ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 01.08.2005, 0:59
خانم شفيعی؛ ما هم در کنار شما ايستاده‌ايم

شکوه ميرزادگی
خانم منصوره شفيعی
با احترام به شما ، هم به عنوان يک زن شجاع و مبارز و خستگی ناپذير، و هم به عنوان همسر و همراه يکی از مبارزترين و شجاع‌ترين فرزندان ايران زمين، ضمن اعلام همبستگی با شما، در مورد حضور در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ١٢ مرداد، آرزو می‌کنم که حداقل بخش‌هايی از جنبش زنان ايران در اين راه شما را همراهی کنند. من يقين دارم که قلب بسياری از زنان فعال و مبارز خارج از کشور، چون من، برای بودن در کنار شما می‌طپد.

با آرزوی آزادی ايران و کليه زندانيان سياسی

شکوه ميرزادگی
عضو کوچکی از جنبش زنان ايران – بخش خارج از کشور