ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 29.05.2010, 19:01
٢٢ خرداد و ايرانيان خارج كشور

م رها

٢٢ خرداد نزديك است و چنين به نظر مى رسد كه كودتاچيان دروغ گو براى منحرف كردن افكار عمومى از كودتاى انتخاباتى سال گذشته و جنايات بى شمارى كه عليه دانشجويان، نخبگان سياسى، روزنامه نگاران و زنان و مردان دلير معترض صورت گرفت، اقدامات گوناگونى را تدارك ديده اند و مى كوشند با بهره گيرى از تمام امكانات دولتى از اعتراضات گسترده احتمالى در روز ٢٢ خرداد جلوگيرى نمايند. پس از اعدام پنج زندانى سياسى و اعدام هاى ديگر از جمله در شهرهاى رشت و زاهدان، اكنون اذيت و آزار زنان كه در بهار هر سال تحت عنوان مبارزه با " بد حجابى" شدت مى يابد، در ماه اخير در ابعاد گسترده تر و مرعوب كننده ترى طراحى و باجرا در آمده است. از جمله مى توان به تظاهرات " زنان هميشه در صحنه "عليه بى حجابى در چندين شهر از جمله قم و اصفهان اشاره نمود. افزون براين به گفته فرماندار انتظامى تهران در طرح " امنيت اخلاقى" از " بدحجابان" فیلمبرداری شده و این فیلمها در اختیار پلیس امنیت قرار خواهد گرفت. مدير حراست دانشگاه تهران نيز اعلان كرده است كه از ورود دانشجويان " بدحجاب " دختر و پسر به دانشگاه تهران جلوگيرى خواهد شد. و بالاخره برپايه آئين نامه پوشش و رفتار در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، خنده با صدای بلند ممنوع شده است ! [١].

از برنامه هاى ديگر حاكميت كودتا مى توان به برنامه ى سپاه و بسيج در روز ١٤ خرداد در آرامگاه آيت اله خمينى اشاره نمود كه مى توان آنرا تظاهرات سانديسى شبه نظاميان ناميد. على فضلى جانشين فرمانده بسيج به بهانه سالروز درگذشت آیت الله خمینی از "انتقال بیش از دو میلیون زائر" به تهران خبر داده و گفته است که: "در مراسم امسال باید چشم فتنه گران را کور کنیم". [٢] اين فرمانده از اسكان اين زائران (بسيجيان) در"قرارگاه شهید فهمیده" و پذيرايى از آنان در اين مكان خبر داده است. البته روشن نيست چگونه اين فرمانده دروغگوى هوادار كودتا قادر خواهد بود ٢ ميليون نفر يعنى تقريبا ً جمعيت يك كلان شهر را در يك پادگان نظامى اسكان دهد؟!

بارى، سپاه امسال با هدف مشروعيت سازى براى حاكميت كودتا در نظر دارد با در حاشيه قرار دادن موسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی كه هر ساله مجرى مراسم بزرگذاشت سالروز درگذشت بنيان گذار جمهورى اسلامى بوده است اين مراسم را مصادره كند و با نظامى كردن آن، معترضين به كودتاى ٢٢ خرداد را مرعوب سازد. افزون براين ستاد برگزارى نماز جمعه از شركت ولى مطلقه ى فقيه در مراسم نماز در آرامگاه خبر داده است. سخن ران پيش از نماز دروغگوى شهر خواهد بود.

در اين ميان جوان آنلين، تارنماى نزديك به سپاه نيز در مورد " احتمال فتنه گرى در مناسبت هاى پيش رو" هشدار داده است. اين تارنماى دروغ و ريا مدعى شده كه موسوى خوئينى ها در دیداری با "سران فتنه" گفته است: "ناراضی‌ها بزودی بمب‌ گذاری و ترور را آغاز خواهند کرد. [٣]. ضرقامى رئيس صدا و سيما نيز بدون توضيح از فتنه ى بزرگترى كه در راه است خبر داده و افزوده است که صدا و سیما برای سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد مستندی تهیه کرده که هدف آن "تشریح فتنه از قبل تا بعد از انتخابات" است [٤]. و بلاخره نيروى انتظامى تهران از برخورد با تظاهرات غير قانونى در ٢٢ خرداد خبر داده است. از ايران نيز خبر مى رسد كه پارازيت هاى ماهواره اى در روزهاى اخير شدت گرفته اند.

