ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 03.06.2021, 14:31
بیانیه دوم حزب دموکراتيک مردم درباره تحريم انتخابات

حزب دموکراتيک مردم ايران:
با هم‌انديشی و هماهنگی و همکرداری ملی
‏ به سازماندهی وسيع يک تحريم کنشگرانه انتخاباتی ‏بپردازيم

شورای نگهبان، پس از غربال‌گری داوطلبان نامزدی رياست جمهوری، نام هفت تن را به‌عنوان ‏نامزدهای دارای صلاحيت برای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام داشت. در واقع اين شورا، چونان افزار خدمتگزار ‏‏“هسته سخت قدرت” در ساختار رژيم ولايی، بار ديگر پرده از سرشت و عملکرد غير دموکراتيک و ضد ‏مردمی خود برداشت. اين نهاد نشان داد که با سامان جمهوریت و انتخابات و شرکت مردم در تعيين ‏سرنوشت خود، با منافع عمومی در راستای رشد آزاد جامعه و احترام به خواست و منافع مردم ايران ‏بيگانه است.

بيت رهبری، با تکيه به نيروی “ميدان” و با مهندسی و مهره‌چينی نامزدهای انتخاباتی، درعمل راه ‏انتصابات را در پيش گرفت. اين رويکرد جز به معنای دهن‌کجی به خواست بيشينه مردم يعنی جامعه ‏نگران، سرخورده و خشمگين و همه نيروهای آزادی‌دوست و دگرخواه ايران نيست.‏

‏ “بيت رهبری” عزم خود را جزم کرده است که نامزد دلخواه خود را از صندوق رأی بیرون آورد؛ از اين ‏رو به دور از هرگونه دوراندیشیِ سياسی، در شرايط حساس و بحرانی  فرمانروا بر جامعه، یک کودتای ‏انتخاباتی بی کم وکاست را سازماندهی کرد. رژيم برای نگهبانی از منافع انحصاری و خواست‌های ‏تنگ‌دامنه خود، حتی بخشی از نيروهای وفادار به “ولايت مطلقه فقيه” را از گردونه رقابت بيرون ‏انداخت و در عمل پايگاه حاکميت خويش را خُردتر کرد.

روشن است که جامعه آگاه و دادخواه و مردم محروم و ناخشنود و آزادی‌خواه نيز در برابر اين ‏خيمه‌شب‌بازی انتخاباتی خاموش نخواهند ماند و برای واپس راندن نيروهای انحصارطلب و اقتدارگرا از ‏صحنه سياسی به هر تلاشی دست خواهند زد.‏

حزب دموکراتيک مردم ايران،  برآنست که يگانه پاسخ درست به یک چنین “انتخابات” فرمایشی، پیوستن ‏به کارزار گسترده تحريم فعال انتخابات است.

حزب ما، همه جمهوری‌خواهان، همه احزاب و نيروهای سياسی، همه کنشگران اجتماعی و مدنی، ‏همه دوستداران صلح و آزادی و عدالت در داخل و خارج از ايران را فرا می‌خواند که از راه همانديشی ‏و هماهنگی و همکرداری ملی به سازماندهی وسيع يک تحريم کنشگرانه انتخاباتی بپردازند. رژيم بر ‏آنست که با کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای برای خود و نظام و سياست ورشکسته خود، ‏مشروعيت و اعتبار کسب کند. ما بايد با کنشگری همه‌سويه و به کارگيری اشکال و شيوه‌های گوناگون، ‏پاسخی دندانشکن به کودتای انتخاباتی رژيم بدهيم. بايد با روشنگری و آگاهسازی چشم مردم را هر چه ‏بيشتر به ماهيت پوشالی اين “انتخابات” باز کنيم.

مردم بايد بدانند که هر نوع شرکت در اين رای‌گيری از جمله رأی سفيد انداختن در صندوق‌ها، به معنای ‏بالا رفتن شمار شرکت‌کنندگان در اين نمايش انتخاباتی است و اين نيز به سود کودتاگران و دشمنان ‏جامعه باز است. نبايد از نظر دور داشت که هر رای کمتر به نامزدهای دستچين‌شده شورای نگهبان، يک ‏رای به ضرورت اصلاح و تغيير قانون اساسی و فراهم آوردن پیش زمینه‌های لازم برای برگزاریِ یک ‏انتخابات آزاد است.‏

حزب دموکراتيک مردم ايران
‏۱۲ خرداد ۱۴۰۰