ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 04.07.2006, 7:20

توزيع نشريه‌‏ بدون شناسنامه "ايران شمالی" به صورت گسترده در اردبيل


ايلنا: يك نشريه سياسی، فرهنگی با عنوان "ايران شمالی" در اردبيل منتشر شده و به صورت گسترده توزيع شده است.
به گزارش گروه فرهنگ و انديشه ايلنا, اين نشريه بدون ذكر نام و نشانی مدير مسوول و صاحب امتياز با تيراژ بالا, در تمامی كيوسك های مطبوعاتی اردبيل منتشر شده است كه در مقالات متعددی با عناوين ٢٠٠ سال تلاش دشمنان برای تغيير هويت اسلامی ايرانی مسلمانان قفقاز و ايران شمالی به قلم‌‏ "هادی اردبيلی"، نامه ای به ايران و همه ايرانی‌‏ها نوشته "نظامی محمد اف" ترجمه "عليرضا محمدپور حسينی" , ايران ستيزی در كتاب های درسی رژيم باكو به قلم "محمد علی تبريزی"، استقرار پايگاه های نظامی آمريكا در ايران شمالی (جمهوری آذربايجان) گفتگو با حاج "علی اكرام عليزاده"، رهبر حكومت اسلامی ايران شمالی با عنوان ما دوران سختی را می‌‏گذرانيم , به طور مفصل آورده شده است. گويا اين نشريه سياسی , فرهنگی ايران شمالی ( جمهوری آذربايجان) بدون مجوز قانونی انتشار يافته و حتی نام سر دبير و هيات تحريريه آن نيز جعلی و صوری است.
در اين نشريه موجوديت جمهوری آذربايجان زير سوال رفته و سمت و سوی مقالات ذكر شده نشان می دهد كه گردآورندگان اين نشريه با انتخاب نام ايران شمالی خواهان الحاق جمهوری آذربايجان به ايران هستند.