ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 12.01.2022, 9:20

تجمع در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک


در اعتراض به قتل شاعر آزادی خواه، بکتاش آبتین، و در بزرگداشت نام او شمعی خواهیم افروخت

شنبه ١۵ ژانویه ساعت ١٦ تا ١٧

جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک