ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 08.06.2021, 14:41

پیام نسرین ستوده در پی جان‌باختن ساسان نیک‌نفس


ساسان نیک‌نفس آخرین قربانی نظام‌ زندان‌هایی‌ است که به طرز عجیبی شبیه دوزخ اداره می‌شوند. نظام معیوبی که  با سوء رفتارها و بی‌اعتنایی به وضعیت ناگوار زندانیان و قصورهای درمانی، مرگ زندانیان را رقم می‌زنند.  ضمن تسلیت به خانواده ساسان نیک نفس و همدردی عمیق با خانواده محترم‌شان و ضمن تاکید بر مسئولیت مستقیم دستگاه قضایی و رئیس قوه قضائیه در حفظ جان زندانیان، مجددا بر تعطیلی زندان‌های معیوب از جمله زندان قرچک و فشافویه و همچنین آزادی کلیه زندانیان سیاسی تاکید می‌شود.

نسرین ستوده
قرچک
۱۸ خرداد ۱۴۰۰