ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 13.01.2020, 18:45

خامنه‌ای مسئول اصلی این جنایت دردناک


ایران درآتش جوروجهل حاکمین جمهوری اسلامی می سوزد. مردمان به تنگ آمده که برای نان به خیابان می آیند با شلیک ‏مستقیم گلوله به خاک و خون کشیده می شوند و نخبگانی که به ناچار کشور خود را ترک  می گویند در شعله های انفجار ‏هواپیما  جان می بازند.

‏”رهبر اقلیت کوچکی که زبانی جز زور و شکنجه نمی دانند، در سوگ فرماندهی خونریز سیل اشک می بارد و جان باختن ‏مسافرانی بیگناه را حتی نیازمند یک عذرخواهی ساده نمی بیند.‏‎

هر روز حادثه ای تازه  برخاسته از حکمرانی ۴۰ ساله نظامی سراپا فساد، فریب و جهل، جمعی از مردم ایران را به کُشتن ‏می دهد.‏‎

شلیک موشک به هواپیمای مسافربری که  ایران را در سوگ فرومی برد، به شیوه همیشگی فریب و نیرنگ 72 ساعت ‏کتمان  می شود ووقتی زیر فشار جهانی از پرده برون می افتد، گناه به گردن مجری فرمان شلیک می افتد تا جانی اصلی ‏مصون بماند و سید علی خامنه ای دستان خونینش رادر عبای ریا پنهان کند.‏‎

این جنایت هولناک علیه بشریت، نه اولی است و نه آخرین. تا “جمهوری اسلامی ” بر ایران زمین حاکم است، نفرین و مرگ ‏سرزمین باستانی ما را رها نمی کند.‏‎

در اندوه سترگ همه عزیزان از دست رفته با بستگان انها و بامردم ایران شریکیم و راه برون رفت از این روزگاران تلخ را ‏تنها و تنها در گذر از حکومت اسلامی به نظامی مبتنی بر دمکراسی، سکولاریزم و حقوق بشر می دانیم.‏

اتحاد برای دمکراسی در ایران
۲۲ دی ۱۳۹۸‏
‏۱۲  ژانویه ۲۰۲۰‏