ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 12.01.2022, 19:17

فراخوان تجمع سراسری شورای هماهنگی فرهنگیان ایران


در اعتراض به:

۱.مصوبه ناقص رتبه‌بندی و عدم اجرای آن توسط دولت
۲.بی‌توجهی به لایحه همسان‌سازی بازنشستگان
۳. فراموش شدن ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
۴. پرداخت پاداش پایان خدمت سالهای ۹۹ و  ۱۴۰۰
۵. استخدام معلمان خرید خدمات آموزشی
۶. آزادی معلمـان زندانـی
۷. آموزش رایگان طبق اصل ۳۰ قانون اساسی


مکان تجمع

استان تهـران: مقابل مجلـس
مراکز استان‌ها: مقابل اداره کل استان
شهرستان‌ها: مقابل اداره آموزش و پرورش

تاریخ تجمع:
پنجشنبه، ۲۳ دیـماه، ساعت ۱۰