ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 09.01.2014, 11:10
خاطرات رضا مرزبان

گفت‌وگو با حمید احمدی

رضا مرزبان؛ از استادان روزنامه‌نگاری نو در ایران  ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳ در شرایط زندگی در تبعید سیاسی در پاریس درگذشت. حمید احمدی مدیر انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۱۳ گفت‌وگویی را با رضا مرزبان در پاریس ضبط است که خاطرات شفاهی این استاد روزنامه‌نگاری محسوب می‌شود.

این گفت‌وگو را در سه بخش در لینک زیر تماشا کنید:
http://www.iranianoralhistory.de/cxy43/4662cs/marzban-dargozasht-fb.html