ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 17.10.2005, 21:10
جنگل های شمال ايران ده هزار سال عمر دارند

روزنامه شرق
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۴
با آخرين تحقيقات انجام شده و بررسی عکس های هوايی وسعت جديد جنگل های شمال معادل يک ميليون و ۸۰۰ و ۴۷ هزار هکتار برآورد شد. همچنين در پی تحقيق مشترک ايران و آلمان اعلام شد عمر جنگل های شمال به ده هزار سال قبل بازمی گردد. اين خبر در حالی اعلام می شود که با کاهش سطح بهره برداری از جنگل های شمال کشور معاون فنی جنگل های شمال اعلام کرد طبق جديدترين آيين نامه اجرايی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری، شرکت های مجری که از سال ۸۰ در اين عرصه مشغول به فعاليت بوده اند و با اجرای طرح صيانت و کاهش سطح بهره برداری و احتمال زيان اقتصادی، دولت خسارات وارده را پرداخت خواهد کرد.
مهندس منتظری در گفت وگو با شرق با اعلام کاهش سطح بهره برداری از جنگل های شمال به ميزان ۳۰۰ هزار مترمربع نسبت به سال گذشته تاکيد کرد برداشت ها به سوی گزينه گزينی و فرسوده گزينی متمايل و در حال حاضر سطح برداشت ۷/۰ در هر هکتار است.
اين نوع برداشت جديد از سطح جنگل های شمال که مبتنی بر نظام جنگل شناسی تعريف شده و بر مقررات و الزامات داخلی جنگل و محيط پيرامون آن مبتنی است کمک خواهد کرد تا درختان فرسوده و کهنسال که مانع رشد نهال های جديد و رويش آنها می شود پيش از شکسته شدن و افتادن قطع شود. از سوی ديگر تاکيد شده است تا ۵/۰درصد در هر هکتار از جنگل درختان شکسته شده و فرسوده برای تغذيه حشرات و جلوگيری از گسترش برخی گونه آفات بايد باقی بماند و شرکت های بهره برداری افزون بر ۵ درصد درختان شکسته شده و افتاده را برداشت خواهند کرد.
به گفته معاون فنی جنگل های شمال در سازمان جنگل ها از جمله مشکلات پيش روی بهبود وضعيت جنگل های حوزه شمال کشور طرح خروج واحدهای دامی است که تاکنون ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد دامی در جنگل های شمال مستقر است. از جمله سياست های جديد دولت در اين خصوص کاهش بهره برداری از واحدهای دامی و بررسی روی زمينه های واردات است. اين سياست واردات در خصوص تامين چوب نيز اتخاذ شده است. در حال حاضر نزديک به يک ميليون و ۹۰۰ هزار مترمربع چوب به کشور وارد می شود که نياز واقعی کشور معادل ۶ ميليون مترمکعب است که درصدی ديگر از اين نياز از طريق چوب های باغی و فروش آن از طريق مردم صورت می گيرد.
به گفته اين مسئول در سازمان جنگل ها در صورتی که متناسب با برنامه های دولت پيش رفته و چوب بيشتری وارد کنيم قادر خواهيم بود نياز خوراک کارخانجاتی که از سال های قبل با سرمايه گذاری های سنگين و گزاف در اين صنعت فعال شده اند را پاسخ داد و بعد ديگر آن امنيت اشتغال را در اين منطقه تامين کرد.
منتظری که پيش از اين درباره تغيير معيارهای پذيرش شرکت های بهره بردار و مجری در جنگل های شمال خبر داده بود درباره تصميمات جديد در اين خصوص گفت: برای روشن شدن معيارهای جديد شرکت های مجری ارزيابی، صحبت هايی با استادان دانشگاه تهران شد تا درباره چگونگی اقتصادی کردن فعاليت شرکت هايی که در حال برداشت هستند تصميم گيری شود. اين ارزيابی ها با تنها استاد اقتصاد جنگل دانشگاه تهران انجام و طی جمع بندی نهايی اعلام شد در صورتی يک طرح جنگلداری می تواند صرفه اقتصادی داشته باشد که وسعت طرح بين ده تا ۱۶ هزار هکتار و ميزان برداشت هم ده هزار مترمربع باشد. با اين روال شرکت های بهره بردار و مجريان بايد دچار يک پالايش شده و يا با هم ادغام شوند تا با روال جديد بهره برداری از جنگل دچار ضرر نشده و صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی تاکيد کرد: اين ادغام و يا پالايش هنوز آغاز نشده است. منتظری درباره وضعيت سلامت جنگل های شمال تاکيد کرد با وجود دو سال ترسالی، مشکلات کمتری در اين حوزه مشاهده شده و وضعيت نگران کننده ای در اين خصوص وجود ندارد.
