سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ - Tuesday 23 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ما هرگونه تهدید نظامی ایران را محکوم می‌کنیم

جامعه‌شناسان بدون مرز: هر حمله یا بمباران ایران توسط نیروهای بیگانه منجر به تقویت نظامی‌گرایی، تعصبات دینی و بنیادگرایی در ایران و منطقه خواهد شد و بیش از پیش زمینه‌های رشد دمکراتیک و آموزه‌های حقوق بشری را در ایران از بین خواهد برد.

iran-emrooz.net | Fri, 02.02.2007, 14:38

بیانیه
جامعه شناسان بدون مرز- ایران
جامعه شناسان بدون مرز- امریکا
جامعه شناسان بدون مرز- اسپانیا
جامعه شناسان بدون مرز- برزیل

ما هرگونه تهدید نظامی ایران را محکوم می‌کنیم

در پی مرگ بیش از صدها هزار عراقی غیرنظامی اعم از زن و مرد و کودکان (بیش از 650 هزارنفر) و بی‌ثباتی مستمر ناشی از تهاجم نظامی امریکا و متحدانش به عراق، اینک با تهدید نظامی دیگری به رهبری امریکا به ایران روبرو هستیم.
ما براین باوریم که مخالفت و ستیز با حکومت دینی در ایران به معنای این نیست که مردم ایران خواهان حضور نظامی امریکا و دیگر قدرتمندان غربی درایران هستند. ایرانیان هنوز خاطرات تلخ حمایت امریکا و متحدانش از صدام حسین علیه ایران را در طول هشت سال جنگ نابرابر فراموش نکرده اند. صدام حسین، محصول امپریالیزم بود و اینک بار دیگرعراق، قربانی رهبران جدید آن بنام "بوشیزم" می گردد.
اینک، حضور نظامی ناوگان جنگی امریکا در خلیج فارس تهدید بسیار بزرگی برای منطقه و کل جهان بشمار می رود. کشور ایران دارای جمعیتی معادل سه برابر جمعیت عراق است. هزینه های انسانی یک دخالت نظامی به ایران می تواند بسیار بزرگتر و فاجعه آمیزتر از آن چیزی باشد که امروز در عراق رخ می دهد. جنگ امروز جنگ امپریالیستی برای دسترسی به منابع انرژی در منطقه و بازارهای مصرفی جدید است و نه جنگی برای حقوق بشر و امنیت برای جهانیان.
هر حمله یا بمباران ایران توسط نیروهای بیگانه منجر به تقویت نظامی گرایی، تعصبات دینی و بنیادگرایی درایران و منطقه خواهد شد و بیش از پیش زمینه های رشد دمکراتیک و آموزه های حقوق بشری را در ایران از بین خواهد برد.
جامعه شناسان بدون مرز معتقدند جنگ با دموکراسی سازگار نیست! به زعم ماکس وبر جنگ یعنی بکار بردن ابزار خشونت و قدرت علیه جامعه مدنی. بنابراین عنوان" جنگ برای دموکراسی " یا به تعبیر نگری " جنگ برای صلح! "دارای مفهوم پارادوکسیکالی است. در دموکراسی صلح نهفته است. در واقع خشونت با سو ء استفاده از واژه دموکراسی، صلح و امنیت بدنبال مشروعیت زایی خود است. تاریخ دموکراسی نشان از آن دارد که فرآیندی بیرونی نیست، بلکه متکی بر متغیر ها و اصلاحات درون ارزشی و ساختاری دردرون جوامع و تغییر جهان بینی است که با صلح، امنیت و آرمان های انسان دوستانه در سازش است. با شلیک بر شقیقه انسانی نمی توان وعده صلح و دموکراسی داد. جهانی سازی بدنبال سلطه جهانی سرمایه است. به تعبیر سمیر امین، جهانی سازی به شیوه جدید، یک امپراطوری هرج و مرج است. در این هرج و مرج، نئو لیبرال ها، کارتل ها و شرکت های چند ملیتی به شکل طبقه مسلط جهانی ظاهر می شوند و نقش اساسی در سیاست جهانی بازی می کنند. امروز نظامی کردن جهان به بهانه نظم نوین جهانی در واژه دمکراسی فرمول بندی می شود. در حالیکه آنان بیش از هر چیز خود دموکراسی را نشانه گرفته اند.

فراخوان برای زنان
درایران بیش از 35 میلیون زن زندگی می کنند که تحت ستم قوانین و حقوق نابرابر انسانی و فقرهستند. آنان نیازمند تغییر قوانین و بهبود شرایط و دستیابی به حقوق راستین خود هستند.

فراخوان برای کودکان
درایران بیش از 35 میلیون کودک زیر 18 سال ( 50 درصد کل جمعیت) و بیش از 20 میلیون دانش آموز و دانشجو در مدارس و دانشگاهها زندگی می کنند. آنان خواهان سعادت، امنیت، آزادی و آینده ای مطابق استعدادها و توانایی های خود، مشارکت برای تغییر موقعیت کنونی شان و حذف فقر و نابرابری هستند.

فراخوان برای دانشگاهیان، جامعه شناسان و فعالان بدون مرز
درایران دانشگاهیان، پژوهشگران و انجمن های علمی بسیاری وجود دارند که خواهان تغییر شرایط نابرابر و تامین امنیت و تحقق آزادی برای فراهم آوردن زمینه رشد علوم و فناوری هستند. آنان خواستار مشارکت در علوم جهانی و فناوری انسانی و نه تسلیحات نظامی هسته ای هستند.

فراخوان برای مدافعان صلح، فعالان حقوق بشر، احزاب سیاسی و نهادهای بین المللی
درایران فعالان حقوق بشر، مدافعان صلح، انجمن های غیر دولتی اجتماعی و فرهنگی بسیاری وجود دارند که خواستار تغییر جامعه برای زندگی بهتر هستند: صلح، آرامش، برابری و توسعه انسانی. ما خواهان حمایت از کودکان، زنان، اقلیت های دینی و قومی مردم ایران برای برپایی یک دمکراسی مشارکتی هستیم.

ما همه با یکدیگر
خواهان محکومیت حضور نظامی ناوگان جنگی امریکا در خلیج فارس و هرگونه احتمال حمله نظامی به ایران هستیم. ما با هرگونه بنیاد گرایی (چه در داخل کشور و چه در خارج آن) که خواهان هدایت ایران و منطقه بسوی یک جنگ فاجعه آمیز و تاسف بار است، مخالفت کرده و آن را محکوم می کنیم. مابرای عدالت، صلح، دمکراسی، حقوق بشر با هم متحد می شویم و برای همبستگی انسان ها بدون توجه به خواسته دولتها و حاکمانی که بدنبال بهره کشی و ازهم گسیختگی ما هستند، دورهم گرد می آییم. ما معتقدیم چنین دنیایی امکانپذیر است.

برای امضای نسخه انگلیسی بیانیه در اینجا کلیک کنید
http://www.petitiononline.com/0107ENG/petition.html

علی طایفی
جودیت بلاو
آلبرتو مونکادا
پائولو ماریتوسA Petition of
Sociologists without Borders- Iran
Sociologists without Borders - US
Sociologists without Borders – Spain
Sociologists without Borders – Brazil

We Condemn Militant Threats Against Iran

In the wake of the death of hundreds of thousands of Iraqis (more than 650,000 humans) and continuing instability resulting from the US occupation of Iraq, Iran now is threatened by US military intervention.
We believe that the discontent with, and opposition to, the ruling theocracy in Iran does not mean that the Iranian people support military operations against their country by the US or any other foreign powers. Iranians still remember support of US and some other EU´s countries to Saddam Hussein in Iraq. He was outcome of Imperialism and now Iraq is victimized by its new leaders in the name of Bushism.
Now, military presence of US´s war ships in the Persian Gulf is a big threat to the region and the world. Iran is a country three times larger than the population of Iraq. The humanistic costs of any US military intervention in Iran will prove to be much higher than in Iraq. This is a war for energy in the region and for extension of new consumption markets, not for human rights or security for the world.
Any invasion or bombing of Iran by foreign states, will empower militarism, religious fanatics and fundamentalism over Iran and the region and then will erode democratic and human rights grounds and institutions in Iran.
Sociologists Without Borders (SSF) believe that war is not compatible with democracy. As Max Weber wrote, war means use of violence and force against civil society. Therefore,“War for Democracy” or, as A. Negri puts it, “ War for Peace!”is paradoxical. In democracy lies peace and, in fact, violence by abuse of the term democracy will legitimize violence.! History of democracy shows that it is not exogenous phenomenon, but it depends on indigenous parameters in the society and is compatible with peace, humanistic ideas and security. We cannot to reach peace or democracy with shooting at brains! Globalization accompanies world hegemony. Globalization, as Samir Amin has noted, is an anarchical empire. In this anarchy, neo-liberals, cartels and multi-national corporations have become the world dominant class and play the basic role in global policies. Today, militarization of the world in the name of new world order is formulated as democracy while they have militarily aimed their guns at democracy!

Call for Women!
In Iran, more than 35 millions women have suppressed by the unequal laws and poverty. They need, like all women everywhere, to change laws and better their conditions.

Call for Children!
In Iran there are more than 35 millions children under 18 (50 percent of total population), and more than 20 millions students in the schools and universities. They want, like all children to see happiness, security and freedom in their future according to their talents.

Call for Academicians, Sociologists and Without Borders Activists!
In Iran there are many scientific associations and academicians who want to change unequal conditions and to establish the security and freedom to expand science and technology, and participate in world science and humanistic technology but not militant nuclear weapons.

Call for Peacemakers, Human Right Activists, Int. Associations
In Iran, there are many human rights activists, peacemakers, socio-cultural NGOs who want to change society for the better conditions: Peace, equality and human development. We want to protect rights of children and women, religious minorities and ethnical minorities of Iran by the participatory democracy.

We are all together
We condemn militant presence of war ships of US in the Persian Gulf and any invasion of them to Iran. We condemn and oppose any militant fundamentalisms that want to lead Iran and the region to misery and tragic wars. We stand united for justice, for peace, for democracy, for human rights, and we stand united in the pursuit of human solidarities without states and rulers dividing and exploiting us. We know that such a world is possible!

Persian (with a link at the bottom to the English-language petition)
On our webpage SSF-Iran:
http://iswb.blogspot.com/

English:
http://www.petitiononline.com/0107ENG/petition.html

Spanish:
http://www.petitiononline.com/0107SPA/petition.html

French:
http://www.petitiononline.com/0107FRN/petition.html

Portugali:
http://www.petitiononline.com/0107POR/petition.html

Spaniaii:
http://www.petitiononline.com/0107SPA/petition.html


Ali Tayefi
Judith Blau
Alberto Moncada
Paulo Martins
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.