ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 22.10.2005, 18:43
ایران هرگز نخواهد مرد

محمود جعفری
شنبه ٣٠ مهر ١٣٨٤


بوم و بَر ِ ما که نام آن ايران است
مجروح ميان آتش و توفان است ،
ققنوس صفت دوباره برخواهد خاست
صد بار نشان داده که جاويدان است
نعمت آزرم


در روز ٢٦ اکتبر کنفرانسی در شهر واشنگتن تدارک می‌شود به رهبری آقاي «مايکل ليندن» همان شخصی که مدتی پیش عمده تلویزونهای لوس آنجلسی در تلاش ساختن قهرمان نجات ایران از او بودند. در این کنفرانس از تعدادی انگشت شمار به ظاهر ایرانی ولی خود فروخته دعوت کرده است تا در این کنفرانس سخن گویند. به ظاهر ایرانیانی، که هیچ ریشه و پایه‌ای در ایران نداشته و نخواهند داشت.

دشمنان قسم خورده ایران ، نو محافظه‌کاران آمریکایی و نوکران حلقه بگوش آنها، از بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی به اصطلاح جمهوری "اسلامی" بهره برده و اینبار نه حکومت که تمامیت ارضی میهن را نشانه گرفته‌اند. اینان فراموش کرده‌اند که ايران در شمار معدود کشورهای جهان است که موجوديت خود را در پرتو احساس ملی در طول تاریخ حفظ کرده است و خواهد نمود.

بی‌تردید، این دلسوزی و ترحم برای قومهای ایرانی نیست؛ وگرنه هنگامی که صدام حسین کردهای عراق را با گاز شیمیائی درو میکردو مرزهای ایران را به آتش وخون کشانده بود، دستهای او را نمی فشردند و برجنایاتش مهر تأیید نمی‌نهادند.

حکومت اسلامی از یکسو عرصه را بر ملت بزرگ ایران و تمامی قومهای آن از ترک، فارس، کرد و عرب.. تنگ کرده و از سوئی دیگر با سیاستهای غلط و جاهلانه‌ی خود جهان متمدن را خصم ملت ایران کرده است. اما چاره کار بدون شک و ترد ید قطعه کردن این کلیت واحد نیست. امروز ایران خفته در آتش و خون از یکسو با خودکامگان ضد ملی در نبرد است و از سوئی دیگر با خودفروختگان و اربابان آنها.

امروز وظیفه عاجل همه نیروهای ملی ودمکراتیک است که:
- ضمن دفاع از حقوق فرهنگی قومهای ایران و تلاش برای برخورداری عادلانه قومهای ايران از منابع و سرمایه های ملی و رفاه و آسایش- مبارزه خود را نه تنها با خودکامگان داخلی که با این خودفروختگان نیز به پیش ببرند و به دفاع کامل از تمامیت ارضی ایران بپردازند.
- نیروهای ملی ودمکراتیک امروز وظیفه تاریخی دارند که در جهت همکاری و اتحادهای بزرگ گام برداشته و اختلافات شخصی وگروهی را به کنار گذاشته که ایران در خطر است و برگ برنده حکام اسلامی نه در قدرت آنها که در پراکندگی ماست.

محمود جعفری
از سازمانهای جبهه ملی ایران برونمرز