وی از تهيه اطلس جديد آخرين وضعيت جنگل های شمال کشور خبر داد و اعلام کرد: اين اطلس که قرار بود امسال تهيه شود کمک کرد تا با عکس های هوايی و ارزيابی های متعدد سطح واقعی جنگل های طبيعی شمال مشخص شود و وسعت آن طبق آخرين برآورد معادل يک ميليون و ۸۰۰ و ۴۷ هزار هکتار است. منتظری گفت: به طور تقريبی جنگل های ما ۷۸ درصد توليدی، ۱۲ درصد حفاظتی و ده درصد حمايتی و ذخيره گاهی است. وی با تاکيد بر اين نکته که از اين به بعد مديريت بر جنگل های شمال با اين آمار و با محوريت جنگل های اکولوژيک اجرا می شود افزود: خوشبختانه در ايران به دليل عدم وجود جاده اين امکان فراهم نشد تا از کانال های متعدد، از همه مناطق جنگلی کشور برداشت شود و همين امر منجر شد تا در حال حاضر بيشترين و غنی ترين گونه های جنگلی را داشته باشيم. منتظری از انعقاد قرارداد و تفاهمنامه با آلمان خبر داد و گفت: طبق اين قرارداد مقرر شده فعاليت های تحقيقاتی در خصوص وضعيت جنگل های شمال انجام و نمونه های آن دراختيار مراکز دانشگاهی قرار گيرد که طبق اين تحقيقات قدمت جنگل های ما به ده هزار سال قبل بازمی گردد.
وی همچنين افزود: يک گروه آلمانی يک پروژه تحقيقاتی درباره قدمت گونه های راش را شروع کرده اند تا طبق نتايج اين تحقيقات قدمت گونه راش نيز در ايران روشن شود. منتظری درباره تصميمات اين سازمان برای خروج واحدهای دامی از جنگل به عنوان يکی از عوامل تهديدکننده رشد و حيات جنگل افزود: سازمان درصدد است خروج دام از جنگل همراه با تحول باشد. به عبارتی با تبديل دامداری های پراکنده به دامداری نيمه صنعتی و درآمدزا و همچنين در مقابل امکانات و امتيازاتی که به دامدار جنگل نشين اعطا می شود، طرح خروج دام پيگيری می شود.
وی به تقويت روستاهای ماندگار در جنگل که جمعيت بالای ۲۰ خانوار دارند اشاره کرد و افزود: از ۳ هزار و چهارصد آبادی مستقر در جنگل هزار آبادی بايد خارج شود. به اعتقاد وی عمده ترين مشکل پيش روی جنگل های شمال مسائل اقتصادی و اجتماعی است و در اين نقل و انتقالات و تشويق دامداران و جنگل نشينان به خروج از جنگل لازم است مسائل فرهنگی و قراردادهای داخلی آنها نيز در نظر گرفته شود. معاون فنی جنگل های شمال در پاسخ به اين پرسش که آيا وزارت نفت موفق شد طبق وظيفه اش در طرح صيانت از جنگل های شمال، عمليات سوخت رسانی را انجام دهد، گفت: وزارت نفت هم طبق طرح صيانت و هم مطابق برنامه توسعه موظف به پوشش کامل سوخت رسانی به عشاير و جنگل نشينان است اما در صورتی که وزارت نفت تصميم داشته باشد گازرسانی کند اين انتقال خط لوله از ميان جنگل هم خطرناک است و هم منجر به قطع درختان بسياری می شود که در کنار آن حريم خالی اين خط لوله نيز بايد حفظ شود که سازمان جنگل ها مخالف آن است. بهترين گزينه احداث سکوهای نفتی يا گازی است که در حال حاضر اقداماتی در اين خصوص انجام شده است اما نيازمند شتاب بيشتری است و به نظر می رسد با اين کار درصد زيادی از مشکلات اهالی و روستاييان با استفاده از سوخت های فسيلی حل خواهد شد و در آن صورت اهالی برای تامين سوخت خود رو به سوی قطع درختان نخواهند آورد. اما تا زمانی که سوخت را برايشان تامين نکرده ايم انتظار ديگری از آنها نمی رود.
وی همچنين از تلاش برای بازگشت يگان ويژه حفاظت از جنگل خبر داد و ابراز اميدواری کرد با جلساتی که با اعضای کميسيون کشاورزی خواهند داشت اين فرصت فراهم شود تا دوباره مجلس اجازه فعاليت يگان حفاظت را به سازمان جنگل ها بدهد. منتظری به صدور مجوز اکتشاف معادن در جنگل های شمال که برخلاف طرح صيانت است اعتراض کرد و گفت: متاسفانه تعارضاتی در ميان دستگاه های اجرايی کشور مشاهده می شود که از آن جمله صدور مجوز اکتشاف معدن در جنگل است. همچنين سازمان با صرف هزينه های گزاف درصدد خروج دام از جنگل است که در مقابل کميته امداد با ارائه وام به اين گروه فرصت تازه ای را برای خريد دام فراهم می کند.
به اعتقاد وی صدور دام برای تبديل شدن دامداری های کوچک به دامداری صنعتی و نيمه صنعتی است تا هم صرفه اقتصادی برای دامدار داشته باشد و هم حيات جنگل تضمين شود.