سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

پاسداشت يكصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت

ما، امضاكنندگان زير، با ابراز وفاداری به آرمان‌ها و مطالبات انقلاب مشروطيت، نگرانی عميق‌مان را از تعطيل محتوايی حاكميت مردم و مشروط و پاسخگو نبودن قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ابراز كرده، درباره زيان‌ها و خسارت‌های بزرگ ملی كه در نتيجه حاكميت يكسويه و استبداد زده بر ملت ما وارد خواهد شد، هشدار می‌دهيم و تاريخ را بر اين هشدار حجت می‌گيريم.

iran-emrooz.net | Fri, 04.08.2006, 6:40

بيانيه جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی، دانشجوئی و مطبوعاتی ايران بمناسبت
به نام خدا

هم‌ميهنان عزيز،
يك قرن پيش، انقلاب مشروطيت ايران با آرمان استقرار حاكميت مردم و برچيدن بساط استبداد به پيروزی رسيد. اين انقلاب، كه از جمله طلايه‌های حركت‌های رهايی‌بخش در قرن بيستم بود، با وجود برخورداری از پشتيبانی گسترده‌ی مردم، روحانيان و روشنفكران با موانع و دست‌اندازهايی بسيار پيچيده روبرو شد، به گونه‌ای كه با قاطعيت می‌توان گفت آن آرمان‌های بلند، هنوز پس از گذشت يك قرن صورت تحقق نگرفته است.
اگرچه ملت عزيز ما بر خود می‌بالد كه در هر مقطع از اين صد سال، راهی نو فراروی ملت‌های جهان سوم، به ويژه كشورهای اسلامی، گشوده و گام‌های بلندی به سوی آزادی و پيشرفت برداشته و افقهای گسترده‌ای را در مسير حق حاكميت مردم روشن ساخته است، نمی‌توان از اين واقعيت متأسف و آزرده نبود كه ايران ما خود هنوز نتوانسته است به خواستهای بزرگ انقلاب مشروطيت و نهضت‌ها و انقلاب پس از آن، يعنی آزادی ، حاكميت ملت و محدوديت و پاسخگو بودن قدرت دست يابد.
يكصدسال پيش، نياكان ما در قانون اساسی حكومت مشروطه تصريح كردند كه تمامی قدرت از ملت ناشی می‌شود. اگر ادعا كنيم كه سرگذشت پس از پيروزی انقلاب مشروطيت كوشش مردم برای تحقق حاكميت ملت، از يك سو و توطئه و تلاش قدرتمندان برای مهاركردن و سركوبی قدرت ملت و جايگزين ساختن قدرتهای قاهر و تماميت‌خواه، از سوی ديگر، بوده است. پرسش اصلی اين است كه چرا ميهن عزيز ما كه از پيشگامان جنبش‌های آزاديبخش در قرن بيستم بوده است، اكنون از بسياری از همترازان خود، چه در زمينه استقرار قدرت و حاكميت مردم و چه در عرصه پيشرفت و توسعه عقب افتاده و با وجود دارا بودن اسباب بزرگی و برخورداری از نعمت‌های انسانی و طبيعی خدادادی نتوانسته است به آرمانهايی كه ايرانيان از يك قرن پيش تاكنون بر آنها پای فشرده‌اند، دست يابد؟
ترديدی نيست كه استعمار خارجی و فعاليتهای توطئه‌گرانه نيروهای ارتجاعی داخلی از جمله عواملی بوده‌اند كه تا اين زمان هدفهای انقلاب مشروطه ـ و به طور كلی، آرمانهای ملی مردم ايران ـ را در مسير تحقق با موانع اساسی روبرو ساخته‌اند . اما اكنون به آن حد از بلوغ سياسی رسيده‌ايم كه بگوييم نارسی و ضعف‌های گوناگون نيروهای ترقی‌خواه، ازجمله ضعف سازماندهی، نااستواری، جوزدگی و بسياری از ناپختگی‌های ديگر، گريبانگير جريانهای ملی و مردمی بوده و ملت ايران را در برابر انسجام و قدرت ارتجاع ناكام ساخته است.
ما، امضاكنندگان زير، با ابراز وفاداری به آرمان‌ها و مطالبات انقلاب مشروطيت، تأمين حاكميت مردم و مصون نگاه داشتن نهادهای اين حاكميت از تعرض‌های ارتجاعی و استبدادی را همچنان مهمترين هدف سياسی ـ اجتماعی يك قرن اخير مردم ايران، از جمله انقلاب اسلامی، می‌دانيم. ما با ابراز تأسف از اينكه كوشش‌های انجام يافته از نيمه دوم دهه ١٣٧٠، در جريان اصلاح‌طلبی، به دستاورد پايدار و تضمين شده‌ای در راستای پاسداشت حقوق اساسی مردم منجر نشد، نگرانی عميق‌مان را از تعطيل محتوايی حاكميت مردم و مشروط و پاسخگو نبودن قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، ابراز كرده، درباره زيان‌ها و خسارت‌های بزرگ ملی كه در نتيجه حاكميت يكسويه و استبداد زده بر ملت ما وارد خواهد شد، هشدار می‌دهيم و تاريخ را بر اين هشدار حجت می‌گيريم.

