ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 19.03.2017, 9:43
رخدادهای محتمل سال ۱۳۹۶

گفتگو با کاظم علمداری

گفتگوی علیرضا میبدی با کاظم علمداری درباره رخدادهای محتمل سال ۱۳۹۶