ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 12.02.2019, 0:17

نامه بیست وکیل دادگستری به رئیس قوه قضاییه


بیست وکیل دادگستری خواستار شمول عفو به زندانیان سیاسی، امنیتی و زیست محیطی  شدند

ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام

احتراما ما گروهی از وکلای دادگستری ایران با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، سی و چهارم و سی و هفتم قانون اساسی و ماده ٢ اعلامیه جهانی حقوق بشر به استحضار می رسانیم؛
جمعی از بهترین فرزندان ایران که بنا به دلایل سیاسی، امنیتی و زیست محیطی دربند زندان‌های ایران هستند و شوربختانه با استناد به تبصره ذیل ماده ۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری امکان دسترسی به وکلای شرافتمند دادگستری را ندارند و از دیگر سو با عنایت به نوع اتهام مطروحه علیه آنها که بیشتر به کارکرد حکومت بر می گردد و با توجه به اعلام عفو گسترده اخیر، ضرورت دارد تا جهت اثبات این امر که برای آنها دادرسی منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه لحاظ خواهد شد و با عنایت به اینکه این زندانیان باید بسان سایر زندانیان از این حق برخوردار باشند و حکومت در برخورد با این دسته از زندانیان با بردباری و برابری رفتار نماید درخواست شمولیت عفو به زندانیان سیاسی و امنیتی و زیست محیطی را داریم.

زندانیان سیاسی امنیتی و زیست محیطی نباید دچار تبعیض شده و حاکمیت قانون و اصل عدالت قضایی ایجاب می‌نماید تا آنها از این عفو برخوردار و مانع از هر نوع ستم مغرضانه علیه آنان باشید.

با احترام مجدد

١- حسین احمدی نیاز
٢- یوسف مولایی
٣- نعمت احمدی
۴- قاسم شعله سعدی
۵- محمود علیزاده طباطبایی
۶- محمد صالح نقره کار
٧- محمد مصطفایی
٨- محمد علی جداری فروغی
٩- مسعود اخترانی تهرانی
١٠- علی امیری
١١- قهرمان کریمی
١٢- جبار مبارکی
١٣- احسن حسن پور
١۴- مهدی هوشمند رحیمی
١۴-علی افروز
١۵- عبدالله جهان بین
١۶- دانیال استخر
١٧- حسین خبیر
١٨- مصلح قربانی
١٩- علیرضا دقیقی
٢٠- مازیار طاطایی.