مجموعه رويدادهاى برشمرده و برنامه هاى كودتاچيان در ماه خرداد نشان مى دهد كه حاكميت در حالى كه از حركت هاى اعتراضى مردم در هراس است مى كوشد با بهره گيرى از همه ابزارهاى حكومتى افكار عمومى را از كودتاى انتخاباتى و نقض حقوق بشر در ايران منحرف ساخته و با ايجاد رعب و وحشت و تبليغات دروغين جنبش سبز را مرعوب سازد.

آيا ايرانيان خارج كشور كه در شرايط دمكراتيك كشورهاى ميزبان و بدور از سركوب سپاه و بسيج و نيروهاى ريز و درشت امنيتى حاكميت كودتا زندگى مى كنند خواهند توانست روز ٢٢ خرداد امسال را به روز اعتراض همه ى ايرانيان به كودتاى انتخاباتى تبديل و اعتراص خود را نسبت به اعدام هاى سياسى و غير سياسى گسترده ونقض حقوق بشر در كشور به گوش جهانيان برسانند؟ آيا گروه ها، احزاب و جامعه هاى مدنى خارج كشور مى توانند از خرده كارى، دوباره كارى و پراكنده كارى در اعتراضات سياسى پرهيز و حركت يك پارچه اى را در سطح جهان عليه استبداد، تبعيض هاى جنسيتى، قومى / ملى و دينى و مذهبى سازمان دهند؟

همانطور كه در مقاله " برنامه هاى كودتاچيان و ايرانيان خارج كشور" [٥] بيان كردم ايرانيان خارج كشور از امكانات و ظرفيت هاى بسيارى در زمينه هاى علمى، حرفه اى، مالى، سياسى و رسانه اى برخوردارند اما در حالى كه در فعاليت هاى فردى كامياب بوده اند، شوربختانه در فعاليت هاى گسترده جمعى از جمله تشكيلاتى و سياسى ناكام مانده اند. علت اصلى اين ناكامى را بايد در كمبود روادارى، ضعف روحيه دمكراتيك در بسيارى از ايرانيان و پافشارى بر خواسته هاى حداكثرى سياسى جستجو كرد كه جملگى سبب تفرقه، پراكندگى و فرقه گرايى گرديده است.

خوشبختانه پس از اعدام وحشيانه ى پنج زندانى سياسى در نوزدهم ارديبهشت امسال برخى حركت هاى دسته جمعى ميان احزاب سياسى كرد [٦] و احزاب سراسرى با گرايش هاى سياسى گوناگون [٧] صورت گرفت كه در نتيجه آن بسيارى از شهرهاى كردستان در اعتصاب عمومى عليه اعدام هاى سياسى اخير شركت كردند و بسيارى از نخبگان، كنش گران و آزاديخواهان با شركت در تظاهرات، نگارش مقاله و يا ارسال نامه و تومار [٨] به مراجع حقوق بشرى به اين اعدام ها اعتراض و نسبت به به اعدام زندانيان سياسى بيشترى هشدار داده اند.

مجموعه ى همكارهى هاى بالا در شكستن سد پراكندگى و فرقه گرايى بسيار اميدوار كننده است اما براى بسيج همگانى ايرانيان در يك تظاهرات سراسرى جهانى كه صداى آزادي خواهى كليه معترضين زن و مرد داخل كشور از جمله اقليت هاى قومى و دينى را به گوش جهانيان رساند، لازم است حركت جمعى از حد همكارى احزاب سياسى سنتى فراتر رود و در يك فراخوان دسته جمعى با امضاى تمام احزاب سياسى سراسرى و قومى، نخبگان حقوق بشرى، دانشگاهى، سياسى، جامعه هاى مدنى و حقوق بشرى، گروه ها و انجمن هاى دانشجويى، زنان و هواداران جنبش سبز، كليه ايرانيان خارج كشور به شركت در اين تظاهرات دعوت شوند. با تماس با احزاب و نخبگان و گروه هاى بالا و تشريح اهميت اين تظاهرات براى درهم شكستن برنامه هاى كودتاچيان، آنها را به اين همكارى سريع تشويق كنيم.

جمعه ٧ خرداد ١٣٨٩
-------------------------

١-
http://www.tahavolesabz.com/item/2498
٢و ٣-
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article////107/2-39.html
٤-
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5617867,00.html
٥-
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/22195/
٦-
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5575278,00.html
٧-
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/22447/
٨-
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/2010_05_14_1621/