ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 26.11.2019, 12:11

بيانيه “ايرانيان ضد تحريم و جنگ ـ برلين”‏


در روزهای گذشته، سران سه قوه با تاييد شخص خامنه‏ای و با ‏دور زدن نهادهای به اصطلاح مسئول حکومتی همانند مجلس شورای اسلامی ‏گرد هم آمدند و در پشت درهای بسته پيرامون افزايش بهای بنزين و ‏سهميه بندی آن تصميم گرفتند و بي‏درنگ و شبانه آنرا به اجرا ‏گذاردند. در پی اين اقدام نامنتظر، مردم بويژه لايه‏های فرودست و ‏کم درآمد جامعه گام به پهنه‏ی ايستادگی و اعتراض مدنی گذاردند. ‏دامنه‏ی اين اعتراضات خودجوش بسرعت گسترش يافت و بگونه‏ای خود‏پو ‏بيش از صد شهر را فراگرفت. چرا که گرانی و تورم توان سوز، بر ‏زمينه‏ی شکاف گسترده ميان سطح درآمد و هزينه‏ی زندگی در سالهای ‏گذشته و بويژه در گير‏و‏‏دار تحريم‏های اقتصادی غيرانسانی و فراگير ‏کنونی ايالات متحده، تسمه از گرده‏ی مردم کشيده و گذران روزانه‏ی ‏زندگی آنها را با هزار درد و درماندگی و دشواری روبرو کرده‏است. ‏درآغاز مردم با متوقف کردن خودرو‏های خود در خيابان‏ها و ايجاد ‏راهبندان می‏خواستند ناخشنودی و سرپيچی مدنی خود بر ضد واپسين ‏چاره‏انديشی اقتصادی نظام را بگونه‏ای مسالمت آميز به نمايش ‏گذارند. ‏

ولی سر رشته داران امور با تدارک و آمادگی از پيش برای ‏سرکوب اعتراضات قابل پيش بينی، نيروهای نظامی و امنيتی را  راهی ‏کانون‏های اعتراض و ايستادگی مردم کردند. همزمان خامنه‏ای نيز در ‏صحنه ظاهر شد و با قطب‏بندی مردم و نيروهای اجتماعی، البته با ‏محور قرار دادن موضع و جايگاه خويش، با ترس از گسترش دامنه‏ی ‏اعترا‏ ها و بالا گرفتن آتش خشم اکثريت ناخشنود جامعه و برای توجيه ‏عملکرد عوامل سرکوب، اعتراض‏گران را “اشرار و اراذل و اوباش” و ‏عامل و خودفروخته بيگانه خواند. اين رويکرد، در واقع فرمان جنگ ‏تمام عيار برضد مردم مسالمت جويی بود، که هيچ منافعی در تشنچ و ‏ناآرامی نداشتند. “آتش به اختياران” نيز براستی سنگ تمام گذاشتند ‏و دامنه‏ی خشونت، خونريزی و هراس‏افکنی خود را چنان گسترش دادند که ‏پيامد آن، همانا ده‏ها کشته و صدها زخمی و بيش از هزار زندانی ‏بوده است.

حاکميت همزمان با پايمال کردن حق آزادی بيان و گردهمايی و ‏اعتراض مسالمت آميز مردم، کوشيد با قطع اينترنت از هر گونه تماس ‏معترضان چه با هم و چه با جهان پيرامون جلوگيری کند، افکار عمومی ‏جامعه و جهان را از عملکرد خشونت بار و سازمان‏يافته خود بی‏خبر ‏نگاه دارد و نگذارد مردم جهان صحنه‏های تکان‏دهنده‏ی سرکوب و شليک ‏به‏سوی مردم بی‏دفاع را به چشم‏های خود بببيند. در همين راستا، اين ‏روزها يکی از مقامات قضايی گفته‏است که ارسال هر گونه فيلم از ‏صحنه‏های درگيری خيابانی به رسانه‏های خارج از کشور جرم شمرده ‏می‏شود و ارسال‏کنندگان مورد پيگرد قضايی قرار خواهند‏گرفت.‏

اين همه در بازه‏ای از زمان صورت می‏گيرد که ايران از ديدگاه ‏ملی، منطقه‏ای و بين‏المللی در شرايط حاد و بحرانی بسر می‏برد و ‏آينده‏ی پر خوف و خطری در نبود يک سياست داخلی و خارجی سازنده و ‏صلح آميز در انتظار کشور و مردم ميهن ماست. آنچه که در اين ميان ‏ترديدی بر نمی‏دارد اين است حکومتگران در قبال زندگی و سرنوشت ‏مردم و جلوگيری از فروپاشی کشور مسئوليت درجه اول را بر دوش‏دارند ‏و هرگونه پايمال سازی حقوق سياسی مردم، هر گونه فشار اقتصادی بر ‏مردم دست به دهان، هر گونه سياست سرکوب حقوق و آزادی‏های مدنی ‏شهروندان و ناديده گرفتن خواست‏هاي به‏حق آنها، راه صلح آميز رشد ‏اجتماعی و به‏سازی مسالمت آميز جامعه را سد می‏کند. مردم اگر ‏زندگی‏شان به راه باشد، کوچک‏ترين منافعی برای اقدامات قهرآميز ‏ندارند و جز به صلح و سازندگی و مدارا و دوستی نمی‏انديشند.

دريغا که در اين روزها شاهد بوده‏ايم که سران رژيم جمهوری ‏اسلامی با پايمال ساختن حق اعتراض مدنی شهروندان کشور ما، با آنها ‏با زبان بگير و ببند و گلوله و آتش سخن گفتند و بذر کينه و دشمنی ‏و ستيز در دل جامعه پاشيدند و درد بر درد و سوگ بر سوگ افزودند.

در چنين شرايطی،  ما “ايرانيان ضد تحريم و جنگ ـ برلين”، به ‏نوبه‏ی خود، همزمان با محکوم کردن قاطع اقدامات سرکوبکرانه رژيم، ‏همبستگی ژرف خود را با مردم معترض ميهنمان، خانوده‏های داغدار و ‏آسيب ديده ابراز می‏داريم و همدل با همه نيروهای هوادار صلح و ‏حقوق بشر، همه وجدان‏های بيدار را در سراسر جهان فرا می‏خوانيم تا ‏در دستيابی به خواست‏های عاجل زير، به ما و مردم ايران ياری ‏رسانند:‏

ـ احترام به آزادی گردهمايی و بيان، بعنوان حقوق اوليه و ‏برسميت شناخته‏شده بشر. ‏
ـ تامين امنيت اعتراضات و نمايش‏های مسالمت آميز مردم.‏
ـ تامين شرايط فعاليت آزاد احزاب و سازمان‏های سياسی و نهاد ‏صنفی و سنديکايی. ‏
ـ پيگيری قانونی، حقوقی و قضايي فرماندهان و فرمانبران ‏سرکوب و خشونت و کشتار مردم. ‏
ـ آزادی همه بازداشت‏شدگان روزهای گذشته در سراسر ايران ‏و بازگشت آنان به دامن خانواده‏های خود.‏
‏-‏‏‏‏ دلجويی از خانواده ی کشته شدگان و آسيب ديدگان.‏
ـ فراهم آمدن زمينه برای اعزام گزارشگران و خبرنگاران ‏بین المللی برای تماس با مردم و گزارش درست رويدادها ‏

ايرانيان ضد تحريم و جنگ ـ برلين