بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

جامعه ایرانیان در سوئد


iran-emrooz.net | Sat, 16.02.2013, 11:34

معرفی کتاب

اخیرا درسوئد کتابی منتشر شده که در آن به جنبه‌های مختلف زندگی ایرانیان در سوئد پرداخته شده است. شماری از پژوهشگران ایرانی ساکن سوئد که در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی فعال هستند در مقالاتی که عمدتا به زمینه‌های تحقیقی کار آن‌ها مربوط می‌شود به بررسی زندگی ایرانیان مهاجر وفرزندان آنان در سوئد پرداخته‌اند. این کتاب که به زبان انگلیسی است و عنوان The Iranian community in Sweden: Multidisciplinary perspectives را دارد توسط جامعه‌شناس ایرانی مقیم سوئد حسن حسینی کلجاهی ویراستاری و توسط انتشارات Multicultural Centre در استکهلم بچاپ رسیده است.
نویسندگان مقالات پژوهشگران رشته‌های مختلف علوم اجتماعی هستند: جامعه‌شناسی، اقتصاد، جغرافیای فرهنگی، آموزش و پرورش و مطالعات مراقبت‌های بهداشتی. این پژوهشگران هرکدام بسته به رشته تخصصی خود گوشه‌ای اززندگی نسل اول ونسل دوم ایرانیان ساکن سوئد را بررسی کرده‌اند ودراین بررسی ازتئوری‌ها وروش‌های تحقیقی حوزه پژوهشی خود سود جسته‌اند. به همین دلیل ازویژگی‌های مهم این کتاب تنوع نگاه‌ها وروش‌های مطالعه است که امکان می‌دهد تصویر کم وبیش همه جانبه‌ای اززندگی یک گروه مهاجردریک جامعه دیگرنشان داده شود. ازاین نظر می‌توان گفت این کتاب درنوع خود کم نظیر است.
کتاب با یک مقدمه که توسط ویراستارنوشته شده آغازمی شود. دراین مقدمه ویراستارتصویری کلی ازجامعه ایرانیان درسوئد به دست می‌دهد: کی آمده‌اند، چگونه آمده‌اند، چه کسانی امده‌اند، درکدام شهرهای سوئد ساکن شده‌اند، کدام وجوه مشترک و وجوه افتراق را دارند، و چه ارتباط هائی با مهاجرین ایرانی درکشورهای دیگرو با ایران دارند. علاوه براین‌ها دراین مقدمه ویراستار خلاصه‌ای کوتاه ازمحتوای هرکدام ازمقالات کتاب بدست می‌دهد.
مقاله اول کتاب که به توسط حسن حسینی کلجاهی وملیسا کلی نوشته شده است به موقعیت ایرانیان دربازارکارسوئد می‌پردازد. این مقاله نشان می‌دهد ایرانیان درسوئد درمقایسه با سوئدی هاٍ، با مهاجرین به طورکلی و با مهاجرین خاورمیانه به طوراخص به لحاظ شغلی و درآمد سالانه ازچه موقعیتی برخوردارهستند. چه مشکلاتی را برای وارد شدن به بازارکارسوئد ازسرگذرانده‌اند و چه استراتژی هائی برای حل این مشکلات به کاربرده‌اند.
درمقاله دوم که توسط احمد احمدی نوشته شده است تصویری ازفرایند کاری تعدادی ازکارافرینان ایرانی درسوئد به دست داده می‌شود. برای پرداخت این تصویر نویسنده ازداده‌های مکتوب موجود و ازمصاحبه هائی که با تعدادی ازاین کارآفرینان انجام داده استفاده کرده است. این مقاله برآنست که نشان دهد کدام نهاد‌ها، چه درگذشته و چه درحال، درفرایند کاری این افراد موثربوده‌اند وروابط این نهاد‌ها چه نقشی درتکوین این فرایند داشته‌اند.
