ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 23.12.2013, 11:43
تبعیض‌ها زنان را از اهدافشان باز می‌دارد


دبيرکل جامعه اسلامی زنان گفت: خشونت عليه زنان در اجتماع ريشه در خشونت‌های خانگی دارد، چون زمانی که مردان راه‌های تعامل صحيح با زنان را در خانه نياموزند، در اجتماع نيز عليه آنان رفتارهای خشونت‌آميز نشان می‌دهند.
ایسنا: معصومه رضايی در گفت‌وگویی گفت: تمام تلاش‌هايی که زنان برای رسيدن به مناصب بالای حکومتی می‌کنند و بر اساس اصل شايسته سالاری نيز حق آنان است، به دليل تبعيض‌هايی که ريشه در تربيت خانوادگی دارد، بی‌ثمر می‌ماند. در واقع تبعيض عليه زنان در کلان ريشه در خشونت خانگی دارد.
تبعيض‌ها زنان را از اهدافشان باز می‌دارد
وی تاکيد کرد: زنان علاقه‌مند به رياست جمهوری و وزارت هستند؛ ولی به علت همين تبعيض‌ها نتوانسته‌اند به اين هدف خود دست يابند. در اين جهت از رييس دولت تدبير و اميد هم انتظار می‌رفت که چند وزير زن انتخاب کند.
دبيرکل جامعه اسلامی زنان با بيان اينکه هر گونه تبعيض، مصداق خشونت است، گفت: در دوران کودکی بين دختران و پسران تبعيض وجود دارد و دختران مورد خشونت خانگی قرار می‌گيرند.
وی افزود: متاسفانه در خانه‌های افراد مومن و تحصيلکرده نيز بين دختران و پسران تبعيض وجود دارد و بسياری از پسران به خود اجازه می‌دهند که به خواهران خود دستوربدهند. البته کشور ما از نظر خشونت خانگی عليه زنان از کشورهايی مانند افغانستان و پاکستان وضعيت بهتری دارد.

نگاه ناپاک به زنان در اجتماع، ريشه در خشونت خانگی دارد
دبيرکل جامعه اسلامی زنان با بيان اينکه نگاه ناپاک به زنان در اجتماع، ريشه در خشونت خانگی دارد، تصريح کرد: اين نوع نگاه به زنان ريشه در برخورد مردان با همسر و يا خواهر و آموزش‌های خانوادگی دارد.
اين فعال حوزه زنان تاکيد کرد: ايجاد محدوديت برای دختران به منظور تحصيل در دانشگاه‌ها، تبعيض در محيط کار، مواردی از خشونت عليه زنان در اجتماع هستند که از خانه به اين محيط‌ها تسری يافته‌اند.
وی با اشاره به تاثير خشونت خانگی بر حضور زنان و دختران در دانشگاه‌ها، گفت: زمانی که مردان در خانه عليه همسر و خواهر خود خشونت اعم از خشونت کلامی،روانی،جسمی و در مواردی جنسی مرتکب می شوند. در اجتماع تلاش می‌کنند فرصت‌های تحصيلی زنان را محدود کنند و با اقدامات خود مانع تحصيل دختران در برخی رشته‌های مورد علاقه خود شوند.
رضايی در پايان درباره تسری خشونت خانگی به محيط‌های شغلی اظهارکرد: اين امر موجب می‌شود زنان در موقعيت شغلی مشابه با مردان، دستمزد کمتری دريافت کنند يا حتی با موانع ترفيع شغلی مواجه شوند.