تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

اطلاعيه مطبوعاتی دكتر شيرين عبادی درباره وضعيت اكبر گنجی

اعتصاب غذا برای گنجی عواقب خطرناكی دارد

بيماری آقای گنجی رو به تشديد است و اعتصاب غذا در شرايط فعلی برای او می‌تواند عواقب خطرناكی داشته باشد. از آنجائيكه طبق موازين حقوق بشر كسی را نمی‌توان به صرف ابراز عقيده از آزادی محروم ساخت و نيز با توجه به وضعيت پيش آمده ، به عنوان وكيل آقای اكبر گنجی، از تمامی همكاران وی و همچنين مدافعين حقوق بشر و آزاديخواهان تقاضا دارم با ارسال نامه‌ يا ايميل درخواست نمايند كه شرايط مناسب برای مداوای ايشان در خارج از زندان فراهم شود

Tue / 24 05 2005 / 18:53

ايران امروز: من شيرين عبادی ، وكيل آقای اكبر گنجی اعلام می‌كنم كه او از روز پنجشنبه ٢٩ ارديبهشت ، ساعت ٧ بعد از ظهر ، شروع به اعتصاب غذا كرده است. نامبرده از سال‌ها قبل از بيماری آسم در رنج بوده است و هر بار كه من او را در زندان ملاقات می‌كردم به شدت سرفه می‌كرد و مدتهاست كه داروهای مصرف شده كه عمدتاً حاوی كورتن نيز می‌باشند ، در مورد او بی‌اثر گشته ‌است. چندبار از قوه قضاييه درخواست نمودم كه اجازه دهند تا آقای گنجی بيرون از زندان به مداوای خود ادامه دهد متاسفانه موافقت نشد. بيماری وی رو به تشديد است و اعتصاب غذا در شرايط فعلی برای او می‌تواند عواقب خطرناكی داشته باشد.
از آنجائيكه طبق موازين حقوق بشر كسی را نمی‌توان به صرف ابراز عقيده از آزادی محروم ساخت و نيز با توجه به وضعيت پيش آمده ، به عنوان وكيل آقای اكبر گنجی، از تمامی همكاران وی و همچنين مدافعين حقوق بشر و آزاديخواهان تقاضا دارم با ارسال نامه‌ يا ايميل درخواست نمايند كه شرايط مناسب برای مداوای ايشان در خارج از زندان فراهم شود.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net