ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 30.03.2024, 14:17

دومین درخواست مرخصی برای درمان رضا شهابی رد شد


طبق گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، مقام‌های قضائی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بار دیگر با مرخصی رضا شهابی، عضو ارشد سندیکا، علی‌رغم «نیاز مبرم» او به جراحی مخالفت کردند.

شهابی نخستین‌بار بهمن ۱۴۰۲ درخواست مرخصی داده بود که با آن مخالفت شد.

در پاسخ به دلیل مخالفت با مرخصی دوم او گفته‌اند که «شهابی فاقد شرایط» است زیرا «یک‌سوم حکم» زندان را سپری نکرده است. این دلیل در حالی عنوان شده که رضا شهابی با حکم قابل اجرای پنج سال زندان، حدود ۲۳ ماه است در زندان به سر می‌برد.

مأموران امنیتی رضا شهابی را اردیبهشت ۱۴۰۱ بازداشت کردند.

دادگاه انقلاب تهران رضا شهابی را در دادگاهی که بدون حضور او برگزار شد به شش سال زندان محکوم کرد. این رأی در دادگاه تجدیدنظر تهران هم تأیید شد و بر اساس آن پنج سال از حکم صادر شده قابل اجرا است.