سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - Tuesday 21 May 2024
ايران امروز
iran-emrooz.net | Sun, 05.09.2010, 12:10

ده سالگى مجله


برگردان حبيب فرجزاده

En tidning blir tio år

درآغاز دهه سى واكنشى از جانب جنبش مردمى عليه تعدادى جرايد هفتگى سوئد به اوج رسيد. بويژه - سازمان هاى بزرگ جوانان – برعليه رومانتيك بزك كرده صدا بلند كردند.

عده اى از سرشناسان اين جنبش، انتشارمجله اى را كه بگونه اى -همزمان كه سرگرم كننده است- افكار خوانندگان را متوجه امور سازمان هاى مردمى و زندگى كارگرى كند، مفيد تشخيص داده وازآن پشتيبانى كردند. سال هزار و نهصدوسى چهار بود. اكنون پژوهشى در ده سال گذشته مجله مى‌كنيم.

سئوالى كه اهميت دارد، اينست مجله، تا چه اندازه توانسته به هدف هايى كه در برنامه اش گنجانيده بود واقعيت بخشد:

اين برنامه ارج گذارى به كاركردن، آموزش وسرگرم كردن بود.

بى گفتگو براى خيلى ها طبيعى است كه در هرموقعيتى استراحت و سرگرمى را در خواندن جستجو كنند. اما مجله اى كه بخواهد تنها براى خوشى ووقت گذرانى باشد، به سادگى قربانى دل زدگى مى شود. "ف ى ب" از آنرو نمى‌خواست تنها وسيله وقت گذرانى باشد نوشتن در باره مسايل جدى دربرنامه اش گنجانده شد.

به نظر خيلى ها براى مجله اى با چنين كيفيت مشكل بود، كه بتواند با اين همه رقابت شديد پايدار بماند. اما "ف ى ب" "Folket i bild" از همان آغاز انتشار موفق بود و اكنون جزو پرتيراژترين مجله هاى سوئد است. اين پرسش كه تا چه اندازه توانسته بى انحراف از برنامه خود اين خدمت راانجام دهد، شايد با نگاه گذرايى به سال هاى گذشته نشريه پاسخ خود را بيابد .

اصل مهم و مشخصه مجله - در تفاوت با بيشتر مجلات هفتگى – اين بود كه براى نويسندگان سوئدى حق تقدم قايل بود. سريال هاى ظاهر پسند انگلوساكسنى و لوكس ميليونرى، وخيال پردازى كويرى رابه طوركلى نديده مى‌گرفت.

به جز چند بخش سريالى، مجله ازداستان هاى سوئدى– البته كه از بهترينش - از جمله از نويسندگان چون از هرالد بير،اوله هدبرگ، ويليام موبر، اوآ برگ، برنارد نورد، ماريكا استيرن استد، ساللى سالمينن، ايوار- لو يوهانسون و.. بهره جست .

بخش ديگرى از محتواى مجله، كه مديريت سعى كرده بود تا آنجا كه مقدور بود در سطح عالى نگه داشته باشد، سفرنامه‌ها بود. دراين مورد هم اتكا به بهترين قلمهاى سوئدى شد.

"البرت ويك استروم" را به كانادا فرستادند، سفرطولانى پيش ازجنگ جهانى "گوستاو بوليندر" به افريقا به حساب روزنامه بود،" لودويك نورداستروم" درسال ۱۹۳۹ براى تهيه گزارش، سفر به استان شمالى "ساحل طلايى سوئد" كرد.

"استن برگمان " سفرنامه هايى از مسافرت خود به دور دنيا براى مجله فرستاد.

بخش مهمى از مجله از همان آغاز اختصاص به گزارش هاى مصور از جنبش‌هاى مردمى وجهان كارگرى داشت .

مجله آشكارا از مجلات هفتگى كه از سالنهاى دربار و منزل افراد سرشناس وزندگى خصوصى هنرپيشه هاى سينما مى‌نوشتند فاصله گرفت.

گزارشهايى كه "ف ى ب "از زندگى كارگرى سوئدى درعرض ده سال چاپ كرد. حاوى عكسهاى بسيارعالى تاريخى ازكارهاى يدى و كشاورزى وازجمله يك روزعادى در كارخانه هاى سوئد بوده است.

عده ايى از شخصيت هاى سرشناس ادبى – سوئدى وهمچنين خارجى – با همكارى خودشان در بخش " پنجره " محل ملاقات سياسى وادبى ايجاد كردند - از مقاله ها اكثرأ در دوره هاى آموزشى –شبانه- هم استفاده شد.

بجا است كه دراينجا ازآن نويسندگانى كه نقش مهمى در جنبش كارگرى داشته اند مانند "فردريك استروم" كه خاطراتش براى باراول درمجله چاپ شد. وهمچنين "توره نرمان" "زات هوگلوند " وبقيه كه درهمين زمينه سرى مقالاتشان درمجله انتشار يافت ياد شود.

مجله مى‌كوشيد نه تنها با محتوا، بلكه با اقدام به كارهايى كه ماهيت و موقعيت وامكانات آن اقتضا مى‌كرد فعاليت هاى جنبش مردمى سوئد را تقويت كند.

از جمله به اشكال مختلف كمك هزينه به آموزشگاه عالى ملى و فراهم سازى مرخصى براى مادران خانه دار، تدارك سالنهاى همايشى و... " ف ى ب " امسال ۶۰۰۰۰ كرون هزينه تحصيلى براى دانش جويان مدارس عالى مردمى و پنجاه هزار كرون صرف تعطيلات بانوان خانه دار – اكثرأ داراى چندين بچه خردسال بودند – داده است . پول ها توسط سازمان هاى مردمى تقشيم شده است . و بيست پنج هزار كرون اهداى به كتاب خانه و تزينات خانه هاى تعطيلات تابستانى و وسايل مكان ها اهدا كرده است .

در سال۱۹۳۸ توسط مجله نمايشگاه هنر"به افتخار كار" برگزار شد كه اولين ابتكار در اين باره و خدمتى بزرگ بود، علاوه بر آن ديوار سالن هاى جلسات عمومى را با هنر خوب سوئدى آراست. كارهاى هنرى به قيمت پانزده هزاركرون را به سازمان مردمى بخشيد. و تمايل كمك مالى مجله را به برق كشى به كوه هاى منطقه كوه نوردى شمال نشان داد. امكان خدمات مختلف تنها به خاطرهمكارى خوب بين مجله و سازمان هاى مردمى حاكم، فراهم شد.

در جاى ديگرى كه همكارى بين نيروهاى آماده به خدمت نقش تعيين كننده داشت كار بين جوانان بود. به جاى ملامت جوانان " ف ى ب " با ابتكارات گوناگون سعى كرد كه شور حس همكارى در جوانان را با ايجاد برنامه هاى عملى برانگيزد. سالها پشت سرهم مجله مسابقات بزرگ كشورى پرواز با مدل براى جوانان فراهم آورد كه در نوع خود تازه و از اهميت چشمگير برخوردار بود.

شش سال پيش مجله اولين مسابقه نقاشى براى جوانان مدارس را ترتيب داد، جشنى كه هنوزهم سال به سال برگزار مى‌شود به اضافه نمايشگاه موزه ملى از تعدادى نقاشى از مجموعه نقاشى هاى معروف براى كودكان، جوايز زياد نقدينه هم درپى داشت، كه در راه سفرهاى شاگردان مدارس خرج شد.

آخرين ابتكارمجله دراين قسمت سازمان دادن كلوب تمبر" ف ا ب " بود، كه با بيشترازيكصد هزارعضو بزرگترين كلوب سرگرمى كشور بود. با انتشار ميليونها جلد كتاب در باره دوچرخه واتوموبيل بطور وسيع درآموزش دادن ايمنى ترافيك، سهيم بود.

براى مجله دلگرمى بود كه درپى گيرى كامل فعاليت ها، از پشتيبانى و رضايت گروه معلمان كشور و مربيان سازمان هاى جوانان جنبش هاى مردمى، و كارشناسان مربوطه برخوردار بود. در وهله اول بايد شكرگزارافرادى بود كه با كمك وتمايل عميق خود باعث شدند كه مجله تا درجه اى توانست با موفقيت وتجربه اندوزى درسرگرم كردن مواقع فراغت با خانواده هاى درحال رشد هم كارى كند.

خطر يورش لجوجانه مجلات هفتگى را به مردم تا تنها وسيله خواندنى آنها باشند نبايد دستكم گرفت. خواندن نبايد تنها خواندن مجله باشد – هرچه بيشتر بايد راه كتاب خواندن را يافت .

"ف ى ب " هميشه دراين راه مبارزه كرده، و ميوه اين تلاش انتشارات كتاب بود كه مجله بنا نهاد. در مورد پخش كتابهاى خوب و ارزان " ف ا ب " در اول صف ايستاده بود. كتاب هاى نويسنده هاى سوئدى در وسعت كشور سوئد توسط مجله به بزرگترين تيراژ رسيدند.

درهمان اوايل سال چهارم تعداد منتشره « كتابهاى مردمى به نازل ترين قيمت» به بيش از دو ميليون جلد رسيد. همزمان با اينها مجله ابتكار اهدا اولين كتاب به خانه هاى بدون كتاب در كشور ما را به عهده گرفت، وتوسط سازمان هاى مختلف مردمى صد ها هزار كتاب تقسيم شد.

اهميت فعاليت هاى مختلف را ديگران بايد ارزيابى كنند. اظهار نظرهاى تحسين آميز زيادى توسط نيروهاى رهبرى كننده "رهبران در راس" جنبش هاى مردمى تاكيدى است به اين باوركه راهى را كه انتخاب كرده ايم درست است.

هدف از انتشار مجموعه حاضر كه به مناسبت سال روز ده سالگى مجله منتشرميشود، برجسته كردن نمونه هايى از بهترين بخش هاى محتواى مجله بوده است . مخصوصأ نويسنده هاى سوئدى، چونكه آنها بخش مهمى از ستون هاى مجله را در اختيار داشتند.

شعرها، نول ها، مقالات مندرج دراين مجموعه بجز يك استثنا اولين باردرمجله منتشر شده اند، وهمين طوربراى اولين بارهمه آنها دريك كتاب معرفى مى‌شوند. موقع انتخاب مقاله ها سعى شده ازانتخاب مقالاتى كه موضوع روز مشخصى بودند پرهيز شود، وبيشتر انهايى برگزيده شوند كه احتمالا براى اينده هم با ارزش باشند. ذكر كردن تاريخ سال هاى اهدايى فراموش نشده است.

هم يارى كننده ها بزرگترين سرمايه يك روزنامه هستند. " ف ى ب" هزاران نفر يارى رسان داشت. درهرگوشه اى ازكشور نماينده ها با اشتياق براى مجله و توزيع كتابهاى مردمى فعاليت مى كردند. بسيارى ازآنان ازابتدا تا به امروز ادامه داده اند.

براى همه اين همدلان، درود گرم دههمين سالگرد مجله را مى‌فرستيم، سهم انها بزرگ وبا ارزش است. ما مى دانيم كه درآينده هم ميتوان روى كمك هاى آنها حساب كرد.

سپس همكاران ديگرى كه به مجله شخصيت وجاذبه بخشيدند، نويسندگان، نقاشان وعكاسان را داريم. از تعدادى ازآنها متاسفانه نه همه در اين كتاب ياد شده است. دراين سالها همكاريهاى بى دريغ، ذوق برانگيز و بدون توقع ما را خوشحال كرده است. اميدواريم كه مجله درآينده ازپشتيبانى نويسنده ها سوئدى بى نصيب نماند. بدون همكاران خوب، كى مجله خوب فراهم مى‌شود.

از ايوار اوهمان - از كتاب "سى شخصيت سرشناس"

سال انتشار- استكهلم ۱۹۴۴
نظر شما درباره این مقاله:


 

ايران امروز (نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌شوند معذور است.
استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024