ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 09.01.2019, 22:20

انقلاب کردیم تا یک نفر به عنوان شاه حاکم نباشد