ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 21.10.2013, 20:36

آشنائی با فرهنگ و ادبیات کلاسیک ترکمن


آشنائی با فرهنگ و ادبیات کلاسیک ترکمن
بمناسبت 280مین سالگرد تولد مختومقلی بنیانگذار زبان ادبی معاصر ترکمن

ادبیات کلاسیک ترکمن درعصر مختومقلی فراغی ومعرفی مقایسه ای
مشاهیر ادبی هم عصر او
محمد صالح راسخ  (استاد دانشگاه بلخ)

نگاهی به اشعار مختومقلی فراغی
دکترعلی شیرازی ( جامعه شناس و پژوهشگر)

در سالگرد تولد مختومقلی فراغی مروری کوتاه بر بازتاب تنوع فرهنگی
و اجتماعی  مردم ایران در ادبیات معاصر
کاظم کردوانی : (جامعه شناس وعضو و دبیر سابق کانون نویسندگان )

دربین سخنرانی ها موسیقی ترکمنی توسط  تیمور کـُر  نواخته خواهد شد.

زمان : روز جمعه 25 اکتبر 2013 از ساعت 18.30
مکان : انجمن فرهنگی دهخدا
Trautenaustr.5 10717 Berlin. U9 –Güntzelstr

لطفا خبر این صفحه را به دوستان خود برسانید