ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 29.10.2018, 11:01

وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل در مسجد شیخ زاید ابوظبی


مری رگو وزیر فرهنگ و ورزش اسرائیل از مسجد شیخ زاید بن سلطان واقع در ابوظبی امارات بازدید کرد.