ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 18.03.2023, 21:42
سال تولد ابرمفهوم “زن-زندگی-آزادی”!

احمد پورمندی

پایان۱۴۰۱، سال تولد ابرمفهوم “زن-زندگی-آزادی”!

در زندگی هر ملتی، سال‌هایی هستند که متفاوتند. برخی سال‌ها سیاهند، سال وبا، سال جنگ، سال قحطی، سال کودتا و... و برخی سالها می‌درخشند: سال پیروزی، سال استقلال و...

۱۴۰۱ در زندگی ما سالی متفاوت است. سالی در ردیف ۱۲۸۵ - سال صدور فرمان مشروطیت - و سال ۱۳۵۷، سال وقوع آن ابرحادثه همه تاریخ معاصر ما که انقلاب بهمن نام گرفته است!

۱۴۰۱، در سویه تیره خود، در زندگی روزمره مردم ایران، سال بن‌بست، استبداد، کشتار بی‌گناهان، فقر، فساد و گرانی بود، سالی سیاه و بی‌افتخار! اما این سال سویه روشن و درخشانی هم داشت: تولد جنبش “زن-زندگی-آزادی”!

این جنبش پیروز نشد، به یک جنبش اجتماعی فراگیر هم فرا نرویید و اینک افتان و خیزان به ۱۴۰۲ پا می‌گذارد. اما با آن چیزی زاده شد که “بیگ بنگ” قرن ۲۱ میلادی و قرن پانزدهم شمسی است : ابر مفهوم ” زن- زندگی- آزادی” نوید بخش آغاز انقلابی در جامعه شناسی سیاسی جهان معاصر است. “زن- زندگی-آزادی” جمع جبری سه مفهوم نیست و نمی‌‌توان آنرا در دستگاه مفهومی ریاضیات ساده، تبیین و فهم کرد. تنها در یک فضای چند بعدی و در دستگاه مفهومی ریاضیات عالی می‌توان به آن نزدیک شد و جوش هسته‌ای سه اتم ، تولد مولوکول جدید و انفجار انرژی را مشاهده کرد!

این ابر مفهوم، کریستالی از جنس الماس است که در آن هیچ یک از اتم‌های سازنده، تقدم و تاخر مفهومی ندارند، اما پس از این، هر مفهوم جامعه شناسانه ای، با عبور از آن، باز تعریف می‌شوند تا دستگاه مفهومی تازه‌ای خلق شود که نویدگر تغییرات سترگ در قرن ۲۱ هستند.

مهم نیست که زن-زندگی- آزادی چگونه از کوبانی، به سقز آمد. مهم است که از آنجا، پس از زایش نوین، دیگر شد و در آسمان ایران اوج گرفت و جهانگیر شد.
که رستم یلی بود در سیستان
منش کرده ام رستم داستان!

بعید است که مفهوم دیگری بدین سرعت نسلی از جوانان را به شور آورده ، در کوتاه زمانی جهانگیر شده و نام‌آور زنانی را تا بریدن گیسوان در خیابان‌ها و پارلمان‌های جهان به وجد آورده باشد. این همه نمی‌‌توانست خلق‌الساعه باشد. جهان قرن‌هاست که آبستن بوده است. تولد تهمتن “زن- زندگی- آزادی” در زادگاه رستم را به فال نیک بگیریم و سال ۱۴۰۲ را با این آرزو آغاز کنیم که گردآفریدهای ما، چرخش دورانی آغاز شده در سال خاکستری ۱۴۰۱ را به فرجامی خوش هدایت کنند.


فیسبوک نویسنده