ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 17.12.2013, 20:50
رفورماسیون، حقوق بشر و حرکت اصلاح‌طلبی دینی

ناصر کاخساز

در ویدئوی زیر به این پرداخته‌ام که هیچ حرکت حزبی و خطی بجز این که خود را جزیی از حرکت تاریخ ملی بداند، نمی‌تواند از نظر تعهدات حقوق بشری برای آینده اطمینان‌بخش باشد. نه تنها حقوق بشر، دموکراسی نیز یک تجربه‌ی ملی است. آدم باید در مناسبات دموکراتیک سازماندهی شده باشد تا دموکراسی برای او یک تجربه ی عینی بشود.