ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 10.10.2018, 20:45

سخنرانی و گفتگو با اصغر شیرازی / کتابفروشی فروغ


شنبه ۲۰ اکتبر از ساعت ۱۸ در کتابفروشی فروغ
سخنرانی و گفتگو با اصغر شیرازی
در باره کتاب «ایرانیت، ملیت، قومیت»
علاقمندان می‌توانند کتاب را با امضای نویسنده تهیه کنند.
ورودی ۴ یورو