پنجشنبه ۶ تير ۱۳۹۸ - Thursday 27 June 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ايران به همه ايرانيان تعلق دارد

اكبر اعلمی: ايران يك واحد سياسی، فرهنگی و سرزمين مشاعی است كه به همه ايرانيان و اقوام ساكن در آن تعلق دارد و هيچيك بر ديگری برتری ندارد. اعتراضات اخير آذری‌‏زبانان در واقع اعتراض به وجود نوعی آپارتايد فرهنگی، سياسی و اقتصادی است.

iran-emrooz.net | Wed, 24.05.2006, 17:11

ايلنا: نماينده تبريز در مجلس هفتم اعتراضات اخير آذری‌‏زبانان را در واقع اعتراض به وجود نوعی آپارتايد فرهنگی، سياسی و اقتصادی خواند.
به گزارش خبرنگار" ايلنا"، اكبر اعلمی با پاسداشت روز آزادی خرمشهر گفت: درپی تذكرات مكرر اينجانب و برخی از همكارانم مبنی بر لزوم برخورد قانونی با محركين و عوامل تحقير اقوام و اهانت به ترك زبانان شريف، لاجرم مسؤولان امر تصميم به توقيف روزنامه دولتی ايران گرفتند.
وی افزود: گرچه گستاخی دست اندركاران مرتبط با اين مطلب موهن محرك و سائق تظاهرات اعتراض‌‏آميز در نقاط مختلف كشور بود، ليكن محدود و معطوف كردن اعتراضات روزهای اخير به انعكاس يك طنز موهن در روزنامه مزبور و متوجه كردن تقصيرات و انگشت اتهام به سوی چند نفر از دست اندركاران مطبوعاتی، نشان ساده انگاری و سطحی‌‏نگری است. لذا مادامی‌‏كه انگيزه‌‏ها و عوامل اصلی وقايع اخير دقيقا مورد بررسی و كالبدشكافی عميق قرار نگيرد، تكرار اين قبيل اعتراضات كه متاسفانه در موارد محدودی آنهم بدليل تحريكات و اقدامات غيرمدبرانه و خشن برخی از مسؤولان سياسی و نيروهای انتظامی به حوادث ناگوار منجر شد، اجتناب‌‏ناپذير است.
وی افزود: به عبارت ديگر واكنش مردم به مطلب مندرج در روزنامه ايران بيش از آنكه ناظر به خطای فاحش بعضی از دست اندركاران روزنامه ايران باشد، حامل پيام مهمی به دولت به مفهوم حاكميت و بيان اعتراض به وجود نوعی آپارتايد فرهنگی، سياسی و اقتصادی بود كه متاسفانه سالهای سال اسباب رنجش خاطر اقوام مختلف از جمله ترك زبانان و مردم آذربايجان را فراهم ساخته است. از اين رو در اين فرصت اندك اجمالا به ريشه‌‏های اعتراضات اخير می‌‏پردازم.
وی با اشاره به سه اصل قانون اساسی گفت: ايران يك واحد سياسی، فرهنگی و سرزمين مشاعی است كه به همه ايرانيان و اقوام ساكن در آن تعلق دارد و هيچيك بر ديگری برتری ندارد. فارس، ترك، كرد، عرب، بلوچ، بختياری، تركمن، قشقايی، شاهسون و ساير اقوام ايرانی به رغم تفاوت‌‏های نسبتا فاحش در زبان، گوش، آداب و سنن و مذهب و فرهنگ و هنر خود در طول سده های متمادی و داد و ستد و تعامل فرهنگی ژرفی كه ميان آنها صورت گرفته است، اركان بهم پيوسته يك ملت را تشكيل داده و ضمن مشاركت در پيدايش وگسترش فرهنگ و تمدن ايرانی با انسجام خود وحدت ملی را حفظ و تماميت ارضی را تضمين كرده‌‏اند.
وی افزود: بديهی است در چنين بافت جمعيتی متنوعی چنانچه از الگوی مطلوبی جهت حفظ و ارتقا همبستگی ملی استفاده نشود، دستيابی به وحدت و حفظ تماميت ارضی بسيار دشوار خواهد بود. الگوی مذكور از يك‌‏سو بايد متضمن احترام به هويت قومی و از سوی ديگر تقويت تعلقات ملی بصورت توام و مبتنی بر عمل به حق و تجليل از كرامت انسانی باشد.
اعلمی گفت: به بيان ديگر، نظر به اينكه هويت قومی و تعلقات ملی به عنوان دو مكمل، لازم و ملزوم يكديگر بوده و با تاثير و تاثر متقابل برهم، اجزای تفكيك‌‏ناپذير ملت ايران را تشكيل می‌‏دهد، از اين رو دوام و قوام و چسبندگی و پيوستگی ملت در گرو احترام توام به شاخصه‌‏ها و مظاهر موثر در هويت قومی و وابستگی‌‏های ملی در ابعاد مختلف فرهنگ، زبان، هنر و مذهب است.
وی افزود: بنابراين هريك از اقوام ايرانی به موازات وابستگی به تعلقات ملی خود، بايد احساس نمايند كه دارای يك هويت قومی مستقل و آزاد هستند و می‌‏توانند مظاهر آن را نيز در همه شئون زندگی خود ظهور و بروز و رشد دهند. در غير اين صورت چه بسا اقوام مختلف در فرصت مناسب به عمده كردن تعصبات و ويژگی‌‏های قومی خود روی آورده و بطور مطلق از تعلقات ملی خود دوری گزينند كه حاصلی جز ايجاد اختلال در همبستگی و آسيب جدی به وحدت سياسی به همراه ندارد.
اعلمی گفت: چنانكه اشاره شد واضعان قانون اساسی با در نظر گرفتن اين واقعيت، مهمترين عامل شكوفايی تعلقات ملی و چسبندگی و وحدت و همبستگی ملی را در گرو رفع تبعيض و تحقق و رشد و بالندگی مظاهر و شاخصه‌‏های فرهنگی اقوام و توجه و احترام به حقوق و كرامت انسانی هريك از آنان بيان كرده و حتی در بند 6 اصل سوم قانون اساسی، كرامت و ارزش والای انسانی و ازادی توام با مسؤوليت او در برابر خدا را يكی از پايه‌‏های ايمانی نظام جمهوری اسلامی عنوان می‌‏كند و در بند (ج) همين اصل متذكر می‌‏شود كه استقرار اين نظام بايد به تامين و تحقق قسط و عدل و استقلال سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بالاخره همبستگی ملی منتهی شود.
نماينده تبريز گفت: بر اين اساس چنانچه با رويكرد آسيب شناسانه به وقايع اخير توجه گردد، بايد پذيرفت كم‌‏توجهی به واقعيتی به نام هويت قومی و بعضا قربانی كردن مظاهر موثر در آن بپای تعلقات ملی عامل و ريشه اصلی چنين واكنش‌‏ها و انفجارهايی است كه در يك چشم برهم زدن جرقه‌‏ای را به حريق بزرگی مبدل می‌‏سازد.
وی افزود: پر واضح است وقتی كه اقوام مختلف از جمله قوم بزرگ ترك و آذربايجانيان غيور كه اكنون بخش اعظم و تفكيك ناپذير ملت ايران را تشكيل می‌‏دهند، چندين دهه به دلايل واهی نه تنها از امكان تظاهر كامل ويژگی‌‏ها و مظاهر هويت قومی خود به شرحی كه در قانون اساسی بيان گرديده، برخوردار نمی‌‏شوند، با ايجاد كوچكترين جرقه‌‏ای اين جرقه به حريقی مبدل و در نتيجه آتش عظيمی را بپا می كنند. در اين صورت بايد كسانی را مقصر دانست كه سالهای سال بذر نفاق و آپارتايد و تبعيض را پاشيده‌‏اند و اكنون طوفان درو می‌‏كنند!
اعلمی گفت: بديهی است آشوبگر و ياغی معرفی كردن جماعتی كه برای استيفای حداقل حقوق قومی خود، صبرشان لبريز شده است، چاره كار نيست و اگر دقت كرده باشيد، اكثريت كسانی كه در چند روز اخير خصوصا در تظاهرات تبريز به خيابانها آمده و اعتراضات و مطالبات خود را مطرح می‌‏كرده‌‏اند، جملگی از نسل انقلابند و به تيره و طايفه همان كسانی تعلق دارند كه همواره دژ مستحكمی در برابر بيگانگان و متجاوزان به خاك عزيزمان ايران بوده است.
وی افزود: آری اين تظاهر كنندگان كه ابتدا بنحو مسالمت‌‏آميز و كاملا به روش‌‏های مدنی مراتب اعتراض خود را بيان می‌‏كردند، از برادران و فرزندان و پدران شهيد باكری‌‏ها، ثقه الاسلام‌‏ها، باقرخان و ستارخان و دهها قهرمان ملی‌‏ای هستند كه جان خود را در دفاع از وطن خويش قربانی كردند و اگر مسؤولان سياسی و انتظامی تدبير و درايت بخرج داده و آنها را به بدترين شيوه مورد ضرب و شتم قرار نمی دادند، مطمئن باشيد كه هرگز آنچه در تبريز رخ داد به وقوع نمی‌‏پيوست. چرا آزموده‌‏ها را بايد دوباره آزمود؟ مگر با اين قبيل برخوردهای خشن خود افرادی را از دست نداديم كه روزگاری در دفاع از جمهوری اسلامی لباس رزم به تن كرده بودند و اكنون به دشمنان جمهوری اسلامی پناه برده‌‏اند؟! چرا هميشه بجای حل مساله صورت مساله را پاك می‌‏كنيم.
وی افزود: آيا دهها هزار نفر كه نوعا از جوانان همين مرز و بوم‌‏اند و بدليل جريحه‌‏دار شدن احساساتشان به خيابانها آمده و كاملا به روش مسالمت‌‏آميز مطالبات خود را بيان می‌‏كنند، تجزيه‌‏طلب و ياغی معرفی كردن آنها به نفع جمهوری اسلامی است؟ و كسانی ياغی و تجزيه طلبند كه دانسته يا ندانسته با سخنان و اقدامات و سياست‌‏های خود تخم كينه و نفاق و تبعيض را می‌‏پاشند و البته طوفان هم درو می كنند.
اعلمی گفت: اما مادامی كه افراد بدنام و شخصيت‌‏های منفی فيلم‌‏ها و داستانها نظير چاپلوسان، اراذل و اوباش جامعه، افراد نادان و ساده لوح در كسوت قوميت‌‏ها و ترك‌‏ها به نمايش در می‌‏آيد و زبان و لهجه‌‏ها و گويش‌‏های تركی نه ازباب مزاح بلكه با هدف كودن جلوه دادن و تحقير و تمسخر و هزل و اهانت يك قوم هتك حرمت می‌‏شود، مفاخر و مشاهير قوميت‌‏های مختلف از جمله مفاخر و مشاهير ترك زبان به فراموشی سپرده می‌‏شود و در كنج انزوا قرار گرفته و امكان بزرگداشت شخصيت‌‏هايی نظير ثقه الاسلام، نويسنده اولين قانون اساسی در ايران، شيخ محمد خيابانی و باقرخان و ستارخان قهرمانان ملی و بابك خرم‌‏الدين انترناسيوناليستی كه برای آزادی ايران پرچم ظلم ستيزی را بر افراشته و جان خود را در مبارزه با خلفای جور و اسلام پناه از دست می‌‏دهد، ميسر نمی‌‏شود و مادامی كه فرهنگ و زبان و موسيقی و آداب و سنن تركان و آذربايجان و ساير اقوام به نحو دلخواه امكان ظهور و بروز را نمی‌‏يابند و آثار باستانی آنها نظير ارك مورد بی مهری قرار می‌‏گيرد، گاه اعتبارات بطور ناعادلانه و به زيان مناطق ترك زبان توزيع می‌‏شود، شعار تيم ملی فوتبال ايران ستارگان پارسی تعيين می‌‏شود. جملگی زخم‌‏های كهنه‌‏ای است كه دريك جا سرباز می‌‏كند و جرقه‌‏ای است كه در مواجهه با گستاخی روزنامه ايران به آتش تبديل می‌‏شود.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.