١٢/٥/١٣٨٥

هاشم آقاجری، ناصر آملی، محمد آزادى، مسعود آقايى، حميد آصفى، بهاالدين ادب، طاهر احمدزاده، مهدی امينی‌زاده، اسدالله امينی ، حسين انصاری‌راد، يداله اسلامی، مصطفی ايزدی، بهزاد احمدی‌نيا، سامر آقايی، عباس ابوذری، ‌هادی احتظاظی، حسن احمدی، حميد احراری، محسن احمدی، نعمت احمدى، مصطفی اخلاقی، مرتضى اشفاق، حسن افتخار اردبيلی، جلال اقتدارى، اعظم اكبرزاده، زهرا اكبرزاده، علی‌رضا اكبرزادگان، علی اكرمی، محمود اميراحمدى، حجت انصاری، عمادالدين باقی، حيدرابراهيم بای‌سلامی، مجتبی بديعی، كمال‌الدين بازرگانى، پروين بختيارنژاد، اكبر بديع‌زادگان، رحمت‌الله برهانى، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، مختار باطولی، روح‌اله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، محمد بسته‌نگار، مهدی بسته‌نگار، محمدحسين بنی‌اسدی، عماد بهاور، محمد بهزادى، حميد بهشتى، محمد بهفروزى، احمد بورقانی، صفا بيطرف، حسين پايا، مسعود پدرام، عباس پوراظهرى، رضا پويان، محمود پيش‌بين، حبيب‌الله پيمان، مجيد پيمان، سيدمصطفى تاج‌زاده، عبدالرضا تاجيك،‌ هادی تفنگچی، عباس تاج‌الدينی، حميد تاجرنيا، مصطفى تنها، رضا تهرانى، غلامعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، محمدعلی توفيقی، خالد توكل، محمد توكل، مجيد تولائى، مجيد جابرى، حميدرضا جلائى‌پور، جلال جلالی‌زاده، عباس جنگی، مجتبی جهانی، مجيد حاجی‌بابائی، رضا حاجى، بهمن حافظى، سعيد حجاريان، طه حجازى، حسين حريرى، حميد حسامی، بهزاد حق‌پناه، على حكمت، ابوالفضل حكيمى، عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمد رضا حمسى، محمد حيدری، حميد حديثی، جعفر خائف، محمد خطيبی، ابراهيم خدادادى، امير خرم، محمدحسين خليلی اردكانی ، ابراهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدى، هوشنگ خيرانديش، محمدعلى دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، محمدمهدى دانشيان، محمود درد كشان، سعيد درودى، محمود دل آسايى، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى، پروين‌دخت دفتری، فريبا داودى مهاجر، ابراهيم دينوی، فاطمه راكعی، امير رزاقی، محمد صادق ربانى، تقی رحمانی، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايى، احد رضائى، اصغر رضائى، بيوك رضائى، عبدالعلی رضائی، بهمن رضا خانى، سعيد رضوى فقيه، حسين رفيعى، مهدى رهنما، رضا رئيس طوسى، فياض زاهد، جمال زره‌ساز، علی زرين، محمد ابراهيم زمانى، پرويز زندى‌نيا، احمد زيدآبادى، محمدرضا زهدى، عليرضا ساريخانى، احمد ساعى، نسرين ستوده، عزت‌الله سحابى، فريدون سحابى،‌ هاله سحابى، عيسى سحر خيز، محمد سرچمى، سعيده‌ سعيدی، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، سيدمحمدعلی سيف‌زاده، محمدعلی سيدنژاد، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاكرى، تقى شامخى، على شاملو، محمد شانه چى، حسين شاه حسينى، سعيد شريفی، محمد شريف، جواد شرف‌الدينی، كاظم شكری، الله‌وردى شمبورى، محمود