ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 23.06.2022, 20:26

سوء استفاده از نام پر افتخار جبهه ملی ایران را تقبیح


در روز گذشته یعنی اول تیرماه ۱۴۰۱ بیانیه‌ای با امضای ۱۲ سازمان سیاسی اکثرا ناشناس، با ‏مضمون پشتیبانی از سخنان آقای رضا پهلوی در برخی از رسانه‌ها منتشر گردید، که یکی از ‏امضاءها مربوط به سازمان موهومی به نام «جبهه ملی ایران برون مرز» بود.‏

جبهه ملی ایران اعلام می‌دارد نه سازمانی به نام «جبهه ملی ایران برون مرز» را می‌شناسد و نه ‏مفاد بیانیه فوق الذکر را تایید می‌نماید. ما این سوء استفاده آشکار از نام پر افتخار جبهه ملی ایران ‏را تقبیح می‌کنیم.‏

تهران-دوم تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی
روابط عمومی جبهه ملی ایران