سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

برگزاری انتخابات آزاد را به خواست همگانی فرارويانيم!

فداییان خلق: ما از انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم که با فراهم بودن شروط مندرج در منشور بيست ماده ای کميته دفاع از انتخابات آزاد امکان پذير است، دفاع و برای تحقق آن مبارزه مِی‌کنيم. انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غيردمکراتيک بوده و شورای نگهبان حتی بخشی از "خوديها"ی حکومت را هم در هر انتخابات رد صلاحيت می‌کند

iran-emrooz.net | Tue, 18.12.2007, 22:25

بيانيه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
پيرامون انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی


برگزاری انتخابات آزاد، سالم و دمکراتيک را به خواست همگانی فرارويانيم!

برای برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نزديک به سه ماه مانده است. انتخابات زمانی ميخواهد برگزار شود که سرکوب فعالين سياسی و جنبشهای اجتماعی ابعاد جديدی بخود گرفته و فضای پادگانی برکشور حاکم گرديده است. هم اکنون تعداد زيادی از فعالين دانشجوئی، زنان، کارگری و حقوق بشر و فعالين سياسی در زندانهای رژيم بسر می برند. در هفته های گذشته تعدادی زيادی از دانشجويان چپ که در صدد برگزاری مراسم سالگرد 16 آذر بودند، دستگير شدند.
در شرايطی که کارگران بخاطر تلاش برای تشکيل سنديکای مستقل کارگری، زنان بجهت مبارزه برای تامين برابر حقوقی زن و مرد، دانشجويان بخاطر نقد قدرت سياسی و مبارزه عليه جو پادگانی در دانشگاهها، روزنامه نگاران بجهت انتقاد از دولت، فعالين حقوق بشر بخاطر تلاش برای تامين حقوق بشر و فعالين سياسی بجهت مبارزه برای آزادی و دمکراسی تحت پيگرد قرار گرفته و دستگير و روانه زندانها ميشوند، انتخابات نميتواند بصورت آزادانه و دمکراتيک برگزار شود. شرط مقدم برگزاری انتخابات آزاد، فراهم بودن فضای باز و امکان فعاليت برای احزاب سياسی اپوزيسيون، تشکلهای صنفی و دمکراتيک، جنبشهای اجتماعی و آزادی مطبوعات و گردهمائی ها و تفيير قوانين انتخابات است. برای دهها ميليون ايرانی که خواهان برگزاری انتخابات آزاد، سالم و دمکراتيک هستند، شرايط برای راهيابی نمايندگانشان به مجلس فراهم نيست.
در اين ميان جريانهای حکومتی از ماهها پيش مسئله انتخابات را در دستور کار خود قرار داده و در صدد شکل دادن ائتلافهای انتخاباتی و شرکت فعال در آن هستند.

جريان اصولگرا
زير اين عنوان دو جريان راست افراطی و راست سنتی فعاليت ميکنند. در انتخابات شوراهای محلی آندو جريان حکومتی جداگانه برآمد کردند. جريان وابسته به احمدی نژاد به تصور اینکه صاحب ۱۷ میلیون رای است از ائتلاف با راست سنتی سرباز زد. اما اين جريان در انتخابات شورای محلی شکست سختی خورد و راست سنتی به پيروزی نسبی رسيد. انتخابات شوراهای محلی زنگ خطری برای راست افراطی و بویژه جريان احمدی نژاد بود.
راست افراطی بيم آن را دارد که همانند اصلاح طلبان حکومتی در سراشيب سقوط قرار گيرد. لذا پيروزی و شکست در انتخابات آتی مجلس برای راست افراطی از اهميت زيادی برخوردار است. راست افراطی از يکطرف از حمایت تام شورای نگهبان برخوردار است، وزارت کشور را در اختیار دارد، سپاه پاسداران و ولی فقیه حامی آن است و از طرف ديگر موقعیت دشواری در انتخابات دارد. اگر تا قبل از انتخابات رياست جمهوری دوره نهم، راست افراطی شناخته شده نبود و شعارهای آن برای گروههائی از جامعه جذابیت داشت، امروز راست افراطی تنها شعار، برنامه و چهره های جدید نیست. شعارها و برنامه این جریان در چند سال گذشته در عمل محک خورده است. راست افراطی هم در مقام قوه مقننه و هم در جايگاه قوه مجريه کارنامه مردودی ارائه داده است. اکثريت مردم سیاستهای جریان حاکم را در زندگی روزمره تجربه کرده و دريافته اند که روی کار آمدن جريان راست افراطی برای کشور ما پيآمدی جز افزايش تحريمهای بين المللی و خطر حمله نظامی، تشديد سرکوب، گسترش فقر، فساد و بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی نداشته است.
احمدی نژاد و یاران او این بار دریافته اند که به تنهائی قادر به پیروزی در انتخابات نیستند. بهمین خاطر پذيرفتند که با سایر دستجات راست افراطی و جریان راست سنتی وارد ائتلاف در انتخابات آتی شوند. آنها با برگزاری نشتهای متعدد، جبهه متحد اصولگرايان را تشکيل داده اند.

اصلاح طلبان حکومتی
اصلاح طلبان حکومتی زودتر از جریانهای دیگر حکومتی به استقبال انتخابات مجلس شورای اسلامی شتافتند. در سالهای اخير در درون جبهه مشارکت و در مجموعه اصلاح طلبان، آرایش نیرو به سود گرایش محافظه کار تغییر پیدا کرده است. وزن جریان محافظه کار در درون اصلاح طلبان، نسبت به دوره انتخابات ریاست جمهوری سنگین تر شده است.
اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری رویکرد حزبی داشتند. شکست آنها در انتخابات موجب شد که از رویکرد حزبی فاصله گرفته و رویکرد ائتلافی را در پيش گيرند. ائتلاف بر اساس برنامه جریان محافظه کار اصلاح طلبان شکل گرفته و توانسته است حزب اتحاد ملی را هم جلب کند. ائتلاف بزرگ از مشارکت تا کارگزاران را دربر میگیرد.
ارزیابی اصلاح طلبان حکومتی این است که ذهنیت مردم با توجه به عملکرد جریان حاکم تغییر کرده و برخوردها نسبت به اصلاح طلبان در بین برخی گروههای اجتماعی مثبت تر شده است. بنظر آنها انتخابات شوراهای محلی این امر را نشان داد. اصلاح طلبان با توجه به تغییرات در ذهنیت مردم و گسست گروههائی از جامعه از جریان راست افراطی و با در نظر گرفتن ائتلاف بزرگ که نیروی آنها را متحد کرده است، امیدوارند که در انتخابات آتی به پیروزی هائی نائل آیند. نگرانی آنها رد صلاحیت کاندیداهاشان توسط شورای نگهبان است.

نيروهای ملی ـ مذهبی و نهضت آزادی
نهضت آزادی و نيروهای ملی ـ مذهبی اميد چندانی برای تائيد صلاحيت کانديداهای خود در انتخابات آتی ندارند. لذا حرکت مستقلی از جانب آنها برای ارائه ليست مشاهده نميشود. ولی آنها منتظر وضعيت ائتلاف اصلاح طلبان حکومتی و برخورد شورای نگهبان با ليست کانديداهای آنها هستند. اگر شورای نگهبان کانديداهای اصلاح طلبان را بصورت گسترده رد صلاحيت نکند، انها باحتمال از ليست اصلاح طلبان حمايت خواهند کرد.
در بين ساير فعالين سياسی داخل کشور حرکت مشخصی در رابطه با انتخابات مشاهده نميشود. تنها اقدامی که توسط عده ای از اين نيروها صورت گرفته است، تشکيل کميته انتخابات آزاد و تدوين معيارهای بيست گانه آن است.

ارزيابی اوليه از انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی
اگر و وضع موجود تداوم يابد، میتوان برخی مشخصه های عمومی انتخابات آتی را بصورت زير ترسیم کرد:
*برنامه جريان حاکم برگزاری انتخابات بسته تر و غيردمکراتيک تر از انتخابات دوره های قبلی است.
* در انتخابات آتی خامنه ای و جریان حاکم کوشش خود را بکار خواهند گرفت که مجلس شورا برای دومين بار دست اصلاح طلبان حکومتی نیافتد و اصلاح طلبان در آن دست بالا را پیدا نکنند. آنها ميخواهند اصلاح طلبان همانند دوره فعلی در مجلس آتی گروه اقلیت را تشکیل دهند.
* اگر ائتلاف جریانهای راست افراطی و راست سنتی تداوم پيدا کند و آنها لیست واحدی را تنظیم کنند، باحتمال زياد جبهه متحد اصولگرايان با کمک صدا و سیما، وزارت کشور، شورای نگهبان و حزب پادگانی نتايج انتخابات را بسود خود رقم خواهد زد.
* اين احتمال وجود دارد که وزن عناصر منتقد در بين اصول گرايان و کانديداهای حزب اعتماد ملی در ترکيب نمايندگان مجلس آتی افزايش پيدا کند.
* سپاه پاسداران این بار هم قصد دارد که فرماندهان خود را بر کرسی های مجلس بنشاند. از مدتها قبل ۵۰ تن از فرماندهان سپاه استعفا داده و آماده قبضه کرسی های مجلس ميشوند.

