ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 25.11.2012, 20:21
درباره جبهه ملی ایران

علی‌اصغر سلیمی

سخنرانی در کنگره مبارزه برای صلح و دموکراسی
جبهه ملی ایران، شاخه اروپا
بیست و هفتم اکتبر ۲۰۱۲

برای شما دوستان جبهه ملی که پیگیرانه در راه حاکمیت ملی، جمهوری ایران و پایه‌گذاری دولتی حقوق‌مدار، قانون اساسی دموکراتیک، آزادی‌های سیاسی، حقوق بنیادین مردم ایران، ساختار حقوقی ملی ـ مردمی و مدرن و ایجاد جامعه ای بدون خشونت و قانون‌گرا می‌کوشید، آرزوی موفقیت دارم.

جبهه ملی ایران در درون کشور و سازمانهای افقی برون مرزی آن، یادگار و میراث مصدق بزرگ می‌باشند و می‌کوشند تا بر اساس آموزه ها و آزمون‌های غنی و پربار او و با پشتوانه بیش از شصت سال تجربه‌های پربار و گاهی اوقات بسیار ناگوار و تلخ‌شان، در اوضاع و شرایط پیچیده جامعه ما به وظیفه، رسالت و نقش تاریخی و اجتماعی و سیاسی خود، با اتکا بر اصول و موازین انسان گرایانه، خردمندانه و دموکراتیک پاسخگو باشند

انتخابات آزاد به‌عنوان یک راهبرد و یک اصل مهم قانون اساسی (دوره نهضت ملی و دولت دکتر مصدق)  و رکن و ساختار حقوقی دموکراتیک کشور همواره و در همه دوره‌ها مورد تأکید حبهه ملی ایران بوده است. جبهه ملی ایران در طول این سی و چهار سال اخیر، جز یک دوره چند ماهه و کوتاه  انقلاب ۵۷ ، فریب رژیم قرون وسطایی و ارتجاعی شیعی ـ اسلامی را نخورد و در سراسر این دوران از فریفتگی، شیفتگی و کرنش و چاکرمسلکی، التقاط و پریشان فکری، درغلطیدن به شعارهای پوپولیستی و مردم فریبانه ولایت فقیه، پراهمیت کردن اصلاحات دوره‌ای جناحهای حکومتی و ذوب شدن در قدرت پرهیز کرد.

متن کامل این سخنرانی: