ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 01.09.2018, 20:31

ایران در سلطه مداحان و دلالها!


شعارگرایی رسمی و دروغ های پی در پی از تریبونهای رسمی تقریبا اعتماد عمومی به هر منبع را نابود کرده است.

کار جامعه امروز ایران به جائی رسیده است که یک منادی صادق را بیش از یک کذاب شناخته شده مورد تمسخر قرار می دهد.

این شرایط در کنار ریاکارگزینی سیستم حکومتی موجب گردیده است که برنده تمام عرصه‌ها، دروغ‌گویان و شارلاتان‌های حرفه‌ای باشند و بختی برای ساختن و صداقت و راستی نمانده است (هنر خوار گشت و جادوئی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند)

دلالها و مداحان حسب خصوصیت ذاتی خود برنده این میدان شده‌اند و‌ کشور ایران را مسخر فریب‌کاریهای خویش ساخته‌اند.

افسارگسیختگی قیمت‌ها و کنترل ارزش پول کشور از جهان خارج به خوبی نشان می‌دهد که نه ساختار سیاسی و‌ نه خود جامعه دیگر قادر به تغییر جهت مداحان و دلالها نیست.

اگر ایرانیان نتوانند عزم ملی خود را شکل دهند و‌ به سامان آورند فردای تاریکی را پیش روی خواهیم داشت.

رستم شجاعی مقدم، تحلیلگر سیاسی