ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 14.08.2019, 20:08

محاکمه هشت نفر از کارگران هفت تپه در شوش


“کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه ایم”

امروز چهار شنبه، ۲۳ مرداد، هشت نفر  از کارگران  نیشکرهفت تپه در دادگاه شوش به اتهام، “کارگر هفت تپه‌ایم، گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم” محاکمه می‌شوند!

تعداد چهار نفراز این کارگران چند ماه قبل در ارتباط با همین پرونده مدت یک هفته درزندان دزفول بازداشت بودند که همگی با قرار وثیقه، به طور موقت آزاد شدند.

درهمین ارتباط، در چند روز گذشته تعداد هشت نفر دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه، در دادگاه! به احکام ناعادلانه و غیر انسانی، هشت ماه حکم  تعلیقی و تحمل  ۳۰ ضربه شلاق!!؟ محکوم  شدند.

خبر های تکمیلی محاکمه کارگران گرسنه هفت تپه را بعدا از همین طریق به اطلاع خواهیم رساند.

لازم به یاد آوری است که در جلسه ۴ نفر از کارگران هفت تپه خانم فرزانه زیلابی، به عنوان وکیل کارگران هفت تپه در دادگاه حضور داشته است.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۳ مرداد ۹۸