تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

مركز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با نگرانی اعلام كرد

برابرحقوقی ميان زن و مرد خطرناك است

● فرهنگ مسلط در دهه‌های اخير با تمركز بر لزوم برابری (زن و مرد) و غفلت از جنسيت و ويژگيهای جنسيتی، وجود قوانين و رويه‌های متفاوت در مورد زن و مرد را تبعيض می‌داند و رفته رفته خواهان تشابه نقشها و حذف اختلافات می‌شود. اين فرهنگ (همچنين) موجب فشار افكار عمومی و طبقه نخبة جامعه برای متقاعد كردن قانونگذار به عدول از قوانين موجود (قوانين شرعی) و تدوين قوانين و رويه‌ای جديد است
● مركز پژوهش‌های مجلس بهره مند كردن مادران از حق حضانت فرزند را يكی از سمت گيری‌های اشتباه سال‌های اخير در امور به مربوط به زنان می‌داند

Fri / 04 11 2005 / 14:27

    ايران امروز: مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اين دوره نهادی بانفوذ به شمار به ميرود كه طرح‌های بحث انگيزی مانند تثبيت قيمت‌ها از جمله نتايج تلاش و تقلای آن به حساب می‌آيد. اين نهاد كه رياست آن را احمد توكلی ، از نامزادان ثابت رياست جمهوری و چهره با نفوذ مجلس به عهده دارد اخيرا گزارشی در مورد مسائل حقوقی مربوط به زنان انتشار داده است كه روح محافظه كاری و تمنای برگرداندن چرخ‌های جامعه به عقب در آن موج می‌زند. گزارش از پيشرفت‌های سال‌های اخير در امور مربوط به حقوق زنان ابراز نگرانی كرده و ضمن ابراز ناخرسندی از اين كه گفتمان و تلاش در راه رفع تبيعض از شان و حقوق نيمی از جامعه جای در خور اعتنايی در بحث‌های سياسی ، فرهنگی و اجتماعی ايران پيدا كرده ، خواهان مواجهه با چنين فضا و شرايطی است. از گزارش كامل مركز پژوهش‌ها مختصری در سايت مجلس (خانه ملت) درج شده است كه همين نيز از درك و نگاه محافظه كاران و اقتدارگرايان گرد آمده در مجلس هفتم نسبت به زن و نقش و حقوق اجتماعی و فردی او به اندازه كافی پرده بر می‌دارد. خبر سايت مجلس از گزارش مزبور از اين قرار است:

مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را از نظر پرداختن به مسائل زنان و خانواده مورد بررسی آسيب شناسانه قرار داد.

بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانی مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات فرهنگی و تحت عنوان «آسيب شناسی و بايسته‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران دربارة زنان وخانواده» تهيه شده مباحثی نظير حمايت از خانواده، تقويت هويت انسانی و هويت جنسی، حمايت از زنان آسيب ديده، تقويت امنيت اجتماعی و صيانت جنسی زنان و تقويت بهداشت جسمی و روحی آنان مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اين گزارش از بحران جنسيت يا دورشدن نسل جديد از هويت جنسيتی خود به عنوان يكی ازمهمترين آسيبهای اجتماعی نام برده و افزود: فرهنگ مسلط در دهه‌های اخير با تمركز بر لزوم برابری (زن و مرد) و غفلت از جنسيت و ويژگيهای جنسيتی، پيامدهای مختلفی را سبب شده كه از جمله آنها در حوزه ذهنيات و تمايلات است كه زن از زن بودن خود احساس رضايت نمی‌كند، خود را متفاوت از مرد نمی‌شناسد و نمی‌تواند انتظارات متفاوت از دو جنس را بپذيرد و در نتيجه وجود قوانين و رويه‌های متفاوت در مورد زن و مرد را تبعيض می‌داند و رفته رفته خواهان تشابه نقشها و حذف اختلافات می‌شود.
مركز پژوهشها در ادامه همين بحث افزود: درهم شكستن مرزهای زنانگی و مردانگی دومين پيامد چنين وضعيتی است كه در نتيجه آن رقابت بی‌حاصل با جنس مخالف و حضور در عرصه‌های مردانه، ضريب ناامنی اجتماعی زنان را افزايش داده و كار به جايی رسيده است كه برخی نويسندگان غربی هم دورشدن از هويت زنانه را مهمترين مشكل زن معاصر دانسته‌اند.
دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهشها سومين پيامد و آسيب ناشی از تداوم وضعيت كنونی را فشار افكار عمومی و طبقه نخبة جامعه برای متقاعد كردن قانونگذار به عدول از قوانين موجود و تدوين قوانين و رويه‌ای جديد عنوان كرد و افزود: به عنوان مثال در حالی كه گروهی از زنان آمريكايی همراه با صاحبنظران و دانشوران اين كشور اين نكته را اذعان كرده‌اند كه سپردن حضانت فرزند به مادران در جامعه آمريكا عواقبی همچون ازدياد جرم در كودكان (به دليل عدم نظارت پدران) ، كم شدن امكان ازدواج زنان، آمار 50 درصدی خانواده‌های زن سرپرست زير خط فقر و بالاخره تجاوز جنسی همسران يا شركای جنسی جديد آنان به فرزندان را به دنبال دارد در جامعه ايران اصلاحات قانون حضانت هم اكنون به سمت سپردن حضانت فرزند به مادران سمت گيری شده است.
اين گزارش تاكيد كرد كه در چنين وضعيتی برنامه‌‌های توسعه بايد ناظر به جهت‌گيريهای كلی نظام‌اسلامی متناسب با ظرفيتهای اجتماعی تدوين شوند و با درك تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی بتوانند از تحولات به نفع مصالح عمومی بهره ببرند و يا دستكم آسيبهای اجتماعی را در برابر تحولات پيش‌بينی، كنترل و محدود كنند و در مقابل نيازهای اصلی جامعه را مورد توجه قرار دهند.
مركز پژوهشها حمايت از خانواده‌ را در سه محور شامل حمايت از تشكيل، استحكام و كارآمد سازی خانواده دانست و افزود: تقويت هويت انسانی و جنسی، حمايت از زنان آسيب ديده، تقويت امنيت اجتماعی و صيانت جنسی زنان وتقويت بهداشت جسمی و روحی آنان از جمله مباحثی هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند و در همين حال مرزهای كشور نيز در برابر ورود بيماران جنسی به كشور كنترل شوند.
در بخش ديگری از اين گزارش خاطر نشان شده است كه دولت بايد در طول برنامه چهارم موظف به تدوين و تصويب طرح جامع مبارزه با بيماريهای جنسی گردد.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net