شمس‌الواعظين، احمد شهامت‌دار، احمد شيرزاد، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی،‌ هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، احمد صدری، محمود صدری، لطيف صفری، مهدى صراف، عباس صفائی‌فر، فضل‌الله صلواتى، كيوان صميمى، جليل ضرابی، على اشرف ضرغامى، فريدون ضرغامى، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، رئوف طاهرى، محمد طاهرى، امير طيرانی، جمشيد عزيزی، سيد جعفر عباس زادگان، كريم عابدی، حسن عرب‌زاده، فيض‌الله عرب سرخی، روئين عطوفت، علی علوی، عليرضا علوى‌تبار، محمدباقر علوى، رضا عليجانی، على عليزاده نائينى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى، على‌اصغر غروى، عليرضا غروى، ماجد غروى، مسيح غروى، سعيد غفارزاده، مسعود غفاری، على غفرانى، مهدى غنى، محمدتقى فاضل ميبدى، نادر فتوره چی، مرتضی فلاح، ارسلان فلاح، ابراهيم فتاحی، مقصود فراستخواه، مهدی فخرزاده، غفار فرزدى، حسن فريد اعلم، ‌هادى قابل، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، مهدی قلی‌زاده اقدم، رحمانقلى قلى‌زاده، عبدالمجيد قندى‌زاده، نظام‌الدين قهارى، عباس قائم الصباحی، عبدالحسين قمی‌زاده، مصطفى قهرمانى، حجت‌الله قياسى، رحمان كارگشا، اسداله كارشناس، مرتضى كاظميان، جعفر كامبوزيا، محسن كديور، منوچهر كديور، جميله كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، على كرمى، عليرضا كرمانی، حسن كسمايی،‌ هادی كحال‌زاده، فاطمه كمالی احمدسرايی، الهه كولائی، محمد كيانوش‌راد، ناصر كميليان، پروين كهزادى، يعقوب كوثرى، بهناز كيانی، بيژن گل‌افرا، فاطمه گوارايى، مسعود لدنى، حسين لقمانيان، مجتبی لطفی، فريده ماشينی، سعيد متقی، رجبعلی مزروعی، حسين مجاهد، على مومنى، محمود مومنى، محمدتقى متقى، محسن محققى، نرگس محمدی، محمد محمدى اردهالى، سيد على محمودى، حسين مدنی، سعيد مدنى، فريد مرجائی، ماشاءالله مديحى، مرضيه مرتاضى لنگرودى، مصطفى مسكين، رضا مسموعى، ليلا مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، مهدی معتمدی مهر، احمدمعصومی، علی‌اكبر معين‌فر، اصغر معين‌فر، نوشين محمدی، ضياء مصباح، ياسر معصومی، بدرالسادات مفيدى، مرتضى مقدم، فهيمه ملتى، مصطفی ملكيان، احمد منتظرى، سعيد منتظرى، خسرو منصوريان، كيوان مهرگان، سيدرضا موسوى سعادتلو، امير ميرخانى، وحيد ميرزاده، الله‌كرم ميرزايى، فرشته ناصر گيوه‌چى، حسن نراقى، محمود نعيم‌پور، علی اكبر نجفی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمدتقى نكوفر، سيد حميد نوحى، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، صالح نيكبخت، ‌هادى ‌هادى‌زاده يزدى، ناصر‌ هاشمی، سيدهاشم هدايتی، عليرضا هندى، احسان هوشمند، اكبر والى، رسول ورپايى، باقر ولى‌بيك، جليل ولى‌بيك، رحيم ياورى، على فريد يحيايى، محمود يگانلی، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، حسن يوسفى اشكوری، رضا يوسفيان.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.