ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 11.09.2006, 20:17
«حافظ» نيز تعطيل و توقيف شد

روز دوشنبه بيستم شهريور، همراه روزنامه شرق، نشريه‌های «نامه» ، «خاطره» و مجله‌ی «حافظ» نيز تعطيل و توقيف شدند.
مجله حافظ با صاحب امتيازی و مديريت دكتر سيدحسن امين منتشر می‌شد و ماهنامه‌ای نزديك به جريانهای ملی بود. آقای دكتر حسن امين استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه گلاسكو انگلستان بودند كه چند سال پيش در پی بازنشستگی به ايران رفتند و تا كنون ٣٣ شماره از حافظ را منتشر كردند. خبر توقيف اين نشريه در كنار روزنامه شرق و مجله‌های نامه و خاطره خبر از دور ديگری برخورد شديد و تعطيل و توقيف مطبوعات دارد.
تصوير روی جلد دو شماره از نشريه حافظ و عنوان برخی از مطالب مندرج در آن را كه حاكی از راه و روش اين نشريه است در زير می‌آوريم.
برخی از مطالب شماره ٢٥ اسفند ٨٤
ويژه ملی شدن صنعت نفت


* ٢٩ اسفند : روز ملی شدن صنعت نفت
دكتر ناصر تكميل همايون ص ٥

* نفت ، تحقيق و انصاف
دكتر خسرو سعيدی ص ٩

* نقش آمريكا در براندازی مصدق
سيدعبدالله انوار ص ١١

* شعری برای كودتای ٢٨ مرداد
دكتر سيدعلی شايگان ص ١٢

* مصدق و كودتای ٢٨ مرداد در «روايت» بزرگ علوی
مهندس ابوالفضل عسگری ص ١٣

* مصدق تابعيت سويسی نداشت
اسماعيل رزم آسا ص ١٦

* دستاوردهای نهضت ملی كردن صنعت نفت
عبدالكاظم گل آوری ص ١٧

* مشاهدات من از احزاب و جمعيت‌ها
رحيم ترابی نژاد ص ١٨

* نامه به سازمان دانشجويان جبهه‌ی ملی / زنده ياد دكتر محمد مصدق
ص ٢٠

* اميركبير و مصدق / به ياد آن بزرگ مرد
سيدمهدی بهبهانی نيا / حميد مصدق ص ٢٢

* شعری برای مصدق ، رهبر آزادگان
دكتر حسن احمدی گيوی ص ٢٣

* به مناسبت سالگرد دهخدا : مصدق و دهخدا
محمد محيط طباطبايی ص ٢٤

* چرند و پرند دهخدا از ديدگاه اجتماعی ، سياسی و ادبی
منيژه اباذری ص ٢٦

* زندگی‌نامه‌ی مصدق
دكتر مصطقی شهرام ص ٢٩

* دكتر مصدق ، قهرمان ملی
اديب برومند ص ٣٠

* ديگر مناسبتهای اسفندماه
ص ٣٢


برخی از مطالب شماره ٣٣ مرداد ١٣٨٥
ويژه كودتای مرداد ١٣٣٢* يك سال دولت ملی ، از ٣٠ تير ٣١ تا ٢٨ مرداد ٣٢
سرلشكر ناصر فربد

* خاطرات من از كودتای ٢٨ مرداد
دكتر سيدمحمدرضا جلالی نائينی

* دكتر مصدق در پيشگاه تاريخ
دكتر مرتضی مشير

* كودتای ٢٨ مرداد ، چاره يی نبود
حسين فرخی

* شعری پس از كودتای ٢٨ مرداد
دكتر علی صدارت ( نسيم )

* كودتای سوم
عبدالكاظم گل آوری

* مرداد سياه
احمد ذوالقدر

* غروب دولت ملی در مرداد ١٣٣٢
منيژه اباذری

* نهضت مصدق
غلام حسين خير

* كودتا و عكس العمل « جمعيت آزادی » شاخه ی قزوين
مهدی صراف

* نهضت ملی در شهرستانها
سيدحسن امين

* سه گام در براندازی دولت مصدق
فرشيد امينی