ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 21:54

آمریکا حسن‌روحانی را در نیویورک چگونه محدود کرده؟


دولت آمریکا پس‌از صادرکردن ویزای رفتن حسن‌روحانی و جوادظریف، رئیس‌جمهور و وزیرامورخارجی کشورمان، به مجمع‌عمومی ملل‌متحد در آمریکا، رفت‌وآمدها و برنامه هیات‌ایرانی را در نیویورک محدود کرده. محدودیت‌ها این‌ها است:

۱. آمریکا به معاونان دفتر رئیس‌جمهوری که برنامه‌های حسن‌روحانی را اداره می‌کنند، ویزا نداده. آمریکا به کل تیم رسانه‌ای هیات‌ایرانی هم ویزا نداده.

۲. رفت‌وآمد روحانی هم میان محل اقامت او، و سازمان ملل و نمایندگی جمهوری‌اسلامی در نیویورک محدود شده.

۳. مدت ویزای روحانی برای سفر به نیویورک نیز چنان کوتاه است که دیدارها و گفت‌وگوهای مهمی که برای وی با سران کشورهای جهان پیش‌بینی شده، در چارچوب فشرده‌ای برنامه ریخته‌شده/ بنابر گزارش ایسنا.

ایسنا نوشته با وجود این تنگناها، «سطح و شمار درخواست‌های رهبران کشورهای مهم جهان برای دیدار با حسن‌ روحانی»، از همه شش‌دوره سفر‌های پیشین او برای مجمع‌عمومی ملل متحد، بسیار بیش‌تر است.

ایسنا نوشته محدودکردن رفت‌وآمد روحانی، میان محل‌اقامت‌اش، سازمان‌ملل و نمایند‌گی جمهوری‌اسلامی، در‌حالی‌است‌که رئیس‌جمهور و هیات‌ایرانی، در سال‌های پیش هم جز این‌جاها، جایی نمی‌‌رفته‌اند.

روزآروز