ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 14.01.2020, 23:08

حق غنیمت!


تحریریه جامعه‌ نو

بنیاد شهید اعلام کرده خانم غنیمت اژدری از کشته‌شدگان هواپیمای ساقط شده اکرائینی را مانند دیگر کشتگان مظلوم و بیگناه این پرواز شوم شهید می‌شناسد و در قطعه شهدا به بقایای پیکر او گور میدهد. برادروخواهر این دختر جوان و دانشجوی دوره دکترا، در جلسات یادبودش گفته‌اند او در امتحان دکتری در ایران رتبه سوم را کسب و پذیرفته میشود اما چون او را حذف و یک سهمیه‌دار بنیاد شهید با رتبه دوازده را بجای او می‌نشانند، از یک دانشگاه کانادایی برای دکتری پذیرش میگیرد و از ایران میرود. برای جشن نامزدی‌اش به ایران آمده بود.

بعید است خانواده این جوان از دست‌رفت درباره او که دیگر در میانشان نیست خلاف واقع بگویند. اگر این درست است، چه میتوان گفت درباره بیعدالتی مستتر در این ماجرا؟ بجای کرسی دکتری که حق این دختر سرشار از زندگی در کشورش بوده، به او گور تعارف میکنند.

سزاست دق کنیم از این جامعه سرشار از بیداد، از این روابط و ضوابط اختراعی حکومت و از پایمال کردن محسوس و نامحسوس میلیونها حق کوچک و بزرگ جوانان این کشور که آنها را از کشورشان دور میکند، به غربت میفرستد، و گاه منزجر و کشورشان دور میکند، به غربت میفرستد، و گاهی منزجر و فراری میکند.

آنها که مانده‌اند و میخواهند این فضای گرفته‌، خونالود، بی امید، و ستمگر را تغییر دهند، یادشان باشد باید آینده برای غنیمت‌های دیگر متفاوت باشد. تقاضای تغییر ضوابط ناعادلانه، شایدحق غنیمت اژدری بر گردن دانشجویان دلیر امروز است.مطالبه زیاد و ناممکنی نیست.