ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 10.01.2011, 13:38
فهرست ناشران و نویسندگان برانداز هم اعلام شد!

آینده: اندیشكده راهبردی امنیت نرم در جزوه‌ای ۶۴ صفحه‌‌ای با نام «زمزمه‌های رنگی»، برخی ناشران و نویسندگانی كه آنها را «برانداز» خوانده معرفی كرد.

این جزوه كه با نام «واكاوی براندازی نرم در حوزه نشر» هم معروف است، به بررسی عملكرد چند ناشر مطرح در سال‌های اخیر پرداخته است.

در این جزوه علاوه بر برخی ناشران، ده‌ها نویسنده و مترجم نیز به تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی متهم شده‌اند.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «كویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» هفت ناشری هستند كه در این جزوه فعالیت‌های آنها «براندازانه» اعلام شده است.

در این جزوه از نشر «نی» به عنوان ناشر «ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ» یاد شده است و جعفر همایی مدیر این انتشارات نیز به عنوان «ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺟﺪی وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ» معرفی شده است.

از راﻣـﯿﻦ ﺟﻬـﺎﻧﺒﮕﻠﻮ، ﺣـﺴﯿﻦ ﻧـﺼﺮ، ﺧـﺸﺎﯾﺎر دﯾﻬﯿﻤــﯽ، ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر، ﻋﻤﺎداﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎﻗﯽ، ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﺟـﺎﯾﯽ، اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی و ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف نیز به عنوان نویسندگان و مترجمان «برانداز» مرتبط با این انتشارات یاد شده است.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﭼﺸﻤﻪ» به مدیریت ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺎﺋﯿﺎن، دومین ناشری است كه در این جزوه با اتهام تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی مواجه شده است.

در این جزوه از ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽاﺷﺮف دروﯾﺸﺎن، ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖ‌آﺑﺎدی، ﻋﺒﺎسﻋﺒﺪی و ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ (ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ) به عنوان همكاران «برانداز» این انتشاراتی نام برده شده است.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﻗﻘﻨﻮس» به مدیریت اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦزادﮔـﺎن سومین ناشری است كه فعالیت‌های آن از نظر تهیه‌كنندگان این جزوه «براندازانه» ارزیابی شده است.

ﺟـﻮاد ﻣﺠـﺎﺑﯽ، ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺳـﭙﺎﻧﻠﻮ، ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ، ﻣـــﺼﻄﻔﯽ ﻣـــﺴﺘﻮر، ﻣﻬـﺪی ﻏﺒﺮاﯾﯽ و ﺑﻬﻤـﻦ ﻓﺮزاﻧـﻪ از جمله نویسندگان، شاعران و مترجمانی هستند كه همكار این انتشاراتی معرفی شده‌اند.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﻋﻄﺎﯾﯽ» به مدیریت ﺑﻬـﺮوز ﻋﻄـﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺸﺎرات «روﺷﻨﮕﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن» به مدیریت ﺷـﻬﻼ ﻻﻫﯿﺠـﯽ دو انتشاراتی دیگر در این جزوه هستند كه نام آنها جزو ناشران «برانداز» آمده است.

ﺑﻬــﺮام ﺑﯿــﻀﺎﯾﯽ، ﻧﻮﺷــﯿﻦ اﺣﻤــﺪی ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ، ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﺎر، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢآﺑـﺎدی، ﺗـﻮرج رﻫﻨﻤـﺎ، ﻓﺮوغ ﭘﻮرﯾﺎ وری و ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮﺷﺪل از جمله هنرمندان، محققان و مترجمان مرتبط با این دو انتشاراتی در این جزوه معرفی شده‌اند.

اﻧﺘﺸﺎرات «اﺧﺘﺮان» ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮیت ﻣﻨﺼﻮر اﻋﺮاﺑﯽ اردﻫﺎﻟﯽ دیگر ناشر «برانداز» در این جزوه ۶۴ صفحه‌ای است.

در این جزوه از انتشارات اختران با عنوان ناشری با گرایش به «بهائیت» و «ماركسیسم» و منتقد جمهوری اسلامی یاد شده است.

از ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدری، ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽﻣﺮادی، ﺣﺴﻦ ﻧﺮاﻗﯽ، ﻋﺒﺎس ﻣﯿﻼﻧﯽ، اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺣﻤﯿﺪ ﺷﻮﮐﺖ، ﻟﻄـﻒالله آﺟـﻮداﻧﯽ، ﻣﺎﺷـﺎالله آﺟـﻮداﻧﯽ، اﯾـﺮج اﻓـﺸﺎر، رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن با عنوان نویسندگان و محققان «برانداز» مرتبط با اختران نام برده شده است.

اﻧﺘﺸﺎرات «ﮐﻮﯾﺮ» ﺑــﻪ مدیریت ﻣﺤﻤــﺪﺟﻮاد ﻣﻈﻔــﺮ آخرین ناشری است كه در این جزوه، فعالیت‌‌های آن «براندازانه» ارزیابی شده است.

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ، ﻋﻠﯽ‌اﺻﻐﺮ ﺣﻘﺪار، ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯿﺎن و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی نیز در این جزوه به عنوان نویسندگان و محققانی معرفی شده‌اند كه همكار انتشارات كویر هستند.

بررسی و معرفی برخی كتاب‌های انتشار یافته توسط این ناشران بخش زیادی از جزوه «زمزمه‌های رنگی» را به خود اختصاص داده است.

كتاب‌هایی نظیر «از دوﻟﺖ اﺻﻼﺣﯽ ﺗﺎ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ» «ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﺒﺎرزه ﻣﺪﻧﯽ»، «ﺳﻠﻄﻪ ﯾﺎ رﻫﺒـﺮی»، « ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪی اوﻧﻮر آب»، «آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ»، «در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ»، «ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش» و «زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺸﺮ» از جمله كتاب‌هایی هستند كه در این جزوه به عنوان كتاب‌های «براندازانه» معرفی شده‌ند.

این جزوه تیر ماه سال ‌جاری از سوی اندیشكده راهبردی امنیت نرم منتشر شده است.

جزوه «زمزمه‌های رنگی» یكی از معدود جزوه‌هایی است كه در سال‌های اخیر تهیه شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.