ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 20.11.2019, 8:48

فراخوان به تظاهرات اعتراضی ۱۰ حزب و سازمان در نروژ


در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران
علیه حکومت غارتگر و مستبد جمهوری اسلامی
سرکوب، دستگیری و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع ایران را بیدرنگ قطع کنید

انسانهای آزاده، هموطنان مقیم نروژ
موج تازه ای از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی در دفاع از آزادی، حقوق شهروندی وعدالت اجتماعی , حقوق اقلیتهای اتنیکی و عقیدتی آغاز شده و حکومت اسلامی نه تنها در جهت برآورده نمودن این خواسته ها تاکنون تلاشی ننموده است بلکه با بکارگیری نیروی نظامی و امنیتی خود به سرکوب خونین معترضان مبادرت نموده است. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت بمنظور جلوگیری از جریان اطلاعات ، زمینه را برای سرکوب و‌کشتار مردم ایران بیش از پیش فراهم ساخته.

ما برگزارکنندگان این تجمع اعتراضی، از شما مردم آزادیخواه، سازمانهای مدافع حقوق بشر، احزاب مترقی و تشکلات دمکراتیک دعوت می کنیم تا در این تظاهرات شرکت فعال نموده تا یک صدا و متحد ضمن افشای جنایات حکومت اسلامی علیه مردم ایران، از دولت نروژ، سازمانهای مترقی و حقوق بشر نروژی بخواهیم تا با فشار سیاسی خود، جمهوری اسلامی را مجبور سازنند تا سرکوب، دستگیری و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع ایران را بیدرنگ قطع نمایند.

وجدانهای بیدار
مردم ایران، برای مبارزه خود علیه رژیم اسلامی، چشم انتظار پشتیبانی و حمایت ما ایرانیان خارج و جامعه جهانی می باشند. بیایید صدای مردم آزادیخواه میهنمان که برای رهایی از چنگال رژیم ستمگر جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، باشیم.

زمان و مکان تظاهرات : پنجشنبه 21 نوامبر ساعت 15 تا 17
مقابل وزارت امور خارجه نروژ
Norges utenriksdepartement
Adresse: 7. juni-plassen 1, 0251 Oslo

برگزارکنندگان:
١- حزب دمکرات کردستان
٢ - حزب دمکرات کردستان ایران
٣- حزب کومەلە کردستان ایران
٤- کومەلە زحمتکشان کردستان
٥- سازمان خبات انقلابی کردستان
٦- پارت آزادی کردستان
٧- پارت سربستی کردستان
٨- پارت استقلال کردستان
٩- حزب چپ ایران (فداییان خلق) - واحد نروژ
۱۰- کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اطلاعات تماس:
Solidaritets- komité for Menneskerettigheter i Iran
E-post: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Mobil: 00 47 465 26 652