ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 25.09.2021, 11:18

کیوان صمیمی از فشارهای اِعمال شده در زندان می‌گوید


خلاصه ی صوت به شرح زیر است:

دو سه هفته است برای اینکه جلوی اظهار نظرم را که بعضی وقتها به فضای مجازی راه پیدا می کنه،بگیرن کارت تلفنم را از کار انداختن.

به چند تا جوان همبندیم هم دارن فشار میارن که امکانی را در اختیارم نگذارند که مواضعم را انتقال یا توضیح بدم.

اینا همش تصمیمات نیروهای اطلاعاتی و امنیتیِ که توسط بعضی مسئولان ضعیف زندان انجام میشه. زندانبان ها هم که سرنوشت حکومت های استبدادی را نخوندن تا اینکه متوجه بشن که بندگی کردن و اطاعت از نیروهای امنیتیِ سیستم های دیکتاتوری آخرش دامن همین نیروهای حرف گوش کن را هم می گیره.

اگر جلوی این فشارها و برخوردهای ضدحقوق بشری نایستیم اینها قدم به قدم جلوتر می آیند و محدودیت های بیشتری را برای زندانیان عقیدتی و سیاسی ایجاد می کنند.

یک توضیح شفاهی دادند که شما بیانیه میدی و تحلیل می نویسی که من گفتم بله من در اظهار نظر آزادم. درباره قطع تلفن ها هیچی نگفتند.بر اساس قانونشان من برخورد کردم و بیشتر هم خواهم کرد.نهضت ادامه دارد...