ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 12.01.2022, 18:57

بازگشت فریبا عادلخواه به زندان اوین


امتداد: بنابر شنیده‌ها فریبا عادلخواه، محقق ایرانی-فرانسوی به زندان بازگردانیده شده است.

خانم عادلخواه که به ۵ سال حبس محکوم شده بود، از مهرماه سال ۱۳۹۹ با پابند الکترونیکی از زندان اوین آزاد شده بود.

هنوز دلیلی در مورد علت لغو تصمیم آزادی با پابند و بازگرداندن او به زندان اوین از سوی قوه قضاییه یا دادستانی اعلام نشده است.