انتخابات و بحران هسته ای
انتخابات مجلس شورا همزمان است با حدت يافتن بحران هسته ای و تشديد تحريمهای بين المللی. بی ترديد فضای انتخابات از تشديد تحريمها و تنش بين جمهوری اسلامی با جامعه بين المللی متاثر خواهد شد. اما آنچه مشخص است جريان حاکم که قطعنامه های شورای امنيت را ورق پاره، تحريمهای بين المللی را بلااثر و پرونده هسته ای ايران را مختومه ميداند، بسادگی اجازه نخواهد داد که بحران هسته ای و تحريمهای بين المللی و راههای برون رفت از آن از سوی رقیبان و مخالفانش به مسئله جدی انتخابات تبديل شود.

مواضع ما
ما از انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم که با فراهم بودن شروط مندرج در منشور بيست ماده ای کميته دفاع از انتخابات آزاد امکان پذير است، دفاع و برای تحقق آن مبارزه ميکنيم. انتخابات در جمهوری اسلامی همواره غيردمکراتيک بوده و شورای نگهبان حتی بخشی از "خوديها"ی حکومت را هم در هر انتخابات رد صلاحيت ميکند. قوانين موجود جمهوری اسلامی و نظارت استصوابی شورای نگهبان امکان برگزاری انتخابات آزاد را منتفی ميکند. ما همچنان غيردمکراتيک بودن انتخابات و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار خواهيم داد و برای برگزاری انتخابات آزاد مبارزه خواهيم کرد. بنظر ما لازم است تلاش نیروهای آزادیخواه و دمکرات متوجه شکستن فضای غیردمکراتیک و فرارویاندن خواست انتخابات آزاد، سالم و دمکراتیک به خواست همگانی مردم باشد.
آنچه در ماههای مانده به انتخابات مطرح است، شرکت در کارزار انتخاباتی با هدف ارائه راههای برون رفت از بحران هسته ای، طرح آزادیهای سياسی و اجتماعی، حقوق بشر، دمکراسی و عدالت اجتماعی و مطالبات گروههای مختلف اجتماعی در عرصه سياسی، صنفی، اجتماعی و فرهنگی است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرايطی برگزار ميشود که:
ـ کشور ما در وضعيتی دشواری قرار گرفته است. شورای امنيت دو قطعنامه عليه ايران تصويب کرده و تصويب قطعنامه سوم هم در دستور شورا قرار دارد.
ـ بر ابعاد سرکوب فعالين سياسی و جنبشهای اجتماعی افزوده شده و جريان راست افراطی اختناق شديدی را بر کشور حاکم گردانيده است.
ـ بحران کارائی و بحران اقتصادی حدت يافته و دولت احمدی نژاد نشان داده است که عليرغم درآمد بيسابقه نفت، قادر نيست که بحران اقتصادی را مهار و کشور را اداره کند.
ـ تورم بطور لجام گسيخته افزايش يافته، زندگی کارگران، کارمندان و زحمتکشان به فلاکت کشيده شده، فقر گسترش بيشتری پيدا کرده و شکاف طبقاتی عميق تر گشته است. دهها ميليون انسان زحمتکش در کشور ما قادر به تامين حداقل معاش زندگی نيستند.
بايد کوشيد راههای برون رفت از بحران هسته ای و مبارزه برای صلح، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی به مسئله اصلی در کارزار انتخاباتی تبديل شود. کارزار انتخابات فرصتی است برای طرح مسائل مطالبات دمکراتيک مردم و تمرکز نيرو برای عقب نشاندن جريان راست افراطی و حل بحران هسته ای. لازم است که نيروهای آزاديخواه و صلحدوست در راه همکاری گام بردارند و اقدامات مشترک را سازماندهی کنند.

هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
27 آذر 1386(18 دسامبر 2007)
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.