انتخابات آزاد، برعکس کسانی است که نه برتمکین همگان به استانداردهای جهانی انتخابات آزاد ومنصفانه، که بر تمکین به قانون اساسی موجود پافشاری مینمایند. به عبارت روشن تر، هدف ما گذار از ساختار حقیقی و حقوقی استبدادی این نظام، و هدف آنان اصلاحاتی در چارچوب ساختار همین نظام است.

2- گروه دیگری از هموطنان ونیروهای سیاسی، اصولا انجام هرگونه انتخابات آزاد را با وجود جمهوری اسلامی ممکن نمیدانند و ضمن پذیرش اصل انتخابات منصفانه و آزاد، انجام آن را به فردای پس از گذار ازنظام حاکم محول می کنند.
ما مسلما با این اصل که درفردای پس ازاین نظام باید انتخابات آزاد تنها معیارحاکمیت باشد، نه تنها اختلافی نداریم که برآن پای می فشاریم . ولی تفاوت ما با آنان بیشتر برسر انتخاب راه کارهای گذار ازوضعیت موجود به دموکراسی است.متاسفانه تاکنون راه کار مجزائی ازسوی آنان ارائه نشده تا بتوان به مقایسه پرداخت. ما این احتمال را که رژیم در مرحله فروپاشی، از درون با شکاف مواجه شده و بخشی از آن برای حفظ پاره ای از امتیازات با اپوزیسیون همراه شود و تن به برگذاری انتخابات آزاد بدهد را نادیده نگرفته و از این فرصت استفاده خواهیم کرد.

راه کارهای عملی پیش برد پروژه:
1- ایجاد برتری گفتمانی - پروژه ای آینده را شکل میدهد که فضای سیاسی را ازآن خود کند و درسپهرمدنی نیز به صورت گفتمان غالب درآید.
امروز شعار انتخابات آزاد بنوعی شعاراصلی درفضای سیاسی شده است . اما پروژه انتخابات آزاد با هدف گذار از نظام، هنوز از اشتهار و مقبولیت کافی برخوردار نیست. شرط نخست موفقیت در اقدامات عملی در مقیاس ملی وبین المللی، کسب موفقیت در برتری گفتمانی است. برای این منظوراقدامات زیر باید انجام پذیرد:
الف- ایجاد کادر نظری گفتمان، برای توضیح، تشریح، تفهیم و تبلیغ این گفتمان درفضای روشنفکری، کنشگران سیاسی وفعالین مدنی وحقوق بشری و بردن آن به میان توده مردم با استفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی.
ب- ایجاد انسجام فکری وگفتمانی از طریق استاندارد کردن مفاهیم ، مقولات وبرنامه های عملی به منظور جلب اعتمادعمومی نسبت به انسجام فکری وهمبستگی روشی وآرمانی کوشندگان این پروژه.
ج- استفاده از روشهای مدرن کمپین تبلیغاتی وبازاریابی سیاسی واستفاده از رسانه ها و شبکه های اجتماعی برای تثبیت وتفوق گفتمانی.
د- کوشش برای گسترش این گفتمان درحوزه گفتمانی جناحهای حاکم، به منظور شکستن انحصارگفتمانی درمیادین خاص حکومتگران .

2- جلب همکاری چهره های شاخص واثرگذار ملی و بین المللی.

3- کمک به و همکاری با دیگران برای ایجاد «شورای پیشبرد انتخابات عادلانه و آزاد»، متشکل از کوشندگان سیاسی ومدنی و حقوق بشری و نویسندگان و هنرمندان و فرهیختگان و دگراندیشان و زنان و جوانان ونمایندگان اقوام و اقلیتهای مذهبی.

4- کمک به ایجاد گفتگوی ملی درباره مسائل مورد چالش درسطح ملی و برای تحکیم وفاق ملی وپل زدن برگسل های خطرناک اجتماعی و توسعه فرهنگ دیگرپذیری.

5- گسترش جنبش های اجتماعی با استفاده از روشهای مبارزه بی خشونت، برای ایجاد فشار درجهت تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد و منصفانه، از جمله آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی احزاب و تشکل های سیاسی و مدنی، و وادار ساختن حاکمیت به تمکین به آن با پذیرش استانداردهای جهانی.

6- ایجاد هسته های کمک به «شورای پیشبرد انتخابات آزاد و منصفانه » در نقاط مختلف جهان، مرکب از شخصیتهای ایرانی وخارجی.

7- کوشش درجلب حمایت بین المللی از این پروژه.

اتحاد برای دمکراسی در ایران 
بهمن ماه 1391 ،  ژانویه 2013

نظر خوانندگان:

■ چرا این اسناد هیچ امضایی ندارد؟ ممکن است بفرمایید این  نهاد از چه کسانی تشکیل شده است و اعضای این شورای سیاست گزاری کیستند؟ نمیدانم چرا شفاف عمل نمی کنید 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2023