ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 08.03.2021, 0:09

گفت‌و‌گوی‎

علی آزاد

‏- من زنم‎
پاره‌ی تن‌اَم‎
نیمه، نه!‏‎
وجودم و‎
انسان!‏‎

‏- من نیز‎
پاره‌ای از وجودم‎
پذیرای توام‎
درهم تنیده،‎
انسانم.‏‎

پذیرای هم‌ایم‎
در هم‌آغوشی و‎
در هم‌آوایی‎
یگانه‌ایم:‏‎
انسان!‏


علی آزاد