شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - Saturday 20 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نيروی نظامی ايران، رتبه هشتم جهان!

شاخص تعداد نيروی نظامی نيز حاكی است در سال ٢٠٠٠ تعداد ٥١٣ هزارنيروی نظامی در ايران وجود داشته است. اين رقم در مقياس جهانی از بين ١٧٥ كشور دنيا رتبه هشتم را به ايران اختصاص داده است. شاخص نسبت هزينه نظامی به كل توليد ناخالص داخلی نيز نمايان گر اين است كه ايران در بين ١٦٥ كشور دنيا با ١/٣ درصد جی دی پی، رتبه ٤٨ را كسب كرده است.

iran-emrooz.net | Wed, 18.01.2006, 9:51

براساس آمار برترين های ملتها شاخص نيروی نظامی ايران ازمنظرجهانی به شرح زير است:
١. رشد نيروی نظامی ( شامل ارتش وسپاه وبسيج ونظاميان قضايی) در ايران دربين سالهای ١٩٨٥ تا ٢٠٠٠ با ١٦ درصد رشد منفی سبب شده است ايران در بين ١٧٥ كشور رتبه ٨٩ را احراز كند.
٢. شاخص تعداد نيروی نظامی نيز حاكی است در سال ٢٠٠٠ تعداد ٥١٣ هزارنيروی نظامی در ايران وجود داشته است. اين رقم در مقياس جهانی از بين ١٧٥ كشور دنيا رتبه هشتم را به ايران اختصاص داده است. نسبت اين تعداد به هرهزارنفر نشان می دهد ٥/٧ (هفت ونيم) نفر دربرابر هر هزار نفر دربخش نظامی ايران فعال هستند. از منظر اين شاخص، در بين ١٦٦ كشور، ايران رتبه ٣٠ را كسب كرده است.
٣. شاخص صادرات رسمی اسلحه گويای اين است كه ايران با ٣٣٥ ميليون دلار امريكا دربين ٦٨ كشور جايگاه ١٤ را احراز كرده است. سرانه اين رقم به هرنفر درايران معادل ٥ دلار است كه از٦٧ كشور دنيا مقام ٣١ را اخذ كرده است.اين ارقام برای شاخص واردات اسلحه نيز تقريبا يكسان است.
٤. شاخص نسبت هزينه نظامی به كل توليد ناخالص داخلی نيز نمايان گر اين است كه ايران در بين ١٦٥ كشور دنيا با ١/٣ درصد جی دی پی، رتبه ٤٨ را كسب كرده است.
٥. نيروی نظامی قابل دسترس در بخش نظامی نيز مشتمل برمردان واقع در سنين ١٥ تا ٤٩ سال در ايران با بيش از ٢٠ ميليون نفر درجايگاه ١٥ از بين ١٧٥ كشور ايستاده است. به بيان ديگر اين رقم به نسبت جمعيت هر كشور، حاكی است كه به ازای هر هزار نفرايرانی ٢٩٨ نفر نيروی نظامی وجود دارد كه اين شاخص در مقياس جهانی ميان ١٧٥ كشور در رديف هفتم نشسته است. البته رقم واقعی و متناسب نيروی نظامی در ايران عبارت از ١٢ ميليون نفر است كه از اين نظر رتبه ١٧ وازنظر نسبت آن به هر هزار نفر نيز رتبه ٧٩ را بخود اختصاص داده است.
٦. شاخص حداقل سن ورود به بخش نظامی نيز نشان ميدهد كه ايران ب خداقل سن ٢١ سالگی در بين ١٢٩ كشور رتبه دوم را احراز كرده است. از سوی ديگر همه ساله حدود ٨٧٠ هزار نفر وارد سن ٢١ سالگی شده وبطور بالقوه آماده ورود به فعاليت نظامی هستند كه از اين منظر در بين ١٢٨ كشور دنيا، ايران مقام ١١ را كسب كرده است.مقايسه همين رقم به نسبت تعداد هر هزار نفر نيز نشان می دهد كه ايران با حدود ١٣ نفر در ازای هر هزار نفر در جايگاه چهارم ايستاده است.

منبع: http://sociology.mihanblog.com
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.