ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 23.11.2021, 10:10
نرگس محمدی و پرونده اتهامی جدید

تقی رحمانی در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرام خود نوشته است: روز دو شنبه نرگس محمدی  از انفرادی ۲۰۹ به دادسری مقدس در  اوین برده شد و ابلاغ اتهام شد.

بنابر نوشته آقای رحمانی اتهامات نرگس محمدی از قبیل‌اند:

۱- شرکت در مراسم کشته‌شدگان آبان به شکل ممتد
۲- روشن کردن شمع برای کشته شدکان هواپبمائی اوکرینی.
۳- انتشار کتاب شکنجه سفید
۴- نشر اخبار تعرض به زندانیان زن در زندان
۵- خواندن ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده برای کشته شدگان آبان
۶- عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر
۷- عدم تمکین به رای دادگاه ۳۰ ماه زندان و شلاق و جریمه  و........

تمام فعالیت‌های یک سال یک ماه نرگس بعد از ازادی از زندان جرم تلقی شده است.
نرگس در انفرادی ۲۰۹ زندان اطلاعات در اوین است. حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق و جریمه هم به او ابلاغ شده است.