ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 27.04.2021, 10:40
سی ویژگی افراد با پِرنسیپ

محمود سریع‌القلم

۱- به هر قیمتی، ثروتمند نمی‌شوند؛
۲- به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی‌کنند؛
۳- در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می‌گویند؛
۴- کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی‌کنند؛
۵- با افراد نادان، مُدارا می‌کنند؛
۶- حرص مطرح شدن روزانه در رسانه‌ها را ندارند؛
۷- معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می‌دهد؛
۸- وقتی تخریبِ شخصی مطرح می‌شود، آن محل را ترک می‌کنند؛
۹- به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می‌نگرند؛
۱۰- هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛
۱۱- جدی‌ترین بی‌مرامی را، رانت‌خواری می‌دانند؛
۱۲- برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛
۱۳-سعی می­کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛
۱۴- برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛
۱۵- از واژه‌های احساسی - عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی‌کنند؛
۱۶- تا می‌توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می‌دهند؛
۱۷- دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می‌کنند؛
۱۸- ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛
۱۹- تاریخ می‌خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛
۲۰- رُمان می‌خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛
۲۱- سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می‌دهند؛
۲۲- همه نسبت به آنها، احساس امنیت می‌کنند؛
۲۳- در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده‌اند، نمی‌نشینند؛
۲۴- با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه‌های جهل را کشف می‌کنند؛
۲۵- منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛
۲۶- به خود می‌گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی‌دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛
۲۷- رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛
۲۸- برای دو دهه و هفته‌ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می‌کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۲۹- برای دو دهه و هفته‌ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می‌کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛
۳۰- شغل شرافتمندانه‌ای انتخاب می‌کنند.