مقاله سوم که توسط علی حاجی قاسمی نوشته شده است به زندگی سیاسی ایرانیان درسوئد می‌پردازد. منظورنویسنده اززندگی سیاسی مشارکت درسیاست سوئد و ایران است. نویسنده همچنین تلاش دارد نشان دهد اقامت درسوئد چه تغییراتی درنگرش ورفتارسیاسی این گروه بوجود آورده است.
درمقاله چهارم عباس امامی تحقیقات خود را درمورد اتحادیه سراسری ایرانیان درسوئد و انجمن‌های عضوآن خلاصه می‌کند. دراین مقاله امامی نشان می‌دهد چگونه تجربه و زندگی اجتماعی ـ سیاسی مهاجرین ایرانی قبل ازمهاجرت به سوئد ونیزحمایت‌های قانونی و مالی دولت سوئد ازاین گروه فعالیت‌های سازمانی انان را تحت تاثیرقرارمی دهد.
مقاله پنجم که توسط محمد محمودیان نوشته شده به نقش رادیوهای محلی ایرانیان دراستکهلم می‌پردازد. دراین مقاله نویسنده بعداز ارائه تصویری کلی ازبرنامه‌های رادیو‌ها ی محلی موجود دراستکهلم به بررسی اهمیت آن‌ها درزندگی قرهنگی، اجتماعی وسیاسی مهاجرین ایرانی دراستکهلم می‌پردازد. مقاله محمودیان نشان می‌دهد این رادیو‌ها با نقش‌های چندگانه‌ای که دارند چه ارتباطاتی بین شنوندگان خود برقرارمی کنند و چگونه دربین آنان احساس تعلقی به جمع ایرانیان بوجود می‌آورند.
درمقاله ششم شراره اخوان به بررسی ناگواری‌های سلامتی دربین مهاجرین زن ایرانی می‌پردازد. اخوان علت این ناگواری‌ها را درعوامل زیرجستجو می‌کند: آسیب‌های روانی آنان قبل ازمهاجرت به سوئد، دلهره‌های ناشی ازمهاجرت، ناکارآمد شدن مهارت‌های شغلی آنان دربازار کارسوئد، نابرابری جنسی درخانواده، طلاق و خشونت علیه زنان درخانواده، واحساس تبعیض درجامعه سوئد.
درمقاله هفتم فرزانه معینیان به بررسی احساس هویت کودکان ایرانی درجامعه سوئد می‌پردازد. معینیان با استفاده از مشاهدات خود درزندگی روزمره ۵ کودک ۱۰ تا ۱۶ ساله، که درسوئد ازپدرومادرایرانی متولد شده‌اند، ومصاحبه هائی که با این کودکان انجام داده است می‌کوشد موضعگیری آنان را نسبت به قومیت، هویت فرهنگی و دین نشان دهد.
درمقاله هشتم بابک احمدی و فرشته احمدی به مطالعه هویت سازی دربین نسل دوم مهاجرین ایرانی درسوئد می‌پردازند. دراین مقاله که برپایه مصاحبه با تعدادی از جوانان این نسل نوشته شده سه گروه ازمقولات مربوط به هویت مورد بحث قرارمی گیرند: ۱) هویت ملیٍ، هویت قومی، ذهنیت سوئدی و بحران هویت، ۲) استقلال وفردیت، و ۳) احساس تبعیض درجامعه سوئد.
وبالاخره درمقاله نهم ملیسا کلی به پدیده بازگشت ایرانیان ازسوئد یا مهاجرت مجدد آنان به کشورهای دیگرمی پردازد. تمرکز کلی دراین مقاله به کسانی است که ازسوئد به انگلیس، بویژه به لندن، مهاجرت کرده‌اند. او می‌کوشد عواملی را که به عنوان عوامل دفع در سوئد و عوامل جذب درانگلیس درتصمیم این مهاجرت مجدد موثرافتاده‌اند کشف کند.

برای خربد این کتاب به آدرس زیرمراجعه کنید:

https://mkc.nordicshops.com/product.html?product_id=550&category_